4. Verzia 2.0

Na začiatok trochu štatistiky: základný kód GIMPu obsahuje zhruba 230 000 riadkov v jazyku C. Väčšina z nich bola počas evolúcie z 1.2 na 2.0 prepísaná. Z pohľadu používateľa sa toho veľa nezmenilo. GIMP 2 je v podstate podobný s GIMP 1; vlastnosti sú dosť podobné na to, aby sa používatelia GIMP 1 nestratili. V rámci reštrukturalizačných prác sa vývojári zamerali na vyčistenie kódu. Napriek tomu, že zmeny používatelia nevidia, je to investícia do budúcnosti, ktorá uľahčí udržiavanie a implementáciu nových doplnkov. Kód je tak v GIMP 2 o poznanie lepšie organizovanejší a ľahšie udržiavateľný ako to bolo v prípade GIMP 1.2.

Základné nástroje

Základné nástroje nie sú v GIMPe 2 veľmi odlišné od predchádzajúcej verzie GIMP 1. Nástroj Select Regions by Color (Výber oblasti podľa farby) bol premiestnený do v Panelu s nástrojmi, ale vo verzii GIMP 1 už bol zaradený medzi voľby v ponuke Select (Výber). Nástroje transformácie boli rozdelené do niekoľkých špecializovaných nástrojov: Rotation (Otočenie), Scale (Mierka), Shearing and Perspective (Skosenie a Perspektíva). Operácie s farbou sú teraz asociované s vrstvami v ponuke Layer (Vrstva)Colors (Farby). Bola to však iba estetická úprava: tieto operácie sa už nachádzali v ponuke Image (Obrázok) (trochu nelogicky, keďže sa jedná o operácie na vrstve). V tejto verzii sa tak nové nástroje neobjavili ale dva z nástrojov boli v porovnaní so staršou verziou úplne prerobené: Textový nástroj a Nástroj cesty. Viac informácií nájdete nižšie.

Používateľské rozhranie pre nástroje boli značne prerobené. Dialógové okno pre Voľby nástrojov (Tool Options) bol upravený tak, aby sa jeho veľkosť pri voľbe nového nástroja nemenila. Väčšina používateľov považovala zmenu veľkosti okna pri voľbe nového nástroja za obťažujúcu. Teraz je dialógové okno Voľby nástrojov (Tool Options) otvorené neustále. Je pridokované k Panelu s nástrojmi, kde je k nemu jednoduchý prístup.

Voľby nástrojov (Tool options)

Pre mnoho nástrojov majú Voľby nástrojov (Tool Options) nové možnosti, ktoré vo verzii GIMP 1 chýbali. Nasleduje popis najväčších vylepšení.

Pre všetky nástroje upravujúce výber boli vytvorené tlačidlá: Nahradiť (Replace), Pripočítať (Add), Odčítať (Subtract) a Prienik (Intersect). Vo verzii GIMP 1 sa dal zmeniť režim výberov len pomocou klávesov Ctrl alebo Shift. Bolo to veľmi mätúce, keďže tieto klávesy mali aj iné použitie. Tak napríklad stlačenie a držanie klávesu Shift počas používania nástroja Obdĺžnikový výber nútili vytvoriť z obdĺžnikového tvaru výberu štvorcový. Takže, ak ste chceli pridať štvorcový výber, najprv ste museli stlačiť kláves Shift, kliknúť na tlačidlo myši, kláves Shift uvoľniť, potom znovu stlačiť kláves Shift, pomocou myši označiť výber a nakoniec kláves Shift uvoľniť. Teraz to môžete urobiť jednoduchšie.

V prípade nástrojov transformácie môžete pomocou tlačidiel určiť, ktorý objekt (vrstva, výber alebo cesta) bude transformáciou ovplyvnený. Obdĺžnikový výber môžete zmeniť na ľubovoľný niekoľkostranový tvar. Transformácia ciest je teraz ďaleko jednoduchšia ako predtým.

Voľby Fade out (Zoslabenie) a Paint Using Gradient (Cesta pomocou prechodu) sú teraz prístupné pre všetky nástroje kreslenia. V skutočnosti majú nástroje kreslenia v GIMPe 1 vlastné nastavenie pre štetce, prechody a vzorky. Vo verzii GIMP 1 existovalo pre všetky tieto nástroje jedno spoločné nastavenie. Pre nástroje Ceruzka, Štetec alebo rôzne vzorky pre nástroje Klonovanie a Vyplnenie máte na výber rôzne štetce. Tieto nastavenia môžete zmeniť pomocou kolieska myši s kurzorom umiestneným nad zdrojovým tlačidlom (je to výhodné a užitočné pre rýchlu a jednoduchú voľbu štetca).

Používateľské rozhranie

Najviditeľnejšia zmena vo verzii GIMP 2 sa týka používateľského rozhrania. GIMP teraz používa grafickú knižnicu GTK2+ namiesto staršej GTK+. Najkrajšia vlastnosť, ktorú priniesli nové knižnice, sú dokovateľné dialógové okná - záložková navigácia medzi dialógovými oknami v rovnakom okne - vlastnosť prítomná aj v niekoľkých populárnych webových prehliadačoch. GIMP 1 bol známy svojimi otvorenými dialógovými oknami rozhádzanými po obrazovke; GIMP 2 používa okná s konštantnými rozmermi. Dialógové okná teraz obsahujú malú záložku s ponukami, ktoré zabezpečujú maximálnu flexibilitu pri usporiadaní pracovného priestoru.

Aj okno obrázka obsahuje niektoré nové zaujímavé vlastnosti. Tieto nemusia byť štandardne aktívne. Môžu byť však voliteľne aktivované výberom položiek Preferences (Nastavenia)Interface (Rozhranie)Image Windows (Okná obrázka). Napríklad voľba Show Brush Outline (Zobraziť obrys štetca) umožňuje zobraziť obrys štetca počas kreslenia. V podponuke Appearancef (Vzhľad) môžete zapínať alebo vypínať zobrazenie panelu s ponukami v hodnej časti okna obrázka. Ak chcete, môžete použiť aj zobrazenie na celú obrazovku. Voľby zobrazenia sú dostupné aj zo všetkých okien obrázka pomocou pravého tlačidla myši; v otvorenej ponuke zvolíte voľbu View (Zobrazenie). Ponuka obrázka je dostupná aj kliknutím na malý trojuholník nachádzajúci sa v ľavom hornom rohu kresliacej plochy. Nastavenia, ktoré vyberiete v ponuke Preferences (Nastavenia), budú programom použité ako východzie. Voľby nastavené z ponuky obrázka budú použité len pre daný obrázok. (Na prepínanie do režimu zobrazenia na celú obrazovku môžete použiť aj kláves F11; klávesom Esc sa vrátite do pôvodného zobrazenia).

GIMP 2 používa klávesnicové akcelerátory na uľahčenie prístupu. Ak sa vám zdá používanie myši na výber položiek z ponúk, riešením môže byť klávesnica. Napr. ak je panel s ponukami zobrazený, nový obrázok vytvoríte pomocou kombinácie klávesov Alt+F+N. Ak panel s ponukami nie je zobrazený, stlačením klávesov Shift+F10 otvoríte hornú ľavú ponuku, na presun použijete šípkové klávesy alebo F a nakoniec stlačením klávesu N dokončíte vytvorenie nového obrázka. Akcelerátory klávesnice predstavujú niečo iné ako klávesové skratky: akcelerátory sú užitočné pri navigácií v ponukách, kým klávesové skratky priamo volajú konkrétnu ponuku. Napríklad, kombinácia klávesov Ctrl+N je klávesová skratka pre otvorenie nového obrázka. Je to mimochodom najrýchlejšia cesta.

Prístup k najčastejšie používaným položkám v ponukách GIMP zabezpečuje už mnoho rokov pomocou dynamických klávesových skratiek. Keď je ponuka otvorená, môžete jednoducho kurzor myši naviesť na požadovanú položku a stlačiť príslušnú kombináciu klávesov. V GIMPe 2.0 je táto vlastnosť zachovaná, ale štandardne je vypnutá. Má sa tým predísť neželanej zmene v nastavení už existujúcich klávesových skratiek.

GIMP je vybavený aj početným súborom skratiek pre príslušné ponuky. Ak chcete niektoré skratky nahradiť skratkami známymi napr. z Photoshop-u, súbor menurc môžete presunúť do svojho osobného dátového adresára oldmenurc, ps-menurc premenovať na menurc a GIMP reštartovať.

Ovládanie záložiek a doky

GIMP 2.0 predstavil systém dialógov na záložkách, ktorý umožňuje vytvoriť si pracovné prostredie podľa vašich predstáv. Takmer všetky dialógové okná môžete pretiahnuť do iného dialógového okna a vytvoriť tak súbor dialógov na záložkách.

Okrem toho sa v spodnej časti každého dialógového okna nachádza dokovateľná oblasť: pretiahnutím a pustením záložiek do tohto priestoru sa dialógové okno pripojí naspodok skupiny záložiek.

Skriptovanie

Python-fu je štandardným externým skriptovacím rozhraním pre GIMP 2. To znamená, že teraz môžete funkcie GIMPu použiť v skriptoch Python, alebo naopak, použiť Python na písanie zásuvných modulov pre GIMP. Python je relatívne jednoduchý na pochopenie aj pre začiatočníkov, najmä v porovnaní s jazykom Scheme, ktorý sa používal pre Script-Fu vo verzii GIMP 1. Prepojenie Pythona je podporené súborom tried pre zvyčajné operácie. Takže pri vykonávaní základných operácií už nie ste tlačený do vyhľadávania v kompletnej Procedurálnej Databáze GIMPu. Navyše Python obsahuje integrované vývojárske prostredie a gigantickú knižnicu. Beží nielen pod Linux-om, ale aj pod Microsoft Windows a Apple Max OS X. Najväčšia nevýhoda pre GIMP 2.0 spočíva v tom, že štandardné používateľské rozhranie ponúkané Python-fu nie je schopné plne využívať silu jazyka Python. Rozhranie je v súčasnosti navrhnuté tak, aby podporoval jednoduché skripty. V budúcnosti sa však počíta s podporou ďaleko zložitejších skriptov.

GIMP-Perl už nie je so štandardným GIMP 2 distribuovaný. Je však dostupný ako osobitný balíček. V súčasnosti je GIMP-Perl podporovaný iba operačnými systémami založenými na Unix-e. Obsahuje jednoduchý skriptovací jazyk a schopnosť kódovať zložitejšie rozhranie pomocou modulu Gtk2. Priama manipulácia s pixlami je možná pomocou PDL.

Script-Fu, založený na Scheme, má tie isté nedostatky ako predtým: používanie nie je intuitívne, je zložitý a chýba mu skutočné vývojárske prostredie. V porovnaní s Python-fu má aj niektoré nesporné výhody: Script-Fu dokáže GIMP interpretovať priamo a nevyžaduje si inštaláciu ďalších programov. Python-fu vyžaduje inštaláciu balíčka pre jazyk Python.

Nástroj Text

Textový nástroj vo verzii GIMP 1 trpel na vážny problém: napísaný text už nebolo možné neskôr upraviť. Ak ste chceli text upraviť, museli ste použiť funkciu undo a skúsiť text napísať znovu (ak ste mali šťastie, a históriu ste mali dostupnú pre mnoho krokov dozadu; vymazali ste však všetky úpravy, ktoré ste dovtedy vykonali). Verzia GIMP 1.2 obsahovala zásuvný modul dynamic text, ktorý umožnil vytvoriť text na osobitnej vrstve. Tú ste mohli mať v obrázku donekonečna a upravovať ju neskôr. Zásuvný modul však obsahoval mnoho chýb a jeho použitie bolo trápením. Druhá generácia Nástroja text je vylepšená kombinácia starého textového nástroja a dynamického textu. Všetky voľby nástroja sú dostupné vo Voľbách nástroja (Tool Options) : písmo (font), veľkosť (font size), farba (text color), zarovnanie (justify), vyhladzovanie (antialiasing), odsadenie (indent), rozostup (spacing). Tvorba nového textu začína kliknutím do obrázka - otvorí sa okno editora. Pri písaní alebo úprave sa text objaví v okne obrázka (a návrat zmien funguje správne!). Vytvorí sa nová textová vrstva; rozmery tejto vrstvy sa dynamicky prispôsobia veľkosti napísaného textu. Surový text môžete importovať a dokonca môžete písať v arabčine zprava doľava. Text môžete neskôr upraviť: zvoľte textovú vrstvu, kliknutím do nej otvoríte editor a text môžete začať upravovať.

Nástroj Cesty (Path)

Druhá generácia nástroja Cesta (Path) dostala úplne nové rozhranie. Prvá veľká zmena, ktorú si všimnete je, že cesty už netreba uzatvárať. Cesta môže byť vytvorená množstvom nespojených úsekov kriviek. Druhá veľká zmena spočíva v tom, že nástroj je možné použiť v troch rôznych režimoch: Design, Edit a Move.

V režime Design môžete cestu vytvoriť pridaním uzlov k existujúcej ceste. Tvar krivky môžete upravovať potiahnutím okraja krivky alebo potiahnutím ušiek uzla.

V režime Edit môžete pridať uzly do stredu krivky, odstrániť uzly a konce, ako aj zmeniť tvar krivky. Dokonca môžete spojiť dva úseky cesty.

V treťom režime, Move, môžete, ako názov napovedá, komponenty cesty presúvať. Ak je cesta zložená z niekoľkých komponentov, jednotlivé komponenty môžete presunúť samostatne. Ak chcete presunúť všetky komponenty súčasne, použite kláves Shift.

Ďalšie dve vlastnosti vzťahujúce sa k cestám sú vo verzii GIMP 2.0 nové. Nielenže GIMP môže importovať SVG obrázky ako rastrové, ale taktiež môže SVG cesty zachovať nezmenené ako cesty GIMPu. To znamená, že GIMP teraz môže dokonale dopĺňať váš obľúbený nástroj vektorového kreslenia. Ďalšia vlastnosť, ktorá ešte viac vylepšila nástroj Cesta, je uvedenie obkreslenia vektora. V predchádzajúcich verziách bolo obkreslenie ciest a výberov založené na ťahoch štetca pozdĺž cesty. Tento režim je stále dostupný. Teraz je však možné cestu obtiahnuť presnejšie použitím knižnice libart.

Ďalšie vylepšenia

Niektoré ďalšie vylepšenia v skratke:

 • Vyššia kvalita vyhladzovania na niektorých miestach - najvýraznejšie v rámci nástroja Text.

 • Ikony a ponuky sa dajú zúžiť. Môžete vytvoriť vlastný súbor symbolov a aplikovať ich do panelu s nástrojmi; použite položky Preference (Nastavenia)Interface (Rozhranie). V štandardnej distribúcii nájdete tému small.

 • Obrázok môžete uložiť ako šablónu a použiť ju pri tvorbe nového obrázka.

 • Pre vrstvy nájdete štyri nové kombinácie režimov: Hard Light (Ostré svetlo), Soft Light (Mierne svetlo), Grain Extract (Extrakcia zrnitosti) a Grain Merge (Zlúčenie zrnitosti).

 • Ak v obrázku existuje aktívny výber, obrázok môžete zmenšiť na rozmery výberu pomocou položiek ponuky Image (Obrázok)Crop (Orezanie).

 • Tak, ako sa v GIMPe dajú vytvoriť vodiace čiary, existuje aj možnosť vytvoriť mriežku. Je to komplementárna vlastnosť k vodiacim čiaram. Uľahčuje umiestniť objekt na presnú pozíciu a zarovnať ho.

 • Dialóg Vrstvy (Layers) je prehľadnejší, nie sú v ňom žiadne skryté funkcie. Tieto skryté funkcie bolo predtým možné aktivovať kliknutím pravým tlačidlom myši na miniatúrny obrázok, ktorý sa tam objavil. Operácie týkajúce sa vrstiev máte teraz dostupné priamo z ponuky obrázka: operácie Layer Mask (Maska vrstvy), Transparency (Priesvitnosť), Transformation (Transformácia) a Layer Color (Farba vrstvy) nájdete v podponuke Layer (Vrstva).

 • Farebné filtre sú dostupné z ponuky obrázka: View (Zobrazenie)Display Filters (Zobraziť filtre). Ich použitím môžete simulovať rôzne hodnoty gamy, rôzne stupne kontrastu alebo dokonca rôzne poruchy farebného videnia bez toho, aby ste nejakým spôsobom ovplyvnili pôvodný obrázok. V skutočnosti boli tieto vlastnosti už dlho súčasťou vývojárskej verzie GIMPu ale nikdy neboli tak stabilné aby ich bolo možné implementovať do predchádzajúcej verzie GIMPu.

 • Dialógové okno výberu farby obsahuje nový režim CMYK asociovaný so symbolom tlačiarne.

 • Dáta z digitálnych fotoaparátov uložené v EXIF tagoch je možné čítať a prepisovať v režime pre súbory JPEG.

 • Odteraz sú podporované aj animácie MNG. MNG súbory sa dajú považovať za animované PNG. Majú všetky výhody PNG a GIF, vrátane podpory väčšieho počtu farieb, 256 úrovní priesvitnosti, a možno najdôležitejšie, nie sú chránené patentom. Formát je webovým štandardom a všetky moderné webové prehliadače ho podporujú.

 • Balík animácie pre GIMP je vo cibuľovom formáte, pridaná bola podpora modrého pozadia ako aj audio.

 • Filter mixovania kanálov, predtým dostupný z internetu ako prídavok, je možné aktivovať z položiek: Filters (Filtre)Colors (Farby).