4.15. Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)

4.15.1. Prehľad

Obrázok 17.71. Príklad na filter Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)

Príklad na filter Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)

Aplikovaný filter Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)


Tento filter účinkuje na farebných okrajoch. Rozšíri pixly, ktoré sa od svojich susedov určitým spôsobom odlišujú.

4.15.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Value Propagate (Rozšíriť hodnotu).

4.15.3. Voľby

Obrázok 17.72. Voľby pre filter Value propagate (Rozšíriť hodnotu)

Voľby pre filter Value propagate (Rozšíriť hodnotu)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Mode (Režim)

Nasledujúci obrázok sme použili v príklade:

More white (larger value) (Viac bielej (vyššia hodnota))

Pixly budú rozšírené od pixlov s vyšším jasom k pixlom s nižším jasom. Takto sa svetlejšie oblasti obrázka rozšíria.

Obrázok 17.73. Viac bielej (More white)

Viac bielej (More white)

Svetlé pixly boli rozšírené smerom k tmavým pixlom v štyroch smeroch: hore, dole, doprava a doľava. Filter bol aplikovaný niekoľko krát, čím sa efekt zvýraznil.


More black (smaller value) (Viac čiernej (nižšia hodnota))

Pixly budú rozšírené od pixlov s nižším jasom smerom k pixlom s vyšším jasom. Takto sa rozšíria tmavé oblasti obrázka.

Obrázok 17.74. Viac čiernej (More black)

Viac čiernej (More black)

Obrázok 17.75. Voľba To bottom (Dole)

Voľba To bottom (Dole)

Rovnako, ako bolo popísané vyššie, označená je iba voľba To bottom (Dole).


Middle value to peaks (Stredná hodnota do špičiek)

Na hranici medzi dvomi zvolenými prahmi sa rozšíri priemerná hodnota.

Obrázok 17.76. Voľba Middle value to peaks (Stredná hodnota do špičiek)

Middle value to peaks (Stredná hodnota do špičiek)

Do objektu sme pridali tenkú hranicu prechodnej farby. Na objektoch s hladkými hranami to nie je viditeľné.

Middle value to peaks (Stredná hodnota do špičiek)

Zelená oblasť zväčšená 800x. Do objektu bol pridaný tenký okraj (široký jeden pixel). Jeho hodnota je priemerom medzi šedou (90%) a zelenou (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Foreground to peaks (Popredie do špičiek)

Rozšírená oblasť bude vyplnená farbou popredia.

Obrázok 17.77. Voľba Foreground to peaks (Popredie do špičiek)

Foreground to peaks (Popredie do špičiek)

V tomto príklade je v Panely s nástrojmi nastavená červená farba popredia. Okolo objektu bol pridaný tenký, červený okraj, široký jeden pixel. Pri hladkých objektoch je tento okraj umiestnený na vzdialenejšom z rozsahov vyhladzovania. Tu sa vo vnútri objaví ďalší okraj. Predstavuje artefakt spôsobený malými rozmermi objektu. Tým oblasť vyhladzovania presahuje na druhú stranu.


Only foreground (Iba popredie)

Rozšíri sa iba tá oblasť, ktorá obsahuje farbu popredia nastavenej v Panely s nástrojmi.

Obrázok 17.78. Voľba Only foreground (Iba popredie)

Only foreground (Iba popredie)

V tomto príklade farba popredia v Panely s nástrojmi patrí zelenému objektu. Po opakovanej aplikácii tohto filtra je zelená oblasť evidentne zväčšená.


Only background (Iba pozadie)

Rozšíri sa iba tá oblasť, ktorá farbou zodpovedá farbe nastavenej v Panely s nástrojmi.

More opaque (Viac krytia), More transparent (Viac priesvitné)

Tieto príkazy účinkujú podobne ako voľby More white (Viac bielej) a More black (Viac čiernej). Nepriehľadné (priesvitné) oblasti sa rozšíria ponad oblasti s menším krytím (priesvitnosťou). Tieto príkazy v obrázku vyžadujú prítomnosť alfa kanála.

Obrázok 17.79. Voľba More opaque (Viac krytia)

Voľba More opaque (Viac krytia)

Pôvodná vrstva s priesvitným pozadím.

Voľba More opaque (Viac krytia)

Filter bol aplikovaný niekoľko krát: zelená, nepriesvitná oblasť sa zväčšila.


Propagate (Rozšíriť)
Lower threshold (Dolný prah), Upper threshold (Horný prah)

Pixel bude zväčšený (rozšírený) v prípade, ak rozdiel v hodnotách medzi daným pixlom a jeho susedom nie je menší ako dolný prah, a nie väčší ako horný prah.

Propagating rate (Miera rozšírenia)

Predstavuje veľkosť rozšírenia. Čím bude väčšie, tým bude rozšírenie farebnejšie.

To left (Doľava), To top (Hore), To right (Doprava), To bottom (Dole)

Zvoliť môžete jeden alebo viac smerov.

Propagating alpha channel (Rozširovanie alfa kanálu)

Ak je voľba označená, pixly alfa kanála budú rozšírené. Inak pixel získa hodnotu alfy susedného pixla. Tieto začiarkavacie okienka sú zobrazené iba v prípade, že aktívna vrstva obsahuje alfa kanál.

Propagating value channel (Rozširovanie v kanály hodnôt)

Ak je táto voľba označená, rozšírené budú farebné kanále pixla (alebo kanál šedej v obrázkoch šedej škály). Voľba je prednastavená. Aj toto začiarkavacie okienko je zobrazené iba ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál.