5. ÚPRAVY

Modifikovanú verziu dokumentu môžete kopírovať a rozširovať v súlade s horeuvedenými podmienkami v častiach 3 a 4 za predpokladu, že modifikovanú verziu zverejníte presne pod touto licenciou, pričom modifikovaná verzia bude plniť funkciu dokumentu, čím právo na šírenie a ďalšiu úpravu modifikovanej verzie prechádza na každého, kto vlastní jej kópiu. Navyše ste povinný v modifikovanej verzii vykonať nasledujúce opatrenia:

 1. Na titulnej strane (a na stranách obalu, ak je použitý) uviesť odlišný názov, než je názov pôvodného dokumentu, a iný, než názvy predchádzajúcich verzií (ktoré, ak existovali, musia byť uvedené v časti "História"). Názov zhodný s názvom predchádzajúcej verzie môžete použiť v prípade, že pôvodný vydavateľ danej verzie s tým súhlasí.
 2. Na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacero fyzických osôb alebo právnických osôb zodpovedných za autorstvo úprav danej modifikovanej verzie spolu s aspoň piatimi hlavnými autormi pôvodného dokumentu (všetkými autormi, ak ich je menej než päť), pokiaľ vás od tejto povinnosti neoslobodia.
 3. Na titulnej strane uviesť meno vydavateľa modifikovanej verzie, a to v informácii o vydavateľovi.
 4. Uviesť v dokumente v nezmenenom znení všetky oznamy o autorských právach.
 5. Pridať oznam o autorských právach vzťahujúcich sa na vašu modifikáciu k ostatným oznamom o autorských právach.
 6. Hneď za oznamy o autorských právach uviesť oznam o licencii, ktorý umožňuje verejne používať modifikovanú verziu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto licencii tak, ako sa uvádza nižšie v dodatku k tejto licencii.
 7. V ozname o licencii zachovať nezmenené úplné znenie zoznamu invariantných častí a textov určených na zverejnenie na obale uvedených v ozname o licencii pre daný dokument.
 8. Pripojiť nezmenenú kópiu tejto licencie.
 9. Uviesť v nezmenenom znení časť s názvom "História", uviesť jej nezmenený názov a pripojiť k nemu položku obsahujúcu minimálne názov, rok vydania, nových autorov a vydavateľa modifikovanej verzie v súlade s textom uvedeným na titulnej strane. Ak dokument nemá časť nazvanú "História", vytvoriť takúto časť a uviesť v nej názov, rok vydania, autorov a vydavateľa dokumentu v súlade s informáciou na titulnej strane, pripojiť text s popisom modifikovanej verzie tak, ako je ustanovené v predchádzajúcej vete.
 10. Zachovať v dokumente v nezmenenom znení sieťové umiestnenie, ak je uvedené, umožňujúce verejný prístup k priezračnej kópii daného dokumentu, ako aj adresy uvedené v dokumente umožňujúce prístup k predchádzajúcim verziám, z ktorých sa čerpalo. Adresy môžu byť uvedené v časti "História". Nemusíte uviesť adresu diela, ktoré vyšlo štyri roky pred zverejnením daného dokumentu, alebo ak pôvodný vydavateľ verzie, na ktorú dokument odkazuje, s tým súhlasí.
 11. Zachovať názov každej časti "Poďakovanie" a časti "Venovanie" a takisto zmysel a tón jednotlivých v nej uvedených poďakovaní alebo venovaní prispievateľa.
 12. Uviesť všetky invariantné časti dokumentu bez zmeny ich textu a názvu. Číslovanie časti alebo jeho ekvivalent sa nepovažuje za súčasť názvu časti.
 13. Odstrániť všetky časti označené názvom "Autorovo osvedčenie". Takéto časti nesmú byť súčasťou modifikovanej verzie.
 14. Neuviesť žiadnu časť dokumentu pod názvom "Autorovo osvedčenie" alebo neuviesť žiadnu časť dokumentu pod rovnakým názvom, ktorý má ktorákoľvek invariantná časť.
 15. Uviesť v nezmenenom znení akýkoľvek oznam o neposkytnutí záruky.

Ak modifikovaná verzia obsahuje nové úvodné časti alebo prílohy, ktoré môžu byť považované za sekundárne časti a ktoré neobsahujú materiál kopírovaný z dokumentu, môžete podľa vlastného uváženia označiť niektoré alebo všetky takéto časti za invariantné. V takom prípade pridajte ich názvy do zoznamu invariantných častí v ozname o licencii pre danú modifikovanú verziu. Názvy nových častí musia byť odlišné od ostatných názvov častí.

Môžete pripojiť časť nazvanú "Autorovo osvedčenie", ak táto obsahuje výlučne osvedčenie pre danú modifikovanú verziu zo strany tretích strán, napríklad vyhlásenie o revízii alebo odporúčanie textu niektorej inštitúcie ako smerodajnej definície štandardu.

K zoznamu existujúcich textov uvádzaných na obale modifikovanej verzie môžete priložiť pasáž v rozsahu najviac päť slov ako text prednej strany obalu a pasáž v rozsahu najviac dvadsaťpäť slov ako text zadnej strany obalu. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pridať (pridanie zabezpečiť) len jednu časť textu na prednú stranu obalu a len jednu časť textu na zadnú stranu obalu. Ak ten istý obal dokumentu už obsahuje text obalu, ktorý ste predtým pridali vy alebo ako nejaký prostredník tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, za ktorú vystupujete, nemôžete pridať ďalší text, avšak môžete nahradiť pôvodný text po výslovnom súhlase predchádzajúceho vydavateľa, ktorý predchádzajúcu verziu textu pridal.

Autor(i) a vydavatel(ia) dokumentu nedávajú touto licenciou povolenie použiť ich mená na reklamné účely, v ktorých by sa tvrdilo či naznačovalo, že ktorákoľvek modifikovaná verzia dostala ich osvedčenie.