5.7. Levels (Úrovne)

Nástroj Levels (Úrovne) disponuje podobnými vlastnosťami ako nástroj Histogram. Pomocou neho môžete navyše zmeniť aj rozsah intenzity aktívnej vrstvy alebo výberu pre každý jeden kanál. Tento nástroj slúži na zosvetlenie alebo stmavenie obrázku, zmenu kontrastu alebo úpravu jeho farebného nádychu.

5.7.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

 • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Levels (Úrovne).

 • Z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Levels (Úrovne).

 • Z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol ak ste tento nástroj do panelu nainštalovali. Viď. Časť 1.7, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“.

5.7.2. Voľby

Obrázok 14.146. Voľby pre nástroj Level (Úrovne)

Voľby pre nástroj Level (Úrovne)

Presets (t. j. prednastavenie)

Kliknutím na tlačidlo Add settings to favourites (t. j. uložiť nastavenie do populárnych) farebné nastavenie svojho obrázka uložíte.

Tlačidlom otvoríte ponuku:

Obrázok 14.147. Ponuka Preset

Ponuka Preset

v ktorom môžete nastavenia zo súboru importovať Import Settings from File alebo do súboru uložiť Export Settings to File, a sprístupňuje vám dialógové okno Manage Save Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení):

Obrázok 14.148. Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Channel (Kanál)

Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať kanál, ktorý budete nástrojom upravovať:

 • Value (Jas) mení hodnoty všetkých RGB kanálov obrázka. Obrázok stmavíte alebo zosvetlíte.

 • Red (Červená), Green (Zelená) a Blue (Modrá) pracuje s konkrétnym kanálom, výsledkom čoho je obrázok viac alebo menej vyfarbený. Pamätajte však na to, že pridanie alebo odobratie farby znamená aj pridanie alebo odobranie komplementárnej farby.

 • Alpha pracuje na priesvitnej vrstve alebo výbere. V tomto prípade tmavá znamená viac priesvitnosti, biela je kompletne nepriesvitná. Alfa kanál musí byť v obrázku prítomný, inak je táto voľba neaktívna.

 • Initialize channel (Pôvodný kanál) vráti všetky zmeny vykonané na kanáli do pôvodného stavu.

Input Levels (Vstupné úrovne)

Hlavnú oblasť tejto voľby tvorí grafické znázornenie aktívnej vrstvy alebo výberu. Nájdete tu aj informácie o tmavej časti obrázku (tiene), o stredných a svetlých tónoch. V podstate sa jedná o histogram. Hodnoty sa pohybujú od 0 (čierna) do 255 (biela). Počet pixlov v jednotlivých úrovniach je orientačne zobrazený na osi y. Krivka reprezentuje všetky pixly obrázka pre zvolený kanál. Dobre vyvážený obrázok obsahuje úrovne (tóny) rozmiestnené v celom rozsahu. Napríklad obrázok s príliš zastúpenou modrou má histogram v Zelenom a Červenom kanáli posunutý doľava. To poukazuje na chýbajúcu zelenú a červenú vo svetlom spektre.

Rozsah úrovní môžete upravovať niekoľkými spôsobmi:

 • Tri trojuholníky: čierny pre tmavé tóny (tiene), šedý pre stredné tóny (Gama), biely pre svetlé tóny (svetlá).

  Čierny posuvník označuje black point (čierny bod) : všetky pixly s touto alebo menšou hodnotou budú čierne (bez farby vo vybranom farebnom kanáli alebo priesvitné pri zvolenom Alfa kanáli).

  Biely posuvník reprezentuje white point (biely bod) : všetky pixly s touto alebo vyššou hodnotou budú biele (plno farebné pri zvolenom farebnom kanáli alebo nepriesvitné pri zvolenom Alfa kanáli).

  Šedý posuvník reprezentuje tzv. mid point (stredný bod). Posúvaním doľava, do čiernej oblasti, obrázok zosvetlíte (pridáte viac farby alebo menej priesvitnosti). Posúvaním doprava, do bielej oblasti, obrázok stmavíte (uberiete farby alebo pridáte viac priesvitnosti).

 • Dve kvapkadla: keď na ne kliknete, kurzor myši sa zmení na kvapkadlo. Kliknutím do obrázka určíte čierny alebo biely bod (to záleží od toho, aké kvapkadlo ste zvolili). Ak chcete vymedziť čierny bod, použite ľavé, tmavé kvapkadlo . Ak chcete vymedziť biely bod, použite pravé, biele kvapkadlo .

 • Ak chcete zadať hodnoty priamo, použite tri číselné textové polia.

Vstupné hodnoty sa používajú vtedy, keď chcete zosvetliť svetlé oblasti obrázka (svetlé tóny), stmaviť tiene (tmavé tóny) alebo zmeniť pomer medzi svetlými a tmavými tónmi. Svetlé tóny zosvetlíte posunutím posuvníka doľava (zvýšite intenzitu zvolenej farby / zvýšite krytie). Svetlé oblasti stmavíte posunom posuvníka doprava (znížite intenzitu zvolenej farby / znížite krytie).

Input Levels (Vstupné úrovne) - príklady

Pôvodný obrázok v šedej škále s tromi pásmi: Shadows (Čierny bod) (64), Mid Tones (Šedý bod) (127), Highlights (Biely bod) (192). Histogram zobrazuje tri píky, každý pre jeden šedý tón.

Pôvodný obrázok

 1. Pracujeme na kanáli Value (Jas). Posuvník pre čierny bod (tiene) sme posunuli k píku pre tiene. Hodnota 64 sa zmenila na 0 a tmavý pásik sa zmenil na čierny (0). Posuvník pre hodnotu Gamma (stredné tóny) sa automaticky posunul do stredu v rámci rozsahu tónov. Stredné tóny sa zmenili na tmavšie (hodnota 84) a svetlé tóny na 171.

  Posunuli sme čierny posuvník

 2. Biely posuvník sme posunuli smerom k píku pre svetlú časť obrázka. Hodnota 192 sa zmenila na 255, pričom sa svetlo šedý pásik zmenil na biely. Posuvník pre hodnotu Gamma (stredné tóny) sa automaticky posunul do stredu v rámci rozsahu tónov. Stredné tóny sú svetlejšie (hodnota 169) a tiene (tmavý pásik) sa zosvetlia na hodnotu 84.

  Posunuli sme biely posuvník

Output Levels (Výstupné úrovne)

Výstupné úrovne (Output levels) umožňujú manuálne nastaviť rozsah výstupných hodnôt. Aj pre Výstupné hodnoty nájdeme textové polia s trojuholníkovými šípkami. Ich posunom hodnoty nastavíme.

Hodnoty, ktoré nastavíte, určujú limity, v ktorých sa tónový rozsah bude pohybovať.

 • Práca s Úrovňami: hodnoty sú stlačené a vyzerajú podobne. Takto znižujete kontrast. Zosvetlenie tieňov: takto môžete zvýrazniť nové detaily, ale znížite tým kontrast. V tomto prípade bude potrebné zvoliť kompromis. Svetlé tóny sú tmavšie.

 • Práca na kanáli farieb: ak napríklad, pracujete na zelenom kanáli a výstupné hodnoty nastavíte medzi 100 a 140, všetky pixly, ktoré majú aspoň aký-taký zelený odtieň, hoci nepatrný, budú mať hodnoty zeleného kanála na hodnotách medzi 100 až 140.

 • Práca na Alfa kanáli: všetky hodnoty Alfa kanála sa posunú do nastaveného rozsahu.

Príklady na Výstupné úrovne (Output Levels)

 1. Pôvodný obrázok predstavuje RGB prechod od čiernej (0;0;0) po bielu (255;255;255). Output Levels (Výstupne úrovne) nemajú histogram. V tomto prípade použijeme histogram výberom položiek WindowsDockable DialogsHistogram.

  Pôvodný obrázok (prechod)

 2. Zvolený kanál Value (Jas). Posuvník pre čiernu sme posunuli na hodnotu 63 a biely na hodnotu 189. Histogram zobrazuje množstvo pixlov. Žiadny z pixlov nie je pod hodnotou 63, ani nad hodnotou 189. V obrázku sú tiene svetlejšie a naopak, svetlé oblasti sú tmavšie. Kontrast je znížený.

  Posunuli sme čierny posuvník

Všetky kanále

Auto: Vykoná automatické nastavenie Úrovní.

Tri kvapkadla , , . . Tieto tri tlačidlá predstavujú nástroje na výber bieleho, šedého a čierneho bodu. Kliknutím na niektoré z týchto tlačidiel sa kurzor myši zmení na kvapkadlo. Kliknutím do obrázka potom určíte biely bod (white point), čierny bod (black point) alebo šedý (mid point) (podľa toho, aké tlačidlo zvolíte). Takto to funguje na všetkých kanáloch. A to aj v prípade, keď je zvolený iba niektorý z kanálov.

Obrázok 14.149. Príklad kvapkadiel pre Úrovne (Levels)

Príklad kvapkadiel pre Úrovne (Levels)

Vrchný obrázok predstavuje pôvodný prechod od čiernej po bielu. Dolný obrázok zobrazuje výsledok, ktorý dosiahnete po kliknutí bieleho kvapkadla. Výsledok: všetky pixly s hodnotou vyššou, akú ma pixel označený kvapkadlom, budú biele.


Edit these settings as Curves (t. j. Tieto nastavenia upraviť ako krivky)

Aby ste si prácu uľahčili, toto tlačidlo vám umožní pre nástroj Curves (Krivky) nastaviť rovnaké hodnoty.

Náhľad

Označením začiarkavacieho políčka Preview (Náhľad) vidíte všetky zmeny, ktoré na obrázku vykonáte.

5.7.3. Dialógové okno Nastavenia nástrojov (Tool Options)

Obrázok 14.150. Voľby pre nástroj Levels (Úrovne)

Voľby pre nástroj Levels (Úrovne)


Hoci tento nástroj nie je štandardne prítomný v Panely s nástrojmi (viď. Časť 1.7., „Panel s nástrojmi“), obsahuje pod Panelom s nástrojmi dialóg Nastavenia nástrojov. Tieto voľby sú:

Histogram Scale (Mierka histogramu)

Tieto dve voľby majú tie isté funkcie ako majú v okne Levels (Úrovne) tlačidlá pre Logaritmické a Lineárne histogramy.

Sample Average (Priemerná vzorka)

Týmto posuvníkom nastavíte polomer (radius) oblasti, z ktorej vyberáte farbu. Pri výbere farby kvapkadlom sa táto oblasť pri kliknutí do určitého pixla zobrazí ako štvorec.

5.7.4. Nácvik

Obrázok 14.151. Veľmi podexponovaný obrázok

Veľmi podexponovaný obrázok

Pôvodný obrázok

Veľmi podexponovaný obrázok

Histogram ukazuje prevahu tmavých oblastí nad svetlými.


Obrázok 14.152. Nastavenie bieleho bodu

Nastavenie bieleho bodu

Posuvník pre bielu sme posunuli na začiatok dobre viditeľných svetlých oblastí. Obrázok sme zosvetlili.

Nastavenie bieleho bodu

Výsledný histogram (dole) už vykazuje svetlé oblasti. Tmavé sú však stále v prevahe.


Obrázok 14.153. Nastavenie rovnováhy medzi tmavými a svetlými oblasťami.

Nastavenie rovnováhy medzi tmavými a svetlými oblasťami.

Stredný posuvník sme presunuli doľava. Takto sme v obrázku znížili množstvo tmavých oblastí a zvýšili množstvo svetlých oblastí.

Nastavenie rovnováhy medzi tmavými a svetlými oblasťami.

Výsledný histogram (dole) potvrdzuje redukciu tmavých oblastí.