6.8. Flip Horizontally; Flip Vertically (Preklopiť vodorovne; Preklopiť zvisle)

Obrázok môžete preklopiť alebo otočiť príkazmi Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne) alebo Flip Vertically (Preklopiť zvisle). Tieto príkazy majú platnosť na celý obrázok. Ak chcete preklopiť výber, použite nástroj Flip (Preklopenie). Ak chcete preklopiť vrstvu, použite položky ponuky Layer (Vrstva)Transform (Transformovať) alebo nástroj Flip (Preklopenie).

6.8.1. Aktivácia príkazu

  • Príkaz vodorovného preklopenia môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Transform (Transformovať)Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne).

  • Príkaz zvislého preklopenia môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Transform (Transformovať)Flip Vertically (Preklopiť zvisle).