GIMP - GNU Image Manipulation Program

Používateľská príručka

Právne upozornenie

Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolená v súlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie, verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou Free Software Foundation s výnimkou invariantných častí a textov uvedených na prednom a zadnom obale. Kópia licencie je pripojená v časti označenej GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie.


Obsah

Predhovor
1. Autori a prispievatelia do používateľskej príručky GIMPu
I. Začíname
1. Úvod
1. Víta vás GIMP
1.1. Autori
1.2. Systém nápovede v GIMPe
1.3. Funkcie a možnosti
2. Čo je nové v GIMPe 2.8?
2. Spustenie GIMPu
1. Beh GIMPu
1.1. Známe platformy
1.2. Jazyky
1.3. Parametre príkazového riadku
2. Prvé spustenie GIMPu
2.1. Nakoniec. . .
3. Prvé kroky s Wilberom
1. Základné koncepty GIMPu
2. Hlavné okná GIMPu
2.1. Panel s nástrojmi (Toolbox)
2.2. Okno obrázka
2.3. Dialógy a dokovanie dialógov
3. Vrátenie zmien
3.1. Nevratné zmeny
4. Spoločné vlastnosti
4.1. Zámer
4.2. Zmena veľkosti obrázka podľa obrazovky
4.3. Zmena veľkosti obrázka pre potreby tlače
4.4. Kompresia obrázkov
4.5. Orezanie obrázka
4.6. Informácie o obrázku
4.7. Zmena režimu
4.8. Preklopenie obrázka
4.9. Otočenie obrázka
4.10. Oddelenie objektu od pozadia
5. Ako nakresliť rovné čiary
5.1. Zámer
5.2. Príklady
4. Ako neuviaznuť
1. Ako neuviaznuť
1.1. V slepej uličke!
1.2. Bežné prípady nekomunikatívnosti GIMPu
II. Ako sa stať majstrom GIMPu?
5. Ako dostať obrázky do GIMPu
1. Typy obrázkov
2. Vytvorenie nových súborov
3. Otvorenie súborov
3.1. Open File (Otvoriť súbor)
3.2. Open Location (Otvoriť umiestnenie)
3.3. Open Recent (Otvoriť predošlé)
3.4. Použitie externých programov
3.5. Správa súborov
3.6. Ťahať a pustiť
3.7. Kopírovať a vložiť
3.8. Prehliadač obrázkov
6. Ako dostať obrázky z GIMPu
1. Súbory (Files)
1.1. Save (Uložiť) / Export obrázkov
1.2. Formáty súborov
2. Príprava obrázkov pre web
2.1. Pomer Optimálna veľkosť / Kvalita obrázkov
2.2. Zvýšenie kompresie súboru
2.3. Ukladanie obrázkov s priesvitnosťou
7. Maľovanie v GIMPe
1. Výber (Selection)
1.1. Zaoblenie hrán (Feathering)
1.2. Tvorba čiastočne priesvitného výberu
2. Tvorba a použitie výberov
2.1. Presun výberu
2.2. Pridanie alebo odobratie výberov
3. Rýchla maska (QuickMask)
3.1. Prehľad
3.2. Vlastnosti
4. Použitie režimu Rýchlej masky
5. Cesty (Paths)
5.1. Vytvorenie cesty
5.2. Vlastnosti ciest
5.3. Cesty a výbery
5.4. Transformácia ciest
5.5. Obkreslenie cesty
5.6. Cesty a text
5.7. Cesty a SVG súbory
6. Štetce (Brushes)
7. Pridávanie nových štetcov
8. Dialógové okno GIH
9. Zmena veľkosti štetcov
9.1. Ako zmeniť šírku štetca
9.2. Rýchle vytvorenie štetca
10. Prechody (Gradients)
11. Vzorky (Patterns)
12. Palety (Palettes)
12.1. Mapa farieb (Colormap)
13. Presets (t. j. prednastavenie)
14. Kreslenie jednoduchých objektov
14.1. Kresba rovnej čiary
14.2. Tvorba jednoduchého obrysu
8. Skladanie obrázkov
1. Úvod do práce s vrstvami
1.1. Vlastnosti vrstvy
2. Režim vrstiev
3. Vytvorenie nových vrstiev
4. Skupina vrstiev
9. Správa textu
1. Správa textu
2. Panel na úpravu textu
2.1. Kontextová ponuka nástroja na úpravu textu
3. Text
3.1. Ozdobný text
3.2. Pridanie písma
3.3. Problémy s písmom
10. Vylepšenie fotografií
1. Práca s digitálnymi fotografiami
1.1. Úvod
1.2. Vylepšenie kompozície
1.3. Vylepšenie farieb
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstránenie neželaných objektov z fotografie
1.6. Uloženie výsledkov
11. Správa farieb v GIMPe
1. Správa farieb v GIMPe
1.1. Problémy nesystémovej práce s farbami
1.2. Úvod do systémovej práce s farbami
12. Vlastné nastavenia GIMPu
1. Preferences (Dialóg Nastavenia)
1.1. Úvod
1.2. Environment (Prostredie)
1.3. Interface (Rozhranie)
1.4. Theme (Téma)
1.5. Help System (Systém pomocníkov)
1.6. Nastavenia nástrojov (Tool Options)
1.7. Toolbox (Panel s nástrojmi)
1.8. Default Image Preferences (Štandardné nastavenia obrázku)
1.9. Default Image Grid (Štandardná mriežka)
1.10. Image Windows (Okná obrázka)
1.11. Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka)
1.12. Image Window Title and Statusbar (Titulok a stav okna obrázka)
1.13. Display (Zobrazenie)
1.14. Color Management (Správa farieb)
1.15. Input Devices (Vstupné zariadenia)
1.16. Input Controllers (Vstupné regulátory)
1.17. Window Management (Správa okien)
1.18. Folders (Priečinky)
1.19. Data Folders (Dátové priečinky)
2. Grids and Guides (Mriežky a vodítka)
2.1. Image Grid (Mriežka obrázka)
2.2. Guides (Vodítka)
3. Rendering a Grid (Generovanie mriežky)
4. Ako nastaviť vyrovnávaciu pamäť
5. Vytvorenie klávesových skratiek k funkciám v ponuke
6. Prispôsobenie uvítacieho okna
13. Skriptovanie
1. Zásuvné moduly (Plugins)
1.1. Úvod
1.2. Používanie zásuvných modulov
1.3. Inštalácia nových zásuvných modulov
1.4. Písanie zásuvných modulov
2. Používanie skriptov Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Inštalácia skriptov Script-Fu
2.3. Funguje alebo nefunguje
2.4. Rôzne druhy skriptov Script-Fu
2.5. Samostatné skripty
2.6. Skripty závislé na obrázku
3. Tutoriál Script-Fu
3.1. Zoznámenie sa s jazykom Scheme
3.2. Premenné a funkcie
3.3. Zoznamy, zoznamy a zase zoznamy
3.4. Váš prvý Script-Fu
3.5. Pridanie funkcionality skriptu
3.6. Rozšírenie skriptu pre textový panel
3.7. Váš skript a jeho funkcionalita
III. Popis funkcií
14. Nástroje (Tools)
1. Panel s nástrojmi (Toolbox)
1.1. Úvod
1.2. Symboly nástrojov (Tool Icons)
1.3. Oblasť farieb a indikačná oblasť
1.4. Nastavenia nástrojov (Tool Options)
2. Nástroje výberu (Selection Tools)
2.1. Spoločné vlastnosti
2.2. Obdĺžnikový výber (Rectangle Selection)
2.3. Eliptický výber (Ellipse Selection)
2.4. Voľný výber (Free Selection - Lasso)
2.5. Približný výber (Fuzzy selection)
2.6. Výber podľa farby (Select By Color)
2.7. Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)
2.8. Výber popredia (Foreground Select)
3. Kresliace nástroje (Paint Tools)
3.1. Spoločné vlastnosti
3.2. Kresliace nástroje (Brush Tools) - Ceruzka (Pencil), Štetec (Paintbrush), Rozprašovač (Airbrush)
3.3. Plechovka (Bucket Fill)
3.4. Prechod (Blend)
3.5. Ceruzka (Pencil)
3.6. Štetec (Paintbrush)
3.7. Guma (Eraser)
3.8. Rozprašovač (Airbrush)
3.9. Atrament (Ink)
3.10. Klonovacia pečiatka (Clone)
3.11. Liečenie (Heal)
3.12. Perspektívne klonovanie (Perspective Clone)
3.13. Rozostrenie/Doostrenie (Blur/Sharpen)
3.14. Šmuha (Smudge)
3.15. Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn)
4. Nástroje transformácie (Transform Tools)
4.1. Spoločné vlastnosti
4.2. Zarovnanie (Align)
4.3. Presun (Move)
4.4. Orezanie (Crop)
4.5. Otočenie (Rotate)
4.6. Mierka (Scale)
4.7. Nakloniť (Shear)
4.8. Perspective (Perspektíva)
4.9. Preklopiť (Flip)
5. Nástroje farieb (Color Tools)
5.1. Prehľad
5.2. Farebné vyváženie (Color Balance)
5.3. Odtieň-sýtosť (Hue-Saturation)
5.4. Ofarbiť (Colorize)
5.5. Jas-Kontrast (Brightness-Contrast)
5.6. Threshold (Prah)
5.7. Úrovne (Levels)
5.8. Krivky (Curves)
5.9. Posterizácia (Posterize)
5.10. Desaturácia (Desaturate)
6. Ďalšie
6.1. Prehľad
6.2. Cesty (Paths)
6.3. Farebná pipeta (Color Picker)
6.4. Zoom (Priblíženie)
6.5. Merať (Measure)
6.6. Text
6.7. Okno GEGL Operation
15. dialógy
1. Úvod do dialógov
2. Dialógy súvisiace so štruktúrou obrázka
2.1. Dialóg Vrstvy (Layers Dialog)
2.2. Dialóg Kanále (Channels Dialog)
2.3. Dialóg Cesty (Paths Dialog)
2.4. Dialóg Mapa farieb (Colormap Dialog)
2.5. Dialóg Histogram (Histogram dialog)
2.6. Dialóg Navigácia (Navigation Dialog)
2.7. Dialóg Vrátiť späť históriu (Undo History Dialog)
3. Dialógy súvisiace s obsahom obrázka
3.1. Dialóg Farby popredia/pozadia (FG/BG Color Dialog)
3.2. Dialóg Štetce (Brushes Dialog)
3.3. Dialóg Vzorky (Patterns Dialog)
3.4. Dialóg Prechody (Gradients Dialog)
3.5. Dialóg Palety (Palettes Dialog)
3.6. Tagovanie (Tagging)
3.7. Dialóg Písma (Fonts Dialog)
4. Dialógy súvisiace so správou obrázka
4.1. Dialóg Bufre (Buffers Dialog)
4.2. Dialóg Obrázky (Images Dialog)
4.3. Dialóg História dokumentov (Document History Dialog)
4.4. Dialóg Šablóny (Templates Dialog)
5. Rôzne dialógy
5.1. Dialóg Prednastavenie nástrojov (Tool Presets Dialog)
5.2. Editor Prednastavenia nástrojov (Tool Preset Editor)
5.3. Dialóg Stav zariadenia (Device Status Dialog)
5.4. Chybová konzola (Error Console)
5.5. Uložiť súbor (Save File)
5.6. Exportovať súbor (Export File)
5.7. Dialóg Sample Points
5.8. Dialóg Pointer
16. Ponuka (Menus)
1. Úvod do ponúk
1.1. Kontextová ponuka (Context Menus)
1.2. Oddeliť ponuku (Tear-off menus)
1.3. Ponuka na kartách (Tab menus)
2. Položka File (Súbor)
2.1. Prehľad
2.2. New (Nový)
2.3. Create (Vytvoriť)
2.4. Open (Otvoriť)
2.5. Open as Layers (Otvoriť ako vrstvy)
2.6. Open Location (Otvoriť umiestnenie)
2.7. Open Recent (Otvoriť predošlé)
2.8. Save (Uložiť)
2.9. Save as (Uložiť ako)
2.10. Save a Copy (Uložiť kópiu)
2.11. Save as Template (Uložiť ako šablónu)
2.12. Revert (Vymeniť)
2.13. Print (Tlačiť)
2.14. Close (Zavrieť)
2.15. Close all (Zatvoriť všetko)
2.16. Quit (Koniec)
3. Položka Edit (Upraviť)
3.1. Edit (Upraviť)
3.2. Undo (Späť)
3.3. Redo (Opakovať)
3.4. Fade (Blednúť)
3.5. Undo History (Vrátiť späť históriu)
3.6. Cut (Vystrihnúť)
3.7. Copy (Kopírovať)
3.8. Copy Visible (Kopírovať viditeľné)
3.9. Paste (Vložiť)
3.10. Paste Into (Vložiť do)
3.11. Paste as (Vložiť ako)
3.12. Buffer (Bufer)
3.13. Clear (Vymazať)
3.14. Fill with FG Color (Vyplnenie farbou popredia)
3.15. Fill with BG Color (Vyplnenie farbou pozadia)
3.16. Fill with Pattern (Vyplniť vzorkou)
3.17. Stroke Selection (Obkresliť výber)
3.18. Stroke Path (Obkresliť cestu)
3.19. Preferences (Nastavenia)
3.20. Keyboard Shortcuts (Klávesové skratky)
3.21. Modules (Moduly)
3.22. Units (Jednotky)
4. Položka Select (Výber)
4.1. Úvod do položky Select (Výber)
4.2. Select All (Všetko)
4.3. None (Nič)
4.4. Invert (Invertovať)
4.5. Float (Plávajúci)
4.6. By Color (Podľa farby)
4.7. From Path (Z cesty)
4.8. Selection Editor (Editor výberu)
4.9. Feather (Zaoblenie)
4.10. Sharpen (Doostriť)
4.11. Shrink (Zmrštenie)
4.12. Grow (Nárast)
4.13. Border (Obvod)
4.14. Distort (Deformovať)
4.15. Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik)
4.16. Toggle QuickMask (Prepnúť rýchlu masku)
4.17. Save to Channel (Uložiť do kanála)
4.18. To Path (Do cesty)
5. PoložkaView (Zobrazenie)
5.1. Úvod do položky View (Zobrazenie)
5.2. New View (Nový pohľad)
5.3. Dot for Dot (Bod na bod)
5.4. Zoom (Priblíženie)
5.5. Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov)
5.6. Full Screen (Na celú obrazovku)
5.7. Navigation Window (Navigačné okno)
5.8. Display Filters (Zobraziť filtre)
5.9. Show Selection (Zobraziť výber)
5.10. Show Layer Boundary (Zobraziť ohraničenie vrstvy)
5.11. Show Guides (Zobraziť vodítka)
5.12. Show Grid (Zobraziť mriežku)
5.13. Show Sample Points (Zobraziť vzorkovacie body)
5.14. Snap to Guides (Pritiahnuť k vodítkam)
5.15. Snap to Grid (Pritiahnuť k mriežke)
5.16. Snap to Canvas (Pritiahnuť k plátnu)
5.17. Snap to Active Path (Pritiahnuť k aktívnej ceste)
5.18. Padding Color (Farby výplne)
5.19. Show Menubar (Zobraziť ponuku)
5.20. Show Rulers (Zobraziť pravítka)
5.21. Show Scrollbars (Zobraziť posuvníky)
5.22. Show Statusbar (Zobraziť stavový riadok)
6. Položka Image (Obrázok)
6.1. Prehľad
6.2. Duplicate (Duplikovať)
6.3. Mode (Režim)
6.4. RGB mode (Režim RGB)
6.5. Grayscale mode (Režim Odtiene šedej)
6.6. Indexed mode (Režim Indexovaná)
6.7. Transform (Transformácia)
6.8. Flip Horizontally; Flip Vertically (Preklopiť vodorovne; Preklopiť zvisle)
6.9. Rotation (Otočenie)
6.10. Guillotine (Gilotína)
6.11. Canvas Size (Veľkosť plátna)
6.12. Fit Canvas to Layers (Prispôsobiť plátno vrstvám)
6.13. Fit Canvas to Selection (Prispôsobiť plátno výberu)
6.14. Print Size (Veľkosť tlače)
6.15. Scale Image (Veľkosť obrázka)
6.16. Crop to Selection (Orezanie podľa výberu)
6.17. Autocrop Image (Automatické orezanie obrázka)
6.18. Zealous Crop (Horlivé orezávanie)
6.19. Merge Visible Layers (Splynutie viditeľných vrstiev)
6.20. Flatten Image (Do jednej vrstvy)
6.21. Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev)
6.22. Guides (Vodítka)
6.23. New Guide (Nové vodítko)
6.24. New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent))
6.25. New Guides from Selection (Nové vodítka z výberu)
6.26. Remove all guides (Odstrániť všetky vodítka)
6.27. Configure Grid (Nastaviť mriežku)
6.28. Image Properties (Vlastnosti obrázka)
7. Položka Layer (Vrstva)
7.1. Úvod do položky Layer
7.2. New Layer (Nová vrstva)
7.3. New From Visible (Nová z viditeľných)
7.4. Duplicate layer (Duplikovať vrstvu)
7.5. Anchor layer (Ukotviť vrstvu)
7.6. Merge Down (Splynúť dole)
7.7. Delete Layer (Odstrániť vrstvu)
7.8. Textové príkazy položky Layer
7.9. Odstrániť textové informácie
7.10. Podponuka Stack
7.11. Select Previous Layer (Vybrať predchádzajúcu vrstvu)
7.12. Select Next Layer (Vybrať nasledujúcu vrstvu)
7.13. Select Top Layer (Vybrať najvyššiu vrstvu)
7.14. Select Bottom Layer (Vybrať najnižšiu vrstvu)
7.15. Raise Layer (Zdvihnúť vrstvu)
7.16. Lower Layer (Znížiť vrstvu)
7.17. Layer to Top (Umiestniť vrstvu hore)
7.18. Layer to Bottom (Umiestniť vrstvu dole)
7.19. Príkaz Reverse Layer Order (Otočiť poradie vrstiev)
7.20. Podponuka Mask (Maska)
7.21. Add Layer Mask (Pridať masku vrstve)
7.22. Apply Layer Mask (Použiť masku vrstvy)
7.23. Delete Layer Mask (Odstrániť masku vrstvy)
7.24. Show Layer Mask (Zobraziť masku vrstvy)
7.25. Edit Layer Mask (Upraviť masku vrstvy)
7.26. Disable Layer Mask (Zakázať masku vrstvy)
7.27. Mask to Selection (Maska do výberu)
7.28. Add Layer Mask to Selection (Pridať masku vrstvy do výberu)
7.29. Subtract Layer Mask from Selection (Odobrať masku vrstvy z výberu)
7.30. Intersect Layer Mask with Selection (Prienik masky vrstvy s výberom)
7.31. Podponuka „Transparency (Priesvitnosť) z položky Layer (Vrstva)
7.32. Add Alpha Channel (Pridať alfa kanál)
7.33. Remove Alpha Channel (Odstrániť alfa kanál)
7.34. Color to Alpha (Farba do alfy)
7.35. Semi-flatten (Čiastočné sploštenie)
7.36. Threshold Alpha (Prah alfy)
7.37. Alpha to Selection (Alfa do výberu)
7.38. Add Alpha channel to Selection (Pridať alfa kanál do výberu)
7.39. Subtract from Selection (Odobrať z výberu)
7.40. Intersect Alpha channel with Selection (Prienik alfa kanála s výberom)
7.41. Podponuka Transform (Transformácia)
7.42. Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne)
7.43. Flip Vertically (Preklopiť zvisle)
7.44. Rotate 90° clockwise (Otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek)
7.45. Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek)
7.46. Rotate 180° (Otočiť o 180 stupňov)
7.47. Arbitrary Rotation (Ľubovoľné otočenie)
7.48. Offset (Posun)
7.49. Layer Boundary Size (Rozmery okrajov vrstvy)
7.50. Layer to Image Size (Vrstva do veľkosti obrázka)
7.51. Scale Layer (Rozmery vrstvy)
7.52. Crop to Selection (Orezanie podľa výberu)
7.53. Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy)
8. Položka Colors (Farby)
8.1. Úvod do položky Colors (Farby)
8.2. Colors Tools (Nástroje pre prácu s farbami)
8.3. Invert (Invertovať)
8.4. Value Invert (Invertovanie hodnôt)
8.5. Use GEGL (Použiť GEGL)
8.6. Podponuka Auto (Automaticky)
8.7. Equalize (Ekvalizovať)
8.8. White Balance (Vyváženie bielej)
8.9. Color Enhance (Vylepšenie farieb)
8.10. Normalize (Normalizovať)
8.11. Stretch Contrast (Roztiahnuť kontrast)
8.12. Stretch HSV (Roztiahnuť HSV)
8.13. Podponuka Components
8.14. Channel Mixer (Mixér kanálov)
8.15. Compose (Skladanie)
8.16. Decompose (Dekompozícia)
8.17. Recompose (Rekompozícia)
8.18. Podponuka Map (Mapa)
8.19. Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)
8.20. Set Colormap (Nastavenie mapy farieb)
8.21. Alien Map (Mimozemské mapovanie)
8.22. Color Exchange (Výmena farieb)
8.23. Gradient Map (Mapa prechodu)
8.24. Palette Map (Mapa palety)
8.25. Rotate Colors (Otočenie farieb)
8.26. Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)
8.27. Podponuka Info (Informácie)
8.28. Histogram
8.29. Border Average (Priemer okraja)
8.30. Colorcube Analysis (Analýza farebnej kocky)
8.31. Smooth Palette (Plynulá paleta)
8.32. The Color Filters (Farebné filtre)
8.33. Colorify (Ofarbiť)
8.34. Color to Alpha (Farba do alfy)
8.35. Filter Pack (Sada filtrov)
8.36. Hot (Horúci)
8.37. Max RGB (Maximum RGB)
8.38. Retinex
9. Položka Tools (Nástroje)
9.1. Úvod do položky Tools Nástroje
10. Položka Filters (Filtre)
10.1. Úvod do položkyFilters (Filtre)
10.2. Repeat Last (Opakovať posledný)
10.3. Re-show Last (Znovu zobraziť posledný)
10.4. Reset All Filters (Resetovať všetky filtre)
10.5. Podponuka Python-Fu
10.6. Podponuka Script-Fu
11. Položka Windows (Okná)
11.1. Heslá položky Windows
11.2. Podponuka Recently Closed Docks (Nedávno zatvorené doky)
11.3. Podponuka Dockable Dialogs (Dokovacie dialógy)
12. Položka Help (Pomocník)
12.1. Úvod do položky Help
12.2. Help (Pomocník)
12.3. Context Help (Kontextový pomocník)
12.4. Tip of the Day (Tip dňa)
12.5. About (O programe)
12.6. Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)
12.7. The Procedure Browser (Prehliadač procedúr)
12.8. GIMP online
17. Filters (Filtre)
1. Úvod
1.1. Náhľad
2. Blur Filters (Filtre rozostrenia)
2.1. Úvod
2.2. Blur (Rozostrenie)
2.3. Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)
2.4. Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussove rozostrenie)
2.5. Motion Blur (Rozostrenie pohybom)
2.6. Pixelise (Pixelizovať)
2.7. Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)
3. Enhance Filters (Filtre vylepšenia)
3.1. Úvod
3.2. Antialias
3.3. Deinterlace (Odstránenie prekladania)
3.4. Despeckle (Vyčistiť)
3.5. Destripe (Odstrániť pruhy)
3.6. NL Filter
3.7. Red Eye Removal (Odstrániť efekt červených očí)
3.8. Sharpen (Doostriť)
3.9. Unsharp Mask (Rozostriť masku)
4. Distort Filters (Filtre skreslenia)
4.1. Úvod
4.2. Blinds (Pruhy)
4.3. Curve Bend (Zakriviť)
4.4. Emboss (Reliéf)
4.5. Engrave (Vyryť)
4.6. Erase Every Other Row (Vymazať každý druhý riadok)
4.7. IWarp (IZvlnenie)
4.8. Lens Distortion (Skreslenie šošovky)
4.9. Mosaic (Mozaika)
4.10. Newsprint (Novinová tlač)
4.11. Page Curl (Ohnutie „Rozčerenie“ stránky)
4.12. Polar Coords (Polárne súradnice)
4.13. Ripple (Vlnenie)
4.14. Shift
4.15. Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)
4.16. Video
4.17. Waves (Vlny)
4.18. Whirl and Pinch (Vír a zoškrtenie)
4.19. Wind (Vietor)
5. Light and Shadow Filters (Filtre svetla a tieňa)
5.1. Úvod
5.2. Gradient Flare (Žiara prechodu)
5.3. Lens Flare (Odlesk šošovky)
5.4. Lighting Effects(Svetelné efekty)
5.5. Sparkle (Iskriť)
5.6. Supernova
5.7. Drop Shadow (Hodiť tieň)
5.8. Perspective (Perspektíva)
5.9. Xach-Effect (Efekt Xach)
5.10. Apply Lens (Použiť šošovky)
5.11. Glass Tile (Sklenená dlaždica)
6. Noise Filters (Filtre šumu)
6.1. Úvod
6.2. HSV Noise (HSV šum)
6.3. Hurl (Výpadky)
6.4. Pick (Vybrať)
6.5. RGB Noise (RGB šum)
6.6. Slur (Roztrepanie)
6.7. Spread (Roztiahnuť)
7. Edge-Detect Filters (Filtre detekcie hrán)
7.1. Úvod
7.2. Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)
7.3. Edge (Hrany)
7.4. Laplace (Laplaceov)
7.5. Neon (Neón)
7.6. Sobel
8. Generic Filters (Všeobecné filtre)
8.1. Úvod
8.2. Convolution Matrix (Konvolučná matica)
8.3. Dilate (Dilatovať)
8.4. Erode (Erodovať)
9. Combine Filters (Filtre kombinácie)
9.1. Úvod
9.2. Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)
9.3. Film (Filmový pás)
10. Artistic Filters (Umelecké filtre)
10.1. Úvod
10.2. Apply Canvas (Použiť plátno)
10.3. Cartoon (Komiks)
10.4. Clothify
10.5. Cubism (Kubizmus)
10.6. GIMPressionist (GIMPressionista)
10.7. Oilify (Olejomaľba)
10.8. Photocopy (Fotokópia)
10.9. Predator (Predátor)
10.10. Softglow (Jemná žiara)
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Weave (Tkať)
11. Decor Filters (Dekoračné filtre)
11.1. Úvod
11.2. Add Bevel (Pridať skosenie)
11.3. Add Border (Pridať okraj)
11.4. Coffee Stain (Kávová škvrna)
11.5. Fuzzy Border (Neostrý okraj)
11.6. Old Photo (Stará fotografia)
11.7. Round Corners (Zaobliť rohy)
11.8. Slide (Snímka)
11.9. Stencil Carve (Šablóna vyrezania)
11.10. Stencil Chrome (Šablóna chrómovania)
12. Map Filters (Filtre mapy)
12.1. Úvod
12.2. Bump Map (Mapa vyvýšenia)
12.3. Displace (Posunúť)
12.4. Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)
12.5. Illusion (Ilúzia)
12.6. Make Seamless (Odstrániť prechody)
12.7. Map Object (Mapovať objekt)
12.8. Paper Tile (Papierová dlaždica)
12.9. Small Tiles (Malé dlaždice)
12.10. Tile (Dláždiť)
12.11. Warp (Ohnúť)
13. Rendering Filters (Filtre generovania)
13.1. Úvod
13.2. Difference Clouds (Odčítať mraky)
13.3. Fog (Hmla)
13.4. Plasma (Plazma)
13.5. Solid Noise (Pevný šum)
13.6. Flame (Plameň)
13.7. IFS Fractal (IFS Fraktál)
13.8. Checkerboard (Šachovnica)
13.9. CML Explorer (CML Prieskumník)
13.10. Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky)
13.11. Grid (Mriežka)
13.12. Jigsaw (Skladačka)
13.13. Maze (Bludisko)
13.14. Qbist
13.15. Sinus (Sínus)
13.16. Circuit (Obvod)
13.17. Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)
13.18. Gfig
13.19. Lava (Láva)
13.20. Line Nova (Čiarová nova)
13.21. Sphere Designer (Dizajnér gúľ)
13.22. Spyrogimp
14. Web Filters (Web filtre)
14.1. Úvod
14.2. ImageMap
14.3. Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie)
14.4. Slice (Porezať)
15. Animation Filters (Filtre animácie)
15.1. Úvod
15.2. Prechod (Blend)
15.3. Burn-In (Vypálenie)
15.4. Rippling (Vlnenie)
15.5. Spinning Globe (Rotujúci glóbus)
15.6. Waves (Vlny)
15.7. Optimize (Optimalizovať)
15.8. Playback (Prehrávanie)
16. Alpha to Logo Filters (Alfa do loga)
16.1. Úvod
16.2. 3D Outline (3D obrys)
16.3. Alien Glow (Mimozemská žiara)
16.4. Alien Neon (Mimozemský neón)
16.5. Basic I & II (Základné I. a II.)
16.6. Blended (Miešané)
16.7. Bovination (Fľaky)
16.8. Chalk (Krieda)
16.9. Chip Away (Odštiepiť)
16.10. Chrome (Chrómovať)
16.11. Comic Book (Kniha komiksov)
16.12. Cool Metal (Studený kov)
16.13. Frosty (Mrazivo)
16.14. Glossy (Lesk)
16.15. Glowing Hot (Sálajúca žiara)
16.16. Gradient Bevel (Skosený prechod)
16.17. Neon (Neón)
16.18. Particle Trace (Stopa častíc)
16.19. Textured (Textúrované)
I. Prehľad klávesových skratiek
Help — Klávesové skratky pre Pomocníka
Tools — Klávesové skratky pre Nástroje
File — Klávesové skratky pre Súbor
Dialogs — Klávesové skratky pre Dokovacie dialógy
View — Klávesové skratky pre Zobrazenie
Edit — Klávesové skratky pre Upravenie
Layer — Klávesové skratky pre Vrstvu
Select — Klávesové skratky pre Výber
Filters — Klávesové skratky pre Filtre
Zoom tool — Klávesové skratky pre Zväčšenie
Slovník pojmov
Odkazy
A. História GIMPu
1. Úplné začiatky
2. Prvé dni GIMPu
3. Ten, ktorý zmenil svet
4. Verzia 2.0
5. Čo je nové v GIMPe 2.2?
6. Čo je nové v GIMPe 2.4?
7. Čo je nové v GIMPe 2.6?
B. Hlásenie chýb a žiadosti o vylepšenie
1. Uistite sa, že ide o chybu
2. Ohlásenie chyby
3. Čo sa stane po tom, ako ohlásite chybu
C. GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie
1. PREAMBULA
2. VYUŽITIE A DEFINÍCIE
3. DOSLOVNÉ KOPÍROVANIE
4. VÝROBA VEĽKÉHO POČTU KÓPIÍ
5. ÚPRAVY
6. KOMBINOVANIE DOKUMENTOV
7. ZBORNÍK DOKUMENTOV
8. ZLÚČENIE S AUTONÓMNYMI DIELAMI
9. PREKLAD
10. KONIEC PLATNOSTI LICENCIE
11. BUDÚCE ÚPRAVY TEJTO LICENCIE
12. DODATOK: Ako použiť licenciu pre dokumenty.
D. Ups! Pomocník chýba
Register