Dodatok C. GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie

Version 1.2, November 2002

Preklad tejto licencie nie je publikovaný nadáciou Free Software Foundation. Z tohto dôvodu nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v originálnom anglickom texte pre softvér.

The GIMP Documentation Team

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Vytváranie a šírenie doslovných kópií tohto licenčného dokumentu je povolené, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

1. PREAMBULA

Cieľom tejto licencie je zaistiť, aby bol návod na použitie, učebnica alebo iný funkčný a užitočný dokument "slobodný". Slobodný v tom zmysle, aby ktokoľvek mohol kopírovať a ďalej šíriť daný dokument v neupravenom alebo upravenom znení, nekomerčným alebo komerčným spôsobom. Táto licencia zároveň umožňuje autorom a vydavateľom získať na neobmedzenú dobu uznanie za svoju prácu, pričom ich zbavuje zodpovednosti za modifikácie textu vykonané inými osobami.

Táto licencia je typ tzv. "copyleft", čo znamená, že dielo odvodené od pôvodného dokumentu sa stáva slobodným v rovnakom duchu. Táto licencia dopĺňa Všeobecnú verejnú licenciu GNU (GNU General Public License), ktorá je licenciou typu copyleft a je vypracovaná pre slobodne šíriteľný softvér.

Táto licencia bola vytvorená pre návody na používanie slobodne šíriteľného softvéru, pretože slobodne šíriteľný softvér si vyžaduje slobodne šíriteľnú dokumentáciu, t. j. slobodne šíriteľný program musí mať také návody na použitie, ktoré by poskytovali rovnakú slobodu ako daný softvér. Táto licencia nie je platná len pre softvérové manuály. Možno ju použiť pre akýkoľvek text bez ohľadu na obsah alebo formu zverejnenia. Odporúčame túto licenciu najmä pre tie diela, ktoré slúžia na vzdelávacie alebo referenčné účely.