5.6. Supernova

5.6.1. Prehľad

Obrázok 17.108. Aplikácia filtra Supernova

Aplikácia filtra Supernova

Pôvodný obrázok

Aplikácia filtra Supernova

Aplikovaný filter Supernova


Týmto filtrom vytvoríte veľkú hviezdu pripomínajúcu supernovu. Filter môžete použiť na obrázkoch v režime RGB a v režime šedých odtieňov. Svetelný efekt sa stráca podľa funkce 1/r, kde r je vzdialenosť od stredu hviezdy.

5.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tien)Supernova.

5.6.3. Nastavenie parametrov

Obrázok 17.109. Voľby pre filter Supernova

Voľby pre filter Supernova

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Center of Nova (t. j. stred Novy)
X ; Y

Vodorovnú (X) a zvislú (Y) súradnicu stredu Supernovy môžete nastaviť pomocou vstupných polí. Stred Supernovy môžete nastaviť aj v okne Náhľad.

Tip Tip

Ak chcete stred Supernovy nastaviť presnejšie, v rozbaľovacom zozname Jednotky vyberte percentá a voľby X a Y nastavte na 50%.

Show position (t. j. ukázať polohu)

Touto voľbou v náhľade zobrazíte súradnice, vycentrované na stred Supernovy.

Color (Farba)

Kliknutím na farebné pole otvoríte známe dialógové okno v ktorom môžete nastaviť ľubovoľnú farbu.

Radius (Polomer)

Touto voľbou nastavíte polomer centra Supernovy (1-100). Ak hodnotu zvýšite, zvýšite aj počet centrálnych biely pixlov podľa vzorca r*r (1, 4, 9...).

Spikes (Lúče)

Voľba predstavuje počet lúčov (1-1024). Každý pixel v strede hviezdy vyžaruje lúč o šírke 1 pixla. Všetky lúče sú viac alebo menej prekrývajúce sa, čím sa vytvára efekt jasu. Tento efekt meníte posuvníkom.

Random hue (Náhodný odtieň)

Náhodná farba lúčov. Hodnoty (0-360) sa zdajú byť v rozsahu HSV farebného kruhu.