12.9. Small Tiles (Malé dlaždice)

12.9.1. Prehľad

Obrázok 17.268. Príklad na filter Small Tiles (Malé dlaždice)

Príklad na filter Small Tiles (Malé dlaždice)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Small Tiles (Malé dlaždice)

Tento filter zmenší rozmery obrázka (aktívnej vrstvy alebo výberu) a vo vnútri pôvodného obrázka zobrazí mnoho jeho kópií.

12.9.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapy)Small Tiles (Malé dlaždice).

12.9.3. Voľby

Obrázok 17.269. Voľby filtra Small Tiles (Malé dlaždice)

Voľby filtra Small Tiles (Malé dlaždice)

Flip (Zrkadlenie)

Dlaždice môžete otočiť v závislosti od zvolených súradníc: Horizontal (Vodorovne) alebo Vertical (Zvislo).

Určiť môžete aj to, ktorá dlaždica bude otočená:

All tiles (Všetky dlaždice)

Bez komentára.

Alternate tiles (Alternatívne dlaždice)

Prevrátené budú iba nepárne dlaždice.

Explicit tile (Explicitné dlaždice)

Pomocou vstupných polí Row (Riadok) a Column (Stĺpec) môžete zvoliť konkrétnu dlaždicu. Táto dlaždica bude v Náhľade označená obdĺžnikom. Stlačením tlačidla Apply (Použiť) túto dlaždicu zvolíte. Opakovaním tohto postupu môžete označiť aj viac dlaždíc.

Opacity (Krytie)

Pomocou tohto posuvníka a vstupného poľa môžete nastaviť krytie výsledného obrázka. Túto voľbu môžete použiť iba ak obrázok obsahuje Alfa kanál.

Number of segments (Počet segmentov)

znamená n obrázkov umocnených na dve dlaždice, kde n je počet, ktorý nastavíte posuvníkom alebo zadáte do vstupného poľa. Ak n = 3, v obrázku bude deväť dlaždíc.