10.6. GIMPressionist (GIMPressionista)

10.6.1. Prehľad

Obrázok 17.179. Príklad na filter GIMPressionist (GIMPressionista)

Príklad na filter GIMPressionist (GIMPressionista)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter GIMPressionist (GIMPressionista)

Aplikovaný filter GIMPressionist (GIMPressionista)


Filter GIMPressionist (GIMPressionista) patrí medzi tzv. Umelecké filtre. Dokáže to isté, ale aj ďaleko viac, ako filtre Cubism (Kubizmus) a Apply Canvas (Použiť plátno). Vášmu obrázku dodá výzor maľby. Obrázok bude akoby namaľovaný na papier zvoleným štetcom. Filter sa aplikuje na aktívnu vrstvu alebo výber.

10.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)GIMPressionist (GIMPressionista).

10.6.3. Voľby

Obrázok 17.180. Voľby filtra GIMPressionist (GIMPressionista)

Voľby filtra GIMPressionist (GIMPressionista)

Dialógové okno obsahuje v ľavej časti malý náhľad, ktorý je vždy zobrazený, a veľké množstvo volieb.

10.6.3.1. Náhľad

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Tlačidlom Update (Obnoviť) znovu načítate obrázok v náhľade (automatika v tomto prípade nefunguje). Tlačidlom Reset (Vynulovať) sa vrátite na pôvodný obrázok.

10.6.3.2. Presets tab (Predvoľby)

Obrázok 17.181.Voľby na karte Presets (Predvoľby)

Voľby na karte Presets (Predvoľby)

Filter GIMPressionist (GIMPressionista) obsahuje nepreberné množstvo volieb. Ak voľby kombinujete, získate astronomické množstvo možností. Takže, ak nájdete zaujímavé nastavenia, je dobré, ak ich uložíte, prípadne, ak sú výnimočné, pošlite ich autorovi zásuvného modulu. A naopak, zložitosť jednotlivých parametrov spôsobuje ťažkosti pri pochopení a predpovedaní výsledku.

Voľby Presets (Predvoľby)

Save Current (Uložiť aktuálne)

Uložíte aktuálne parametre. Do vstupného poľa môžete zadať meno a v následne otvorenom dialógu aj krátky popis.

Apply (Použiť)

Voľbou načítate parametre zvolenej predvoľby zo zoznamu.

Delete (Odstrániť)

Voľbou vymažete zvolené predvoľby. Zmazať môžete len tie voľby, ktoré ste sami vytvorili.

Refresh (Obnoviť)

Voľbou znovu načítate zoznam predvolieb.

10.6.3.3. Karta Paper (Papier)

Obrázok 17.182. Voľby karty Paper (Papier)

Voľby karty Paper (Papier)

Táto karta obsahuje voľby týkajúce sa textúry plátna obrázka. Textúry nájdete v zozname a zvolenú textúru vidíte v Náhľade. Pre každú zvolenú textúru nájdete jej popis.

Voľby karty Paper (Papier)

Invert (Invertovať)

Invertovanie textúry: to, čo predtým bola priehlbina, zmení sa na vyvýšeninu, a naopak.

Overlay (Prekrytie)

Voľbou aplikujete papier tak, ako je, bez reliéfu. Výsledok vyzerá, akoby ste obrázok prekryli priesvitným papierom.

Scale (Mierka)

Voľba popisuje mierku textúry (pôvodne v %): určuje zrnitosť textúry.

Relief (Reliéf)

Voľba popisuje mieru aplikovaného reliéfu (3 - 150).

10.6.3.4. Karta Brush (Štetec)

Obrázok 17.183. Voľby karty Brush (Štetec)

Voľby karty Brush (Štetec)

Brush (Štetec) je všeobecné pomenovanie pre ľubovoľné kresliace nástroje. K dispozícii máte zoznam štetcov spolu s Náhľadom.

Voľby karty Brush (Štetec)

Gamma (Gama)

Voľbou zmeníte gamu (svetlosť) zvoleného štetca. Gamou upravujete svetlé a tmavé tóny.

Select (Výber)

Použiť môžete aj vzor, ktorý ste sami vytvorili. Vyberiete ho prostredníctvom výberového riadku (šípkové tlačidlo). Tento obrázok musí byť na obrazovke ešte pred spustením filtra. Nepoužívajte veľké obrázky.

Ak obrázok obsahuje niekoľko vrstiev, aj tie sa zobrazia v zozname Výberu a môžete ich použiť ako štetec. Ak niektorú vrstvu vyberiete, vrstva sa zobrazí v náhľade a normálny štetec sa schová.

Tlačidlo Save as (Uložiť ako) slúži na uloženie zvoleného štetca.

Aspect ratio (Pomer strán)

Voľba určuje proporcie štetca, jeho výšku (0 -1) a šírku (0 +1).

Relief (Reliéf)

Voľbou určujete silu vyvinutú na každý ťah. Táto voľba má navodiť dojem kreslenia špachtľou.

10.6.3.5. Karta Orientation (Orientácia)

Obrázok 17.184. Voľby karty Orientation (Orientácia)

Voľby karty Orientation (Orientácia)

Voľbami tejto karty nastavíte smer ťahov štetca. Maliar nemusí vždy zachovať rovnaký uhol ťahov štetca. Aby získal určitý efekt, smer ťahov musí meniť.

Voľby karty Orientation (Orientácia)

Directions (Smer)

Pomocou tejto voľby môžete nastaviť počet ťahov ponad to isté miesto. Smer každého ťahu je iný. Výsledkom bude stále „hrubšia“ kresba.

Start angle (Počiatočný uhol)

Určuje všeobecný smer ťahov, z ktorého sa začína počítať rozsah uhlov. Smer sa často volí tak, aby sa do obrázka pridal nejaký pohyb.

Angle span (Rozpätie uhla)

Určuje uhol nárazu vetra.

Orientation (Orientácia)

Voľba určuje smer ťahov štetca.

Value (Jas)

Touto voľbou smer ťahu určuje Jas (svetlosť) oblasti.

Radius (Polomer)

Smer ťahu určuje vzdialenosť od stredu obrázka.

Random (Náhodná)

Touto voľbou zvolíte pre každý ťah náhodný smer.

Radial (Radiálny)

Smer ťahu štetca je určený v závislosti od stredu.

Flowing (Uvoľnený)

Voľba sa netýka smeru: ťah nasleduje plávajúcu vzorku.

Hue (Odtieň)

Voľbou necháte na odtieň oblasti nech určí smer ťahu.

Adaptive (Adaptívne)

Zvolí sa taký smer ťahu štetca, ktorý najviac zodpovedá pôvodnému obrázku.

Manual (Ručne)

Tlačidlom Edit (Upraviť) otvoríte Dialóg Edit orientation Map (Editor orientácie máp). V ňom môžete smer nastaviť manuálne.

10.6.3.6. Karta Size (Veľkosť)

Obrázok 17.185. Voľby karty Size (Veľkosť)

Voľby karty Size (Veľkosť)

Voľby tejto karty umožňujú nastaviť rôzne veľkosti štetca, obmedzenia variability veľkostí a kritériá, ktoré ich určujú.

Voľby karty Size (Veľkosť)

Môžete určiť, koľko rôznych veľkostí štetcov použijete, ako aj ich veľkosti.

Sizes (Veľkosti)

Počet použiteľných veľkostí štetcov.

Minimum size (Minimálna veľkosť), Maximum size (Maximálna veľkosť)

Veľkosti štetcov sa budú nachádzať medzi týmito dvoma hodnotami. Čím je veľkosť väčšia, tým vzrastie dĺžka a šírka ťahov.

Size (Veľkosť)

Na tomto mieste sa nachádzajú voľby, ktorými nastavíte, ako sa bude určovať dĺžka ťahov.

Value (Jas)

Dĺžku ťahu určí jas (svetlosť) oblasti.

Radius (Polomer)

Vzdialenosť od stredu obrázka určí dĺžku ťahu.

Random (Náhodná)

Voľbou určíte pre každý ťah náhodnú dĺžku.

Radial (Radiálny)

Smer od stredu určí dĺžku ťahu.

Flowing (Uvoľnený)

Voľba sa netýka dĺžky: ťah nasleduje plávajúci vzor.

Hue (Odtieň)

Dĺžku ťahu určí odtieň oblasti.

Adaptive (Adaptívne)

Zvolená bude taká veľkosť štetca, ktorá najviac zodpovedá pôvodnému obrázku.

Manual (Ručne)

Tlačidlom Edit (Upraviť) otvoríte Size Map Editor (Editor máp veľkosti). Pomocou editora môžete sami nastaviť veľkosť ťahov.

10.6.3.7. Karta Placement (Umiestnenie)

Obrázok 17.186. Voľby karty Placement (Umiestnenie)

Voľby karty Placement (Umiestnenie)

Na tejto karte nájdete voľby, pomocou ktorých nastavíte distribúciu ťahov.

Voľby karty Placement (Umiestnenie)

Placement (Umiestnenie)

Všetky malé šípky vyzerajú v náhľade Editora máp orientácie ako plávajúce objekty. Vo vnútri tohto toku môžu byť ťahy umiestnené dvoma rôznymi spôsobmi:

Randomly (Náhodne)

Ťahy sú umiestnené náhodne. Táto voľba vytvára najrealistickejšiu kresbu.

Evenly distributed (Rovnomerné rozloženie)

Ťahy sú v obrázku rozmiestnené pravidelne.

Stroke density (Hustota ťahov)

Čím je hustota vyššia, tým bližšie budú ťahy pri sebe. Pri nastavení nízkej hustoty môže byť cez nevyplnené oblasti viditeľný papier alebo pozadie.

Centered (Vystredené)

Sústredí ťahy štetca okolo stredu.

10.6.3.8. Karta Color (Farba)

Obrázok 17.187. Voľby karty Color (Farba)

Voľby karty Color (Farba)

Na tejto karte nájdete voľby pomocou ktorých môžete nastaviť farby ťahov.

Voľby karty Color (Farba)

Color (Farba)

Farbu ťahov môžete nastaviť dvomi rôznymi spôsobmi:

Average under brush (Priemer pod štetcom)

Farba ťahu sa vypočíta z priemeru všetkých pixlov nachádzajúcich sa pod štetcom.

Center of brush (Stred štetca)

Naberie farbu z pixla nachádzajúceho sa v strede štetca.

Color noise (Farebný šum)

Pomocou tohto posuvníka a vstupného poľa môžete do farby ťahu vniesť šum. Farba ťahu tak bude vyzerať menej homogénne.

10.6.3.9. Karta General (Všeobecné)

Obrázok 17.188. Voľby karty General (Všeobecné)

Voľby karty General (Všeobecné)

Na tejto karte nájdete voľby pomocou ktorých môžete nastaviť čo bude pozadie a čo reliéf ťahu štetca.

Voľby karty General (Všeobecné)

Background (Pozadie)
Keep original (Zachovať pôvodné)

Ako pozadie sa použije pôvodný obrázok.

From paper (Z papiera)

Kopíruje textúru zvoleného papiera a nastaví ho ako pozadie.

Solid (Vyplnené)

Kliknutím na farebné pole môžete v otvorenom dialógu nastaviť farbu pozadia.

Transparent (Priesvitné).

Použiť priesvitné pozadie. Viditeľné budú len nakreslené ťahy. Túto voľbu môžete použiť len ak obrázok obsahuje alfa kanál.

Paint edges (Kreslenie hrán)

Ak voľba nie je označená, tenká línia hranice okolo obrázka nebude nakreslená.

Tileable (Dlaždicoviteľné)

Ak je voľba označená, výsledný obrázok bude obsahovať dlaždice s vyhladenými prechodmi. Pravá strana bude zhodná s ľavou stranou a vrch sa bude zhodovať so spodkom. Táto voľba príde vhod, ak obrázok opakovane použijete ako pozadie webovej stránky.

Drop Shadow (Vrhnúť tieň)

Ku každému ťahu štetca sa pridá tieň.

Edge darken (Stmavenie hrany)

Určíte mieru stmavenia hrán každého ťahu štetca. Zvýšite tak reliéf kresby alebo hrúbku.

Shadow darken (Stmavenie tieňa)

Určuje mieru stmavenia tieňa ťahu.

Shadow depth (Hĺbka tieňa)

Určuje ako ďaleko od objektu bude vrhnutý tieň.

Shadow blur (Rozostrenie tieňov)

Určuje mieru rozostrenia tieňov.

Deviation threshold (Prah odchýlky)

Hraničná hodnota adaptívneho výberu veľkosti štetca.

10.6.4. Orientation Map Editor (Editor máp orientácie)

10.6.4.1. Prehľad

Editor máp orientácie je prídavkom filtra GIMPressionist (GIMPressionista). Editor otvoríte kliknutím na tlačidlo Edit (Upraviť) nachádzajúce sa na karte Orientation (Orientácia). V editore môžete nastaviť smer ťahov štetca.

10.6.4.2. Voľby

Obrázok 17.189. Voľby dialógu Orientation-map Editor (Editor máp orientácie)

Voľby dialógu Orientation-map Editor (Editor máp orientácie)

Umiestniť môžete jeden alebo viac vektorov. Vektorom môžete nastaviť ich smer a silu. Budú účinné na zodpovedajúcej oblasti obrázka.

Vectors (Vektory)

V ľavom okne (Vectors - Vektory) môžete nastaviť vektory. Vektor je štandardne umiestnený v strede. Aktívne vektory sú červené; neaktívne šedé, na vrchole s bielym bodom.

  • Kliknutím na tlačidlo Add (Pridať) vektor pridáte do stredu okna, kým kliknutím na Stredné tlačidlo myši vektor pridáte na miesto kliknutia.

  • Kliknutím na Ľavé tlačidlo zvolený vektor presuniete do miesta kliknutia.

  • Kliknutím na Pravé tlačidlo vektor otočíte smerom na miesto kliknutia.

  • Kliknutím na tlačidlá << a >> zmeníte orientáciu z jedného vektora na iný.

  • Tlačidlom Delete (Odstrániť) zvolený vektor vymažete.

Tip Tip

Pomocou posuvníka nachádzajúceho sa na pravej strane panela Vektory nastavíte jas obrázka. Ak je obrázok veľmi tmavý alebo naopak, veľmi svetlý, vektor dobre nevidíte. V týchto prípadoch príde posuvník vhod.

Preview (Náhľad)

Náhľad poskytuje predstavu o účinku rôznych vektorov. Posuvníkom na pravej strane zmeníte jas náhľadu.

Type (Typ)

Na výber máte niekoľko volieb, ako sa budú ťahy štetcov vo zvolenej vektorovej doméne organizovať. Ich popis je zložitý. Výsledok aplikovania jednotlivých volieb môžete vidieť v Náhľade.

Voronoi

Diagram Voronoi sa skladá z plochy n hlavných bodov, ktoré sú prenesené do n mnohouholníkov. Každý mnohouholník obsahuje len jeden z týchto n hlavných bodov. Každý iný bod mnohouholníka je bližšie k hlavnému bodu ako k inému bodu. Každá hranica mnohouholníka sa tak nachádza na polceste medzi dvoma hlavnými bodmi. Príklad na diagram Voronoi.

Ak je táto voľba označená, na daný bod vplýva iba vektor najbližšie umiestnený k tomuto bodu obrázka.

Angle (Uhol)

Voľba určuje smer zvoleného vektora. Účinok tohto posuvníka má rovnaký efekt ako kliknutie na pravé tlačidlo myši (viď. vyššie).

Angle offset (Posun uhla)

Týmto posuvníkov zmeníte uhol všetkých vektorov.

Strength (Sila)

Tento posuvník sa aplikuje na doménu vplyvu zvoleného vektora. Vplyv sa so zväčšujúcou vzdialenosťou znižuje. Sila je znázornená dĺžkou vektora.

Strength exponent (Exponent sily)

Tento posuvník pracuje s dĺžkou všetkých vektorov. Tým sa zmení sila všetkých ťahov štetca.

10.6.5. Size Map Editor (Editor mapy veľkosti)

10.6.5.1. Prehľad

Editor máp veľkosti je prídavkom filtra GIMPressionist (GIMPressionista). Editor otvoríte kliknutím na tlačidlo Edit (Upraviť) nachádzajúce sa na karte Size (Veľkosť). Pomocou tohto editora môžete v rámci filtra nastaviť veľkosť ťahu štetca.

10.6.5.2. Voľby

Obrázok 17.190. Voľby Editora máp veľkosti (Size-map editor)

Voľby Editora máp veľkosti (Size-map editor)

Umiestniť môžete jeden alebo viac vektorov. Ich silu môžete nastaviť. Budú účinné na zodpovedajúcej oblasti obrázka.

Smvectors (Smvektory)

V tomto okne môžete vektory umiestniť. Kliknutím na tlačidlom Add (Pridať) vektor pridáte do stredu okna. Kliknutím na Stredné tlačidlo myši vektor pridáte na miesto kliknutia. Vektory budú po zvolení červené. Ak zvolené nie sú, ich farba bude šedá s bielym bodom na vrchole.

Kliknutím na Ľavé tlačidlo zvolený vektor presuniete do miesta kliknutia.

Kliknutie na Pravé tlačidlo myši nemá zjavný efekt.

Kliknutím na tlačidlá << a >> zmeníte orientáciu z jedného vektora na iný.

Tlačidlom Kill (Odstrániť) zvolený vektor odstránite.

Tip Tip

Pomocou posuvníka nachádzajúceho sa na pravej strane panela Vektory nastavíte jas obrázka. Ak je obrázok veľmi tmavý alebo naopak, veľmi svetlý, vektor dobre nevidíte. V týchto prípadoch príde posuvník vhod.

Preview (Náhľad)

Náhľad poskytuje predstavu o účinku rôznych vektorov. Veľkosť štvorcov reprezentuje veľkosť štetcov a ich silu.

Size (Veľkosť)

Voľba umožňuje zmeniť veľkosť ťahov štetca zvolenej domény vektora.

Strength (Sila)

Tento posuvník sa aplikuje na doménu vplyvu zvoleného vektora. Vplyv sa so zväčšujúcou vzdialenosťou znižuje.

Strength exponent (Exponent sily)

Voľbou zmeníte exponent ťahu.

Voronoi

Vysvetlenie nájdete na odkaze Orientation Map Editor (Editor máp orientácie).