4.4. Orezanie (Crop)

Obrázok 14.105. Nástroj Orezanie (Crop)

Nástroj Orezanie (Crop)

Nástroj Orezanie sa používa na orezanie alebo ostrihanie obrázka Funguje na všetkých vrstvách obrázka, či už sú tieto vrstvy viditeľné alebo neviditeľné. Nástroj sa často používa na odstránenie hraníc alebo neželaných oblastí. Takto upriamite pozornosť na príslušnú časť obrázka. Použitie nástroja príde vhod, ak chcete dosiahnuť konkrétny rozmer, aký nemôžete dostať z pôvodného obrázka vzhľadom na jeho neproporcionálne rozmery.

Nástroj Orezanie, podobne ako nástroje výberu, boli od verzie GIMPu 2.4 značne vylepšené. Uškami ovládania meníte veľkosť orezávacieho obdĺžnika. Nezabezpečujú súčasne zmenu veľkosti a vykonanie. Nástroj sa tak správa prirodzenejšie a v súlade s inými nástrojmi GIMPu. Pohyb nástroja po obrázku zabezpečujú ušká ovládania, ktoré presúvate jednoduchým potiahnutím a kliknutím do označenej oblasti. Vďaka uškám ovládania po stranách obdĺžnika a v jeho rohoch je zmena veľkosti obrázka možná v jednom alebo dvoch smeroch súčasne. Vonkajšiu, nežiadúcu, oblasť obrázka môžete stmaviť. Dosiahnete tak lepšiu predstavu o tom, ako bude vyzerať výsledný, orezaný obrázok. Kliknutím do vnútra označenej oblasti alebo stlačením klávesu Enter obrázok orežete.

Keď sa kurzor zmení na vlasový kríž, na presun orezávacieho obdĺžnika môžete použiť šípkové klávesy. Podržaním klávesu Shift orezávací obdĺžnik presúvate po krokoch o 25 pixlov.

Orezávanú oblasť môžete umiestniť aj pomocou vodítok. Uistite sa, že táto možnosť je aktivovaná; v hlavnej ponuke položky View (Zobrazenie)Snap to Guides.

[Note] Poznámka

Pomer strán môžete vidieť v stavovom riadku:

4.4.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Transform tools (Transformačné nástroje)Crop (Orezanie),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • použitím klávesovej skratky, klávesy Shift+C.

4.4.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Keď kliknutie podržíte na orezávacom obdĺžniku, ušká ovládania zmiznú,

  • stlačením klávesu Ctrl nástroj prepnete do voľby Extend from Center (Rozširovať zo stredu),

  • stlačením klávesu Shift nástroj prepnete do voľby Fixed (t. j. napevno). V tomto režime sa niektoré rozmery zafixujú.

4.4.3. Nastavenia nástrojov

Obrázok 13.102. Voľby pre nástroj Orezanie (Crop)

Voľby pre nástroj Orezanie (Crop)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Current Layer Only (Len aktuálna vrstva)

Pri aktivácii tejto voľby obrázok orežete iba na aktívnej vrstve.

Allow Growing (t. j. povoliť zväčšenie)

Aktiváciou tejto voľby umožníte, aby sa po orezaní mohla zmeniť aj veľkosť obrázka (alebo vrstvy), dokonca aj plátna. Veľkosť sa zmení smerom k vonkajšej strane obrázka. Týmto spôsobom môžete určiť veľkosť výsledného obrázku. Ak na orezanie nie je dostatok „materiálu“, použije sa priesvitnosť.

Obrázok 14.107. Príklad na voľbu Allow Growing (Povoliť zväčšenie)

Príklad na voľbu Allow Growing

Obrázok na veľkom plátne

Príklad na voľbu Allow Growing

Voľba je označená. Orezávací obdĺžnik sa roztiahne mimo plátna.

Príklad na voľbu Allow Growing

Výsledný obrázok.


Expand from Center (t. j. roztiahnuť od stredu)

Pri aktivácii tejto voľby sa orezávací obdĺžnik roztiahne od prvého pixla, do ktorého kliknete. Tento pixel sa bude považovať na stred. Počas kresby orezávacieho obdĺžnika môžete túto voľbu prepínať klávesom Ctrl.

Fixed (t. j. napevno)

Aj túto možnosť môžete aktivovať, ak počas kresby orezávacieho obdĺžnika stlačíte kláves Ctrl. Táto voľba vám umožňuje kresliť orezávací obdĺžnik v závislosti od pomeru strán:

  • Aspect ratio (t. j. pomer strán): Toto je východzie nastavenie. Width (Šírka) a Height (Výška) zohľadňuje pri kresbe orezávacieho obdĺžnika pomer strán, aké mal pôvodný obrázok

  • Width (Šírka) / Height (Výška): Podľa tohto nastavenia bude zachovaný rozmer iba jednej zo strán, buď Width (Šírka) alebo Height (Výška). Hodnotu príslušného rozmeru môžete nastaviť v okienku pod voľbou. Štandardná hodnota je nastavená na 100.

  • Size (Veľkosť): Oba rozmery, t. j. Width (Šírka) aj Height (Výška) sa zachovajú. Ich hodnoty môžete v okienku nastaviť podľa formátu napr. 150x100. Orezávací obdĺžnik tieto hodnoty použije hneď ako kliknete do obrázka. Vedľa napravo nájdete dva symboly Landscape (t. j. na šírku) alebo Portrait (t. j. na výšku).

Position (t. j. poloha)

Tieto dve textové okná zobrazujú polohu horného ľavého rohu orezávacieho obdĺžnika (horizontálnu v ľavom, vertikálnu v pravom) v reálnom čase. Nastavenie však môžete zmeniť zadaním iných hodnôt. Hodnoty sú uvedené v pixloch, ale tlačidlom s označením px ich môžete zmeniť. Za počiatok koordinát je považovaný ľavý horný roh plátna (nie obrázka).

Size (Veľkosť)

Tieto dve textové okná zobrazujú veľkosť orezávacieho obdĺžnika (horizontálnu v ľavom, vertikálnu v pravom) v reálnom čase. Nastavenie môžete zmeniť aj manuálne. Hodnoty sú uvedené v pixloch, ale tlačidlom s označením px ich môžete zmeniť.

Highlight (t. j. zvýraznenie)

Táto voľba slúži ako prepínač, ktorým stmavíte okolie orezávacieho obdĺžnika. Takto zvýrazníte to, čo chcete orezať.

Guides (Vodítka)

Všetky druhy vodítok sú popísané v Časti 2.2, „Obdĺžnikový výber“

Autoshrink (t. j. automaticky zmenšiť)

Pri použití tlačidla Auto Shrink sa GIMP pokúsi umiestniť hranice aktívnej vrstvy od ktorej bude kalkulovať príslušný rozmer. Táto voľba bude fungovať spoľahlivo iba pri izolovaných objektoch, ktoré sú kontrastne ostro oddelené od pozadia.

Obrázok 14.108. Príklad na voľbu Autoshrink

Príklad na voľbu Autoshrink

Obrázok s ostrým ohraničením a orezávací obdĺžnik.

Príklad na voľbu Autoshrink

Po kliknutí na tlačidlo Autoshrink orezávací obdĺžnik zúžite na hranice objektu.


Shrink merged (t. j. zmenšiť zlúčené)

Táto voľba funguje podobne ako Auto Shrink. Používa však informácie zo všetkých viditeľných vrstiev, nielen z vrstvy aktívnej.