16.9. Chip Away (Odštiepiť)

16.9.1. Prehľad

Obrázok 17.388. Príklad na filter Chip Away (Odštiepiť)

Príklad na filter Chip Away (Odštiepiť)

Filter Chip Away (Odštiepiť)

Príklad na filter Chip Away (Odštiepiť)

Logo Chip Away (Odštiepiť)


Tento filter pridá do alfa kanála aktívnej vrstvy efekt štiepkov dreva. Okrem toho môže k obrázku pridať tieň. Na obsahu aktívnej vrstvy nezáleží. Záleží iba na tvare alfa kanála.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

Filter je derivátom Script-Fu skriptu Chip Away (Odštiepiť) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Chip Away (Odštiepiť)), ktorý vytvorí logo s efektom popísaným vyššie.

16.9.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Chip Away (Odštiepiť).

16.9.3. Voľby

Obrázok 17.389. Voľby filtra Chip Away (Odštiepiť)

Voľby filtra Chip Away (Odštiepiť)

Chip amount (Miera odštiepenia)

Touto voľbou môžete nastaviť veľkosť oblasti, na ktorú bude mať filter efekt. Majte však na pamäti, že Chip amount (Miera odštiepenia) nepredstavuje veľkosť oblasti v pixloch. Je to maximálne množstvo pixlov, ktoré filter Spread (Rozprestrieť) náhodne aplikuje na mapu vyvýšenia. Platný rozsah spadá medzi hodnoty 0-200.

Obrázok 17.390. Príklad na voľbu Chip amount (Miera odštiepenia)

Príklad na voľbu Chip amount (Miera odštiepenia)

0

Príklad na voľbu Chip amount (Miera odštiepenia)

30

Príklad na voľbu Chip amount (Miera odštiepenia)

60

Príklad na voľbu Chip amount (Miera odštiepenia)

90


Blur amount (Miera rozmazania)

Nastavená hodnota sa prenesie ako Radius (Polomer) do filtra Gaussian blur (Gaussovo rozostrenie). Tento filter o túto hodnotu rozostrí vrstvu vyvýšenia.

Invert (Invertovať)

Ak je táto voľba označená, mapa vyvýšenia bude invertovaná. Namiesto vyvýšenín sa vytvoria priehlbiny, čím sa obrázok pokriví.


Drop Shadow (Vrhnúť tieň)

Ak je táto voľba označená, pod aktívnou vrstvou vytvoríte novú vrstvu s tieňom.

Keep bump layer (Uchovať vrstvu vyvýšenia)

V štandardnom nastavení bude mapa vyvýšenia, ktorá bola použitá pri vytvorení efektu odštiepenia, odstránená hneď po aplikácii filtra. Ak je táto voľba označená, mapa vyvýšenia bude zachovaná ako neviditeľná vrstva.

Fill BG with pattern (Vyplniť pozadie so vzorkou)

Ak je táto voľba označená, vrstva pozadia (pridaná filtrom) bude vyplnená zadanou Vzorkou (Pattern). Inak bude pozadie vyplnené bielou.

Keep background (Nemeniť pozadie)

Odstrániť alebo zachovať pozadie. Táto voľba je implicitne označená. V dialógu Layers (Vrstvy) môžete neskôr túto vrstvu odstrániť (alebo vypnúť jej viditeľnosť).

Pattern (Vzorka)

Táto voľba je zložená z oblasti náhľadu (stlačením tlačidla myši a podržaním otvoríte malý náhľad) a tlačidla Browse (Prechádzať). Stlačením tohto tlačidla otvoríte dialógové okno v ktorom môžete vybrať ľubovoľnú vzorku.

Štandardne je nastavená vzorka Burlwood. Autor zásuvného modulu odporúča vyskúšať aj ďalšie vzorky ako napr. Dried mud, 3D Green a Slate:

Obrázok 17.392. Odporúčané vzorky filtra Chip Away (Odštiepiť)

Odporúčané vzorky filtra Chip Away (Odštiepiť)

Dried mud

Odporúčané vzorky filtra Chip Away (Odštiepiť)

3D Green

Odporúčané vzorky filtra Chip Away (Odštiepiť)

Slate


16.9.4. Detaily filtra

Filter pri tvorbe efektu postupuje nasledovne:

  1. z alfa kanála vytvorí na novej vrstve výber,

  2. výber vyplní bielou,

  3. pixly roztiahne,

  4. a na vrstvu aplikuje Gaussovo rozostrenie (Gaussian blur).

  5. Nakoniec túto vrstvu použije ako Mapu vyvýšenia (Bump map), a vytvorí 3D efekt.