8.26. Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

8.26.1. Prehľad

Obrázok 16.174. Príklad na filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

Príklad na filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

Aplikovaný filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)


Tento filter umožňuje ofarbiť staré čierno-biele fotografie mapovaním farieb zdrojového obrázka alebo prechodu.

Upozornenie Upozornenie

Pred použitím tohto filtra obrázok v šedých tónoch musíte najprv konvertovať do režimu RGB (Image (Obrázok) > Mode (Režim) > RGB).

8.26.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Sample Colorize (Vzor vyfarbenia).

8.26.3. Voľby

Obrázok 16.175. Voľby pre filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

Voľby pre filter Sample Colorize (Vzor vyfarbenia)

Okno filtra je rozdelené na dve časti: Cieľ na ľavej strane, Vzor na pravej.

Destination (Cieľ), Sample (Vzor)

V štandardnom nastavení náhľady na zobrazený obrázok reprodukujú obrázok, z ktorého filter vytvárate.

Vzor (Sample) môže predstavovať celý náhľad, alebo výber tohto náhľadu. V rozbaľovacom zozname s menami môžete zvoliť iný vzorový obrázok. Tieto obrázky sa nachádzali na obrazovke pri spustení filtra. Ak vyberiete voľbu From Gradient (Z prechodu) (alebo From Inverse Gradient (Z obráteného prechodu)), zvolený prechod v dialógu Prechody (alebo ich obrátené prechody) sa stane vzorom. Zobrazí sa v prechodovom panely pod náhľadom vzoru. Náhľad vzoru je šedý. Dva kurzory umožňujú zvoliť rozsah prechodu, ktorý môžete aplikovať na obrázok alebo výber.

Destination (Cieľ) je štandardne nastavený ako zdrojový obrázok. Rozbaľovací zoznam obsahuje zoznam obrázkov, ktoré sa nachádzali na obrazovke, keď ste otvorili filter. V ňom môžete zvoliť iný cieľový obrázok. Ak sa v obrázku nachádza výber, bude v šedých odtieňoch. V opačnom prípade bude celý náhľad v odtieňoch šedej.

Show Selection (Zobraziť výber)

Touto voľbou prepínate medzi celým obrázkom a výberom (ak sa v obrázku nachádza).

Show Colors (Zobraziť farbu)

Touto voľbou prepínate medzi zobrazením vo farbe alebo v odtieňoch šedej.

Get Sample Colors (Získať vzorky farieb)

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte farby vzoru. Fabry sa nachádzajú v panely s prechodom pod náhľadom na vzor. Ak vzor obsahuje iba málo farieb, farebný prechod môže byť porušený. Aktivovaná voľba Smooth Sample Colors (Plynulé farby) prechod môže vylepšiť.

Use Subcolors (Použiť podfarby) je voľba, ktorá je trochu ťažká na pochopenie. Povedzme, že obrázok v odtieňoch šedej obsahuje len hodnoty pre Value (Jas) (svetlosť, viac alebo menej svetla). V RGB obrázkoch každý pixel nesie informáciu pre tri farby a Jas. Takže, pixly rôznej farby môžu mať rovnaký Jas. Ak je táto voľba aktívna, farby budú zmiešané a aplikované na cieľové pixly, ktoré majú túto hodnotu Jasu. Ak voľba označená nie je, aplikovaná bude dominantná farba.

Out Levels (Výstupné úrovne)

Dve vstupné okná a dva posuvníky majú rovnakú funkciu: obmedzujú rozsah farieb, ktoré budú aplikované na cieľovom obrázku. Tento rozsah môžete nastaviť veľmi presne. Výsledok sa zobrazuje v cieľovom náhľade v reálnom čase.

In Levels (Vstupné úrovne)

Tri vstupné polia a tri posuvníky umožňujú upraviť tmavé, stredné a svetlé tóny. Výsledok sa zobrazuje v cieľovom náhľade v reálnom čase.

Hold Intensity (Dodržať intenzitu)

Ak je táto voľba aktivovaná, priemerná intenzita svetla cieľového obrázka bude rovnaká ako tá v zdrojovom obrázku.

Original Intensity (Pôvodná intenzita)

Ak je táto voľba označená, intenzita vstupných úrovní sa nebude brať do úvahy. Pôvodná intenzita bude zachovaná.