7.38. Add Alpha channel to Selection (Pridať do výberu)

Príkazom Add to Selection (Pridať do výberu) vytvoríte z alfa kanála výber na aktuálnej vrstve. Kým nepriehľadné oblasti budú do výberu patriť úplne, priehľadné oblasti ostanú mimo výber. Polopriehľadné oblasti budú do výberu patriť čiastočne. Tento výber je pridaný k existujúcemu. Samotný alfa kanál ostane nezmenený.

Ostatné príkazy tejto skupiny majú podobný účinok. Výnimku tvoria príkazy, ktorými namiesto pridania k existujúcemu výberu výber úplne nahradia výberom z alfa výberu, odoberú alfa výber z existujúveho výberu alebo vytvoria výber, ktorý vznikol ako prienik týchto dvoch.

7.38.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Add to Selection (Pridať do výberu).

7.38.2. Príklad

Obrázok 16.104. Použitie príkazu Add to Selection (Pridať do výberu)

Použitie príkazu Add to Selection (Pridať do výberu)
Použitie príkazu Add to Selection (Pridať do výberu)

Nepriehľadné pixly aktívnej vrstvy boli pridané k existujúcemu výberu.