6. KOMBINOVANIE DOKUMENTOV

Dokument môžete kombinovať s inými dokumentmi zverejnenými pod touto licenciou, ak budú dodržané podmienky z horeuvedenej časti 5 o modifikovaných verziách, a to za predpokladu, že zaradíte do kombinácie všetky invariantné časti všetkých pôvodných dokumentov, a to v nezmenenej podobe, že ich všetky uvediete ako invariantné časti vášho kombinovaného diela v ozname o licencii a že v kombinovanom diele zachováte v nezmenenom znení všetky oznamy o neposkytnutí záruky.

Kombinované dielo musí obsahovať len jednu kópiu tejto licencie, viacnásobné zhodné invariantné časti môžu byť nahradené jednou kópiou. Ak sa vyskytnú viacnásobné invariantné časti s rovnakým názvom, ale rôznym obsahom, vytvorte jedinečný názov pre každú takúto časť tak, že na jeho konci uvediete meno pôvodného autora alebo vydavateľa danej časti v zátvorkách, ak je verejne známy, alebo tak, že pridáte jedinečné číslo. Urobte rovnakú úpravu názvu v zozname invariantných častí v ozname o licencii v kombinovanom diele.

V kombinovanom diele musíte všetky časti nazvané "História" z jednotlivých pôvodných dokumentov zlúčiť a vytvoriť jednu časť s názvom "História"; podobne musíte zlúčiť všetky časti s názvom "Poďakovanie" a všetky časti s názvom "Venovanie". Všetky časti s názvom "Autorovo osvedčenie" musíte vyradiť z kombinovaného dokumentu.