3.5. Ceruzka (Pencil)

Obrázok 14.61. Symbol nástroja Ceruzka (Pencil)

Symbol nástroja Ceruzka (Pencil)

Nástroj Ceruzka sa používa na kreslenie od ruky. Ceruzkou vytvoríte čiary s ostrým ohraničením. Nástroje Ceruzka a Štetec sú si navzájom podobné. Jeden z najväčších rozdielov je v tom, že síce oba nástroje používajú rovnakú sadu stôp štetcov, nástrojom ceruzka nedosiahnete jemné okraje ani s najjemnejšou stopou. Ani funkcia vyhladzovania nefunguje.

Načo potom takýto nástroj používať? Možno najdôležitejšou oblasťou, kde sa nástroj dá použiť sú malé obrázky. Medzi tieto malé obrázky patria napr. symboly. V tomto prípade sa pracuje s veľkým zväčšením, pričom jednotlivé pixly je treba uložiť na presne určené miesto. S nástrojom Ceruzka si môžete si byť istý, že každý pixel sa bude meniť presne tak, ako očakávate.

Tip Tip

Ak chcete s ceruzkou (alebo s niekoľkými inými nástrojmi) nakresliť rovnú čiaru, kliknite do počiatočného bodu, stlačte kláves Shift a nakoniec kliknite do koncového bodu.

3.5.1. Aktivácia nástroja

  • Nástroj Ceruzka môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Pencil (Ceruzka)

  • Nástroj môžete aktivovať aj z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol:

  • alebo stlačením klávesu N.

3.5.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Tento kláves zmení nástroj Ceruzka na nástroj Farebná pipeta (Color Picker).

Shift

Týmto klávesom nástroj prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift počas kliknutia na Tlačidlo 1 myši, vytvoríte rovnú čiaru. Nasledujúcim kliknutím môžete pokračovať v kreslení rovných čiar, ktoré začínajú z koncového bodu poslednej čiary.

3.5.3. Voľby

Obrázok 14.62. Voľby nástroja Pencil (Ceruzka)

Voľby nástroja Pencil (Ceruzka)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade Out (Zoslabenie); Apply Jitter; Incremental (Postupný); Use Color from Gradient (Použiť farbu z prechodu)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.