5.5. Jas-Kontrast (Brightness-Contrast)

Nástrojom Brightness-Contrast (Jas-Kontrast) nastavíte hodnoty jasu a kontrastu pre aktívnu vrstvu alebo výber. Tento nástroj sa ľahko používa, ale nie je príliš dokonalý. Nástrojmi Úrovne (Levels) alebo Krivky (Curve) môžete dosiahnuť rovnaké výsledky, a navyše vám tieto nástroje dávajú možnosť upravovať svetlé a tmavé farby osobitne. Vo všeobecnosti sa nástroj Jas-Kontrast hodí len na rýchlu a hrubú úpravu obrázkov. Ak vám však na výsledku záleží a je pre vás dôležité, aby obrázok vyzeral čo najlepšie, bude múdrejšie, ak použijete niektorý z iných nástrojov.

Od verzie GIMP 2.4 bola tomuto nástroju pridaná jedna funkcionalita naviac: kliknúť dovnútra obrázka a pri stále stlačenom ľavom tlačidle myšou ťahať. Zvislým pohybom myši meníte jas, vodorovným pohybom meníte kontrast. Ak ste s výsledkom spokojní, proces môžete dokončiť stlačením tlačidla OK v dialógovom okne, alebo stlačiť kláves Return na klávesnici.

5.5.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Jas-Kontrast môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Brightness-Contrast (Jas-Kontrast) alebo Colors (Farby)Brightness-Contrast (Jas-Kontrast),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: (iba v prípade, že ste Nástroje farieb nainštalovali do Panelu s nástrojmi). Viď. Časť 1.7, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“.

5.5.2. Voľby

Obrázok 14.136. Dialógové okno volieb pre nástroj Brightness-Contrast (Jas-Kontrast)

Dialógové okno volieb pre nástroj Brightness-Contrast (Jas-Kontrast)

Presets (t. j. prednastavenie)

Kliknutím na tlačidlo Add settings to favourites (t. j. uložiť nastavenie do populárnych) farebné nastavenie svojho obrázka uložíte.

Tlačidlom otvoríte ponuku:

Obrázok 14.137. Ponuka Preset

Ponuka Preset

v ktorom môžete nastavenia zo súboru importovať Import Settings from File alebo do súboru uložiť Export Settings to File, a sprístupňuje vám dialógové okno Manage Save Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení):

Obrázok 14.138. Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Brightness (Jas)

Posuvníkom nastavíte negatívne (tmavšie) alebo pozitívne (svetlejšie) hodnoty pre jas, zosvetlenie alebo stmavenie svetlých tónov.

Contrast (Kontrast)

Týmto posuvníkom nastavíte negatívne (nižšie) alebo pozitívne (vyššie) hodnoty kontrastu.

Edit these settings as Levels (t. j. upraviť tieto nastavenia ako Úrovne)

Toto tlačidlo vám uľahčí prácu v prípade, že budete chcieť pracovať s nástrojom Levels (Úrovne). Nastavenia, ktoré ste tu upravili, ostanú zachované aj pre tento nástroj.

Náhľad

Označením začiarkavacieho políčka Preview (Náhľad) vidíte všetky zmeny jasu a kontrastu na obrázku v reálnom čase.