8.35. Filter Pack (Sada filtrov)

8.35.1. Prehľad

Obrázok 16.189. Príklad na filter Filter Pack (Sada filtrov)

Príklad na filter Filter Pack (Sada filtrov)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Filter Pack (Sada filtrov)

Filter FilterPack (Sada filtrov) aplikovaný (viac Modrej, viac Sýtosti)


Tento nástroj obsahuje súbor jednotných filtrov na úpravu obrázkov. Hoci rovnaké funkcie môžete vykonať pomocou viacerých filtrov, na tomto mieste získate zaujímavý, intuitívnejší prehľad.

8.35.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Filter Pack (Sada filtrov).

8.35.3. Voľby

Obrázok 16.190. Všetky voľby pre filter Filter Pack (Sada filtrov)

Všetky voľby pre filter Filter Pack (Sada filtrov)

Náhľady Original (Pôvodný) a Current (Aktuálne)

V dvoch náhľadoch sú zobrazené obrázky pred a po aplikácii filtra.

Show (Ukázať)

Nastavenie toho, čo chcete v náhľade vidieť:

 • Entire image (Celý obrázok)

 • Selection only (Iba výber): ak v obrázku výber existuje (štandardne je to celý obrázok).

 • Selection in context (Výber v kontexte): výber vo vnútri obrázka.

Windows (Okná)

Na výber máte nasledujúce možnosti:

 • Hue (Odtieň) otvára okno s jedným náhľadom na každý z troch primárnych farieb a tri komplementárne RGB farby. Kliknutím na farbu ju pridáte do rozsahu nastaveného posuvníkom Roughness (Drsnosť). Kliknutím na oprotistojacu, komplementárnu farbu, túto farbu odčítate.

  Obrázok 16.191. Voľba Hue vo filtri Filterpack (Sada filtrov)

  Voľba Hue (Odtieň) vo filtri Filterpack (Sada filtrov)

 • Saturation (Sýtosť): Obsahuje okno s tromi náhľadmi saturácie: aktuálne, sýtejšie a menej sýte.

  Obrázok 16.192. Voľba Saturation (Sýtosť) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

  Voľba Saturation (Sýtosť) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

 • Value (Jas): Obsahuje tri náhľady s vyšším alebo nižším jasom.

  Obrázok 16.193. Voľba Value (Jas) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

  Voľba Value (Jas) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

 • Advanced (Pokročilé): Vytvorené neskôr.

Affected range (Ovplyvnený rozsah)

Umožňuje nastaviť hodnotu jasu, s ktorou chcete pracovať.

 • Shadows (Tiene): tmavé tóny

 • Midtones (Stredné tóny)

 • Highlights (Odlesk): jasné tóny

Select pixels by (Vybrať pixly podľa)

Určuje, čo bude HSV kanál na zvolenom rozsahu ovplyvňovať. Na výber máte nasledujúce možnosti:

 • Hue (Odtieň)

 • Saturation (Sýtosť)

 • Value (Jas)

Roughness (Drsnosť)

Týmto posuvníkom nastavíte ako sa bude obrázok meniť, keď kliknete na okno: malými alebo veľkými krokmi (0 - 1).

Advanced Options (Pokročilé nastavenia)

Obrázok 16.194. Voľby Advanced (Pokročilé) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

Voľby Advanced (Pokročilé) pre filter Filterpack (Sada filtrov)

Tieto pokročilé voľby umožňujú pracovať presnejšie s úpravami, ktoré aplikujete na obrázok alebo na veľkosť náhľadu.

Preview Size (Veľkosť náhľadu)

Funguje to podobne ako zoom v náhľade. Normálna hodnota je 80.

Tip Tip

Veľkosť náhľadu je často príliš malá. Tento nedostatok môžete kompenzovať tým, že príslušnú časť obrázka zväčšíte a pracujete na nej, napr. tvár na fotografii. Výber uzavriete a presuniete sa do inej časti obrázka.

Affected range (Ovplyvnený rozsah)

Na tomto mieste môžete nastaviť tónový rozsah, ktorý bude filter ovplyvňovať.

Krivka v tomto okne reprezentuje dôležitosť zmien, ktoré na obrázku vykonáte. Vzhľad krivky závisí od nastavených hodnôt pre Affected range (Ovplyvnený rozsah): Shadows (Tiene), Midtons (Stredné tóny) alebo Highlights (Svetlé tóny). Stúpanie krivky môžete nastaviť posuvníkom Roughness (Drsnosť), ktorý nájdete v hlavnom okne pre filter.

Hodnoty môžete nastaviť presnejšie pomocou dostupných ovládačov (posuvníky a trojuholníky).