3.6. Cut (Vystrihnúť)

Príkazom Cut (Vystrihnúť) vymažete obsah výberu obrázka a uložíte ho do schránky. Obsah výberu uloženého v schránke môžete neskôr použiť pomocou príkazov Paste (Vložiť), Paste Into (Vložiť do) alebo Paste As New (Vložiť ako). Ak ste nezvolili žiadny výber, vystrihnete celú aktuálnu vrstvu. Ak vrstva obsahovala alfa kanál, alebo bola vyplnená farbou pozadia, vystrihnuté oblasti zostanú priesvitné.

[Note] Poznámka

Príkaz Cut (Vystrihnúť) môžete použiť iba na aktívnej vrstve. Akákoľvek vrstva nad alebo pod aktívnou vrstvou je ignorovaná.

3.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Cut (Vystrihnúť),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+X.