16.8. Chalk (Krieda)

16.8.1. Prehľad

Obrázok 17.386. Príklad na filter Chalk (Krieda)

Príklad na filter Chalk (Krieda)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Chalk (Krieda)

Aplikovaný filter Chalk (Krieda)


Týmto filtrom získate na aktívnej vrstve efekt kresby kriedou.

Filter je odvodený od skriptu Chalk (Krieda) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Chalk (Krieda)). Zo zvoleného textu vytvorí logo, napr.:

Logo Chalk (Krieda)

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.8.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Chalk (Krieda).

16.8.3. Voľby

Obrázok 17.387. Voľby filtra Chalk (Krieda)

Voľby filtra Chalk (Krieda)

Background color (Farba pozadia)

Farba pozadia v tomto prípade predstavuje farbu tabule, na ktorú kreslíte kriedou. Samozrejme, že prednastavená farba je čierna. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete farbu zmeniť.

16.8.4. Detaily filtra

Filter Chalk (Krieda)

  1. k vrstve pridá Gaussovo rozostrenie (Gaussian blur), pixly roztiahne a vrstvu rozvlní vo vodorovnom ako aj zvislom smere.

  2. pomocou filtra Sobel vyhľadá hrany a nakoniec

    [Note] Poznámka

    Filter Sobel niekedy vytvorí okolo okrajov obrázka neželané efekty.

  3. zvýši svetlosť pomocou nastavení úrovne.

Žiaľ, nástroj a voľby filtra nemôžete zmeniť. Avšak celý proces môžete zopakovať po krokoch vyššie popísaným spôsobom a obmenou príslušných volieb. Nakoniec pridáte vrstvu pozadia vyplnenú ľubovoľnou farbou. To je všetko.