4. VÝROBA VEĽKÉHO POČTU KÓPIÍ

Ak kópie dokumentu vydávate v tlačenej forme (alebo vydávate kópie na médiách, ktoré tlačený obal zvyčajne majú ) a ich počet prevyšuje 100 kópií a ak oznam o licencii pre daný dokument vyžaduje uverejnenie textov na obale, musíte kópie vložiť do obalu so zreteľným a čitateľným príslušným textom, to znamená, že texty určené na prednú stranu obalu budú uvedené na jeho prednej strane a texty určené na zadnú stranu obalu budú uvedené na jeho zadnej strane. Každá strana obalu osobitne vás takisto musí zreteľne a čitateľne uvádzať ako vydavateľa kópií. Predná strana obalu musí uvádzať úplný názov so všetkými slovami názvu rovnako výraznými a viditeľnými. Na obal môžete pridať ďalší materiál. Ak sa v prípade kopírovania zmeny týkajú len obalu, pričom názov dokumentu zostáva zachovaný, a ak sú splnené horeuvedené podmienky stanovené pre obal, je možné považovať takéto kopírovanie v ostatných ohľadoch za doslovné.

Ak sú texty určené na uvedenie na ktorejkoľvek strane obalu príliš rozsiahle z hľadiska čitateľnosti, musíte prvú časť textov v poradí uviesť na nový obal (v primeranom rozsahu), a so zvyšnými časťami textov pokračovať na vedľajších stranách.

V prípade, že vydávate alebo rozširujete nepriezračné kópie dokumentu v počte vyššom než 100, musíte alebo pridať strojovo-čitateľnú priezračnú kópiu ku každej nepriezračnej kópii, alebo v každej nepriezračnej kópii, prípadne pri nej uviesť umiestnenie dokumentu v rámci počítačovej siete, ku ktorej má široká verejnosť prístup a možnosť stiahnuť si pomocou bežných verejne dostupných protokolov úplnú priezračnú kópiu dokumentu, bez pridaných materiálov. Pri druhom postupe musíte na začiatku rozširovania značného množstva nepriezračných kópií prezieravo zabezpečiť, aby bola priezračná kópia dostupná na uvedenej adrese aspoň jeden rok od dátumu posledného rozširovania nepriezračnej kópie daného vydania na verejnosti (priamo alebo prostredníctvom vašich zástupcov predaja, prípadne maloobchodnej siete).

Pred rozšírením akéhokoľvek veľkého množstva kópií sa odporúča, ale nie je to nevyhnutné, aby ste kontaktovali autorov dokumentu, a to v dostatočnom predstihu, aby vám mohli poskytnúť najnovšiu verziu dokumentu.