7.29. Subtract Layer Mask from Selection (Odobrať z výberu)

Príkazom Subtract from Selection (Odobrať z výberu) prevediete masku aktívnej vrstvy do výberu. Ten sa odoberie z výberu, ktorý už v obrázku existuje. Biele oblasti masky vrstvy patria do výberu, kým čierne nie. Šedé oblasti dajú základ zjemneným okrajom výberu. Týmto príkazom samotná maska výberu nie je dotknutá.

7.29.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Subtract from Selection (Odobrať z výberu).

7.29.2. Ilustrácia príkazu Subtract Layer Mask from Selection (Odobrať z výberu)

Obrázok 16.98. Ilustrácia príkazu Subtract Layer Mask from Selection (Odobrať z výberu)

Ilustrácia príkazu Subtract Layer Mask from Selection (Odobrať z výberu)

Naľavo, pôvodný obrázok s výberom. V strede, dialóg Layers (Vrstvy) s maskou vrstvy vytvorenou pomocou voľby Layer's alpha channel (Alfa kanál vrstvy). Napravo, výsledok po aplikácii voľby Mask to Selection (Previesť masku na výber): výber nepriesvitných pixlov aktívnej vrstvy sa odoberie z pôvodného výberu.