12.8. Paper Tile (Papierová dlaždica)

12.8.1. Prehľad

Obrázok 17.266. Príklad na filter Papertile (Papierová dlaždica)

Príklad na filter Papertile (Papierová dlaždica)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Papertile (Papierová dlaždica)

Aplikovaný filter Papertile (Papierová dlaždica)


Obrázok (aktívnu vrstvu alebo výber) pomocou tohto filtra rozrežete na niekoľko kusov štvorcového tvaru. Jednotlivé kusy spojí tak, že sa viac-menej prekrývajú prípadne sa od seba úplne oddelia. Dokonca môžu zachádzať aj mimo hraníc obrázka.

12.8.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapy)Paper Tile (Papierová dlaždica).

12.8.3. Voľby

Obrázok 17.267. Voľby filtra Paper Tile (Papierová dlaždica)

Voľby filtra Paper Tile (Papierová dlaždica)

Division (Delenie)

Parametre X, Y a veľkosť sú spolu navzájom spriahnuté. Filter totiž začína obrázok deliť predtým, ako jednotlivé odrezané kusy od seba oddelí. Ich veľkosť a počet vo vodorovnom (X) aj zvislom (Y) smere musí byť na danú veľkosť obrázka primeraný.

Movement (Pohyb)
Max (%)

Voľba predstavuje maximálne percento posunu oproti bočnej veľkosti štvorcov.

Wrap around (Obaliť okolo)

Pohybom sa môžu niektoré dlaždice dostať mimo hraníc obrázka. Ak je táto voľba označená, to, čo na jednej strane z obrázka vychádza von, na opačnej sa do obrázka vráti.

Fractional Pixels (Frakčné body)

Keďže obrázok sa filtrom rozstrihá, pôvodné pixly môžu byť v obrázku stále prítomné. Túto situáciu môžete riešiť troma spôsobmi:

Background (Pozadie)

Zostávajúce pixly budú nahradené typom pozadia definovaného v nasledujúcej časti.

Ignore (Ignorovať)

Voľba Background Type (Typ pozadia) sa do úvahy neberie. Zostatkové pixly budú zachované.

Force (Vynútiť)

Aj zostatkové pixly sa z obrázka odstránia.

Background Type (Typ pozadia)

Ak je voľba Background (Pozadie) označená, typ použitého pozadia môžete určiť. Na výber máte šesť možností:

Transparent (Priesvitné).

Pozadie bude priesvitné.

Inverted image (Invertovaný obrázok)

Farby pozadia budú invertované (255 hodnôt pre každý farebný kanál).

Image (Obrázok)

Farby pozadia ostanú nezmenené. Pozadie predstavuje pôvodný obrázok.

Foreground color (Farba popredia)

Zostatkové pixly budú nahradené farbou Popredia nastavenou v Panely s nástrojmi.

Background color (Farba pozadia)

Zostatkové pixly budú nahradené farbou Pozadia nastavenou v Panely s nástrojmi.

Select here (Tu vybrať)

Ak je táto voľba označená, kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete zvoliť farbu pozadia.

Centering (Centrovanie)

Ak je táto voľba označená, dlaždice budú zhromaždené v strede obrázka.