Kapitola 2. Spustenie GIMPu

1. Beh GIMPu

GIMP spustíte kliknutím na ikonu (ak ju váš systém obsahuje) alebo z príkazového riadka príkazom gimp. Ak máte v systéme nainštalované viaceré verzie GIMPu, na spustenie poslednej verzie budete musieť použiť príkaz gimp-2.8. Ak príkaz doplníte o zoznam obrazových súborov, GIMP ich pri spustení aicky otvorí. Súbory môžete, samozrejme, otvárať aj z bežiaceho GIMPu.

Väčšina operačných systémov dovoľuje súbory asociovať. To znamená, že skupina súborov (rozlišovaná podľa prípony názvu súboru ako napr. .jpg) je asociovaná s príslušnou aplikáciou (napr. s GIMPom). V prípade, že sú súbory s GIMPom správne „asociované“, dvojitým kliknutím na príslušnú ikonu môžete takýto obrázok v GIMPe otvoriť.

1.1. Známe platformy

GIMP je v súčasnosti najviac podporovaný program na úpravu obrázkov. Medzi platformy, na ktorých GIMP spustíte patria:

GNU/Linux™, Apple Mac OS X™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™ a BeOS™.

Keďže zdrojový kód GIMPu je otvorený, môže byť ľahko importovaný aj do ďalších operačných systémov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke vývojárov GIMPu. [GIMP-DEV].

1.2. Jazyky

GIMP aicky zistí a používa jazyk systému. Ak pre nejakú príčinu detekcia jazyka zlyhá, alebo ak chcete používať iný, ako systémový jazyk, od verzie GIMPu-2.8 môžete tak urobiť výberom položiek z ponuky: Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia)Interface (Rozhranie).

Použiť môžete aj iné spôsoby:

Linux

V LINUXe: v konzole napíšte príkaz LANGUAGE=en gimp alebo LANG=en gimp en zameňte za fr, de... podľa požadovaného jazyka. Slovenčina sa nastaví výmenou en za sk, čeština za cz (pozn. prekl.). Na vysvetlenie: Použitím príkazu LANGUAGE=en sa nastavíte premennú prostredia pre bežiaci program gimp.

Windows XP

Control PanelSystemAdvanced → tlačidlo Environment Variables v okne „System Variables”: tlačidlo New: V okne New System Variable napíšte „LANG“ do riadku Variable name a fr, de... do riadku Variable value. Pozor! Aby ste potvrdili svoj výber musíte kliknúť postupne tri-krát na tlačidlo OK.

Ak často meníte jazyk, môžete si na tento účel vytvoriť súbor dávkového režimu. Otvorte NotePad (Poznámkový blok). Napíšte nasledujúce príkazy (príklad pre francúzštinu):

set lang=fr
start gimp-2.8.exe

Tento súbor uložte ako GIMP-FR.BAT (alebo zvoľte iné meno, ale vždy musí byť s koncovkou .BAT). Vytvorte skratku na ploche.

Iný spôsob: StartProgramsGTK Runtime Environment Potom Select language a z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte jazyk.

Apple Mac OS X

Z položky System Preferences, kliknite na ikonu International. V tabuľke Language by mal byť požadovaný jazyk v zozname prvý v poradí.

Viacnásobné spustenie GIMPu

Na viacnásobné spustenie GIMPu použite -n. Tak napríklad, príkazom gimp-2.8 spustíte GIMP v nastavenom jazyku, príkazom LANGUAGE=en gimp-2.8 -n spustíte ďalší GIMP v angličtine. Táto možnosť je veľmi užitočná pre prekladateľov.

Hoci pri štarte GIMPu netreba zadávať žiadne parametre, najčastejšie z nich sú uvedené v nasledujúcom zozname. Kompletný zoznam môžete na unixových systémoch zobraziť príkazom man gimp.

Parametre musia byť zadávané v tom príkazovom riadku, ktorý používate pri štarte GIMPu a v tvare gimp-2.8 [VOĽBA...] [SÚBOR|URI...].

-?, --help

Zobraziť zoznam všetkých možných parametrov.

--help-all

Zobraziť zoznam všetkých možností nápovede.

--help-gtk

Zobraziť voľby GTK+.

-v, --version

Zobraziť verziu GIMPu a opustiť program.

--license

Zobraziť licenčné informácie a opustiť program.

--verbose

Zobraziť detailné informácie zobrazené pri štarte.

-n, --new-instance

Spustiť nový GIMP.

-a, --as-new

Otvoriť ako nové obrázky.

-i, --no-interface

Spustiť program bez zásahu používateľa.

-d, --no-data

Nenačítať vzorky, prechody, palety alebo stopy. Často užitočné v neinteraktívnych situáciách, kedy sa vyžaduje skrátiť čas na spustenie programu.

-f, --no-fonts

Nenačítať fonty. Táto možnosť je užitočná vtedy, keď potrebujete zrýchliť štart skriptov GIMPu ktoré nepoužívajú písmo. Využijete ju aj pri hľadaní problémov týkajúcich sa poškodených fontov, ktoré spôsobujú zamŕzanie GIMPu.

-s, --no-splash

Nezobraziť úvodnú obrazovku pri spustení programu.

--no-shm

Nepoužívať zdieľanú pamäť medzi GIMPom a zásuvnými modulmi.

--no-cpu-accel

Nepoužívať špeciálne akceleračné funkcie CPU. Užitočné pri hľadaní alebo odpojení neadekvátne fungujúceho akceleračného hardvéru alebo funkcií.

--session=meno

Použiť rozdielne sessionrc pre tento beh GIMPu. Meno prebiehajúcej aplikácie je pridané do štandardného mena súboru sessionrc.

--gimprc=meno súboru

Použiť alternatívny gimprc namiesto štandardného. Súbor gimprc obsahuje záznam vašich nastavení. Je to užitočné v prípadoch, keď sa zásuvné moduly alebo špecifikácie stroja odlišujú.

--system-gimprc=meno súboru

Použiť alternatívny súbor systému gimprc.

-b, --batch=príkaz

Vykonať súbor príkazov neinteraktívne. Súbor príkazov je charakteristický pre typy skriptov, ktoré môžu byť vykonané jedným zo skriptovacích rozšírení GIMPu. V prípade, keď je príkazom -, príkazy sú čítané zo štandardného vstupu.

--batch-interpreter=proc

Špecifikovať procedúru, ktorá sa má použiť na vykonanie príkazov dávkového režimu. Prednastavená procedúra je Script-Fu.

--console-messages

Nezobrazovať vyskakovacie dialógové okná pri chybách alebo výstrahách. Namiesto toho sa vypíšu správy v konzole.

--pdb-compat-mode=režim

Režim PDB kompatibility (off|on|warn).

--stack-trace-mode=režim

Odstrániť chybu v prípade krachu systému (never|query|always).

--debug-handlers

Umožniť spustenie nefatálneho signálneho programu na odstránenie chýb. Užitočné pri odstraňovaní chýb z GIMPu.

--g-fatal-warnings

Všetky výstrahy budú fatálne. Užitočné pri odstraňovaní chýb.

--dump-gimprc

Výstup súboru gimprc zo štandardných nastavení. Užitočné pri poškodení súboru gimprc.

--display=display

Použiť X display (aplikovateľné len pre určité platformy).