5.7. Drop Shadow (Vrhnúť tieň)

5.7.1. Prehľad

Obrázok 17.110. Príklad na filter Drop Shadow (Hodiť tieň)

Príklad na filter Drop Shadow (Hodiť tieň)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Drop Shadow (Hodiť tieň)

Aplikovaný filter Drop Shadow (Hodiť tieň) (biela vrstva pozadia bola pridaná manuálne)


Týmto filtrom aktuálnemu výberu alebo obrázku bez aktívneho výberu pridáte tieň. Ak je to potrené, filter obrázok zväčší na veľkosť tieňa. Táto funkcia je voliteľná.

Tieňu môžete nastaviť farbu, pozíciu a veľkosť.

Majte na pamäti, že filter do obrázku vrstvu pozadia nepridá. Pozadie tieňa je priesvitné. Biele pozadie na vrchnom obrázku z príkladu nebolo vytvorené filtrom. Pozadie sme pridali neskôr aby bol tieň viditeľný.

5.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Drop Shadow (Hodiť tieň).

5.7.3. Voľby

Obrázok 17.111. Voľby filtra Drop Shadow (Hodiť tieň)

Voľby filtra Drop Shadow (Hodiť tieň)

Offset X (Posun X), Offset Y (Posun Y)

Vrstva s tieňom bude posunutá vodorovne o X pixlov a zvisle o Y pixlov. Takto posun X a Y vyjadruje umiestnenie tieňa vzhľadom na obrázok. Výsledkom vysokých hodnôt posunu bude zdanie väčšej vzdialenosti objektu od svetelného zdroja. Naopak, nižšie hodnoty vytvoria zdanie, že objekt je umiestnený bližšie k obrázku.

Posun môže byť aj negatívny. Výsledkom takého nastavenia je posun tieňa doľava od výberu (X< 0), alebo nahor (Y < 0).

Ak obrázok aktívny výber neobsahuje, aby bol tieň viditeľný, musíte nechať označenú voľbu Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti).

Blur Radius (Polomer rozostrenia)

Pri vytvorení tieňa sa na vrstvu tieňa aplikuje Gaussovo rozostrenie (Gaussian blur) s určeným polomerom. Výsledkom je realistický vzhľad tieňa. Keďže rozostrenie tieň rozšíri môže sa stať, že budete musieť aktivovať voľbu Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti).

Color (Farba)

Tieňu môžete nastaviť ľubovoľnú farbu. Kliknite na farebné tlačidlo a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovanú farbu.

Obrázok 17.112. Príklad farebného tieňa, filter Drop Shadow (Hodiť tieň)

Príklad farebného tieňa, filter Drop Shadow (Hodiť tieň)

Opacity (Krytie)

Krytie tieňa je vlastne iba krytie novej vrstvy obsahujúcej tieň (viď. Časť 1.1, „Vlastnosti vrstvy“). Štandardné nastavenie činí 80%. Túto hodnotu však môžete zmeniť v rozmedzí od 0 (úplná priesvitnosť) po 100 (plné krytie). Po aplikácii filtra môžete v dialógu Vrstvy zmeniť krytie.

Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Ak je táto voľba označená, filter zmení veľkosť obrázka podľa potreby. Tým sa uvolní priestor pre tieň. Nová veľkosť závisí od rozmerov výberu, polomeru rozmazania a posunu tieňa.