2.6. Otvoriť umiestnenie (Open Location)

Dialóg Open Location (Otvoriť umiestnenie) umožňuje otvoriť obrázok zo siete. Umiestnenie obrázka je špecifikované príslušnou adresou URI vo formáte, ktorý je podporovaný GIMPom.

2.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Open Location…(Otvoriť umiestnenie...).

2.6.2. Popis dialógového okna

Obrázok 16.11. Dialógové okno Open Location (Otvoriť umiestnenie)

Dialógové okno Open Location (Otvoriť umiestnenie)

Najčastejšie schémy otvárania obrázkov sú:

file://

otvorenie obrázka z lokálneho disku

Predponu file:// môžete vynechať. Obrázok otvoríte jednoducho vložením absolútnej alebo relatívnej cesty a názvu súboru.

Základný adresár pre relatívny zápis cesty závisí od operačného systému. V Linuxových distribúciách je to /home/<username>/; v OS Windows sa nachádza na ceste C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Images\ a na Mac OS X /Users/<username>/.

ftp://

otvorenie obrázka z ftp serveru

http://

načítanie obrázka z webovej stránky

Tip Tip

Ak sa nachádzate na internetovej stránke, kliknite na pravé tlačidlo myši v obrázku a v rozbaľovacom zozname vyberte položku Copy link address (Kopírovať adresu). Potom do dialógu Open Location (Otvoriť umiestnenie)adresu vložte. Obrázok tak otvoríte v GIMPe.

Aj keď týmto príkazom obrázok z webu stiahnete veľmi jednoducho: Rešpektujte autorské práva! Aj keď sú obrázky publikované na internete, nie vždy ich môžete použiť pre svoje účely.