5.5. Sparkle (Iskriť)

5.5.1. Prehľad

Obrázok 17.106. Príklad na filter Sparkle (Iskriť)

Príklad na filter Sparkle (Iskriť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Sparkle (Iskriť)

Aplikovaný filter Sparkle (Iskriť)


Týmto filtrom do obrázka pridáte iskry. Využíva sa pri tom najsvetlejší bod podľa nastaveného prahu. Je ťažké predpovedať, kde sa iskry objavia. Do obrázka však môžete pridať biele body na miesta, kde chcete mať iskry.

5.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Sparkle (Iskriť).

5.5.3. Nastavenie parametrov

Obrázok 17.107. Voľby filtra Sparkle (Iskriť)

Voľby filtra Sparkle (Iskriť)

Hodnoty môžete nastaviť pomocou posuvníkov a vstupných polí.

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Luminosity threshold (Prah svetlosti)

Čím je prah vyšší, tým väčšie oblasti budú pripadať do úvahy pri umiestnení iskier (0,0 - 0,1).

Flare intensity (Intenzita žiary)

So zvyšujúcou sa hodnotou sa stred aj hroty iskry rozširujú (0,0 - 1,0).

Spike length (Dĺžka hrotov)

Táto voľba predstavuje dĺžku hrotov (1-100). Ak hodnotu znížite, malé hroty sa zmenšia ako prvé.

Spike points (Počet hrotov)

Počet počiatočných bodov pre hroty (0-16). Je to počet veľkých hrotov. Počet malých hrotov je rovnaký. Ak je počet nepárny, malé hroty budú stáť oproti veľkým. Ak je počet párny, veľké hroty budú stáť oproti ďalším veľkým hrotom.

Spike angle (Uhol hrotu)

Táto voľba predstavuje uhol prvého veľkého hrotu oproti horizontu (-1 +360). -1 určuje túto hodnotu náhodne. Ak bod obsahuje viac pixlov s požadovaným prahom, z každého jedného bodu sa vytvorí iskra. Ak je uhol pozitívny, iskry budú väčšie. Hodnota -1 znamená, že každá iskra bude rotovať náhodne, výsledkom čoho bude viacero tenkých hrotov.

Spike density (Hustota hrotov)

Touto voľbou nastavíte počet hrotov v obrázku. Indikuje percento (0,0-1,0) všetkých možných iskier, ktoré budú zachované.

Transparency (Priesvitnosť)

Ak priesvitnosť zvýšite (0,0-1,0), iskry budú priesvitnejšie a nižšie položená vrstva bude viditeľná. Ak sa v obrázku nenachádza iná vrstva, sýtosť iskry sa zníži.

Random hue (Náhodný odtieň)

Touto voľbou môžete náhodne zmeniť odtieň iskry... (0,0-1,0).

Random saturation (Náhodná sýtosť)

Touto voľbou môžete náhodne zmeniť sýtosť iskry... (0,0-1,0).

Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť)

Voľbou pridáte všetkým centrálnym pixlom svetlosť najsvetlejšieho pixla. Tým sa zvýši svetlosť celej iskry.

Inverse (Inverzia)

Voľbou filter vyberie najtmavšie pixly obrázka, výsledkom čoho budú tmavé iskry.

Add Border (Pridať okraj)

Namiesto vytvorenia iskier okolo najsvetlejších pixlov, touto voľbou vytvoríte z množstva iskier okraj obrázka.

Natural color (Prirodzená farba), Foreground color (Farba popredia), Background color (Farba pozadia)

Pomocou týchto volieb zmeníte farbu centrálnych pixlov. Táto farba bude pridaná v režime Screen (Obraz) (alebo Multiply (Násobiť), ak je označená voľba Inverse (Invertovať)). Natural color (Prirodzená farba) predstavuje farbu pixla obrázka.