10. KONIEC PLATNOSTI LICENCIE

Nie ste oprávnený kopírovať, upravovať, previesť užívateľské právo na inú osobu alebo rozširovať dokument inak ako v súlade s podmienkami uvedenými v tejto licencii. Akákoľvek iná snaha kopírovať, upravovať, prevádzať užívateľské práva alebo rozširovať dokument je nezákonná a automaticky vás zbaví práva udeleného touto licenciou. Práva tretích strán, ktoré získali kópie dokumentu alebo práva k dokumentu od vás na základe tejto licencie, zostávajú v platnosti, pokiaľ dodržiavajú podmienky stanovené v tejto licencii.