8.14. Channel Mixer (Mixér kanálov)

8.14.1. Prehľad

Obrázok 16.145. Príklad na filter Channel Mixer (Mixér kanálov)

Príklad na filter Channel Mixer (Mixér kanálov)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Channel Mixer (Mixér kanálov)

Aplikovaný príkaz Channel Mixer (Mixér kanálov)


Tento príkaz kombinuje hodnoty RGB kanálov. Dá sa použiť na obrázkoch s alfa kanálom alebo bez neho. Obsahuje monochromatický režim a náhľad.

8.14.2. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Components (Súčasti)Channel Mixer (Mixer kanálov).

8.14.3. Voľby

Obrázok 16.146. Voľby príkazu Channel Mixer (Mixer kanálov)

Voľby príkazu Channel Mixer (Mixer kanálov)

Output Channel (Výstupný kanál)

Z tejto ponuky môžete zvoliť kanál do ktorého budete mixovať. Na výber máte voľbu Red (Červená), Green (Zelená), alebo Blue (Modrá). Ak označíte voľbu Monochrome (Monochromaticky), voľba pre výstupný kanál bude neaktívna.

Red (Červená); Green (Zelená); Blue (Modrá)

Pomocou týchto troch posuvníkov nastavíte podiel červeného, zeleného alebo modrého kanála na výstupe. Hodnoty môžu byť aj negatívne. Tieto hodnoty môžete nastaviť v rozmedzí -200 až 200. Reprezentujú percento, ktoré bude použité do výstupného kanála. 100% zodpovedá hodnote kanála sledovaného pixla v obrázku.

Monochrome (Monochromaticky)

Touto voľbou konvertujete RGB obrázok do RGB obrázka v škále šedej. Príkaz Channel Mixer (Mixer kanálov) sa často používa s týmto úmyslom, keďže ním často získate lepšie výsledky ako iným spôsobom (viď. pojem v registri Grayscale (Škála šedej)). Položka Output Channel (Výstupný kanál) bude neaktívna.

[Note] Poznámka

Hodnoty 21%, 72%, 7% dávajú rovnakú svetlosť (Value (Jas)) ako príkaz Grayscale (Odtiene šedej) v položkách Image/Mode (Obrázok/Režim). (Hodnoty 30%, 59%, 11% vo verzii 2.2).

Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť)

Výpočty môžu dávať privysoké hodnoty, výsledkom čoho môže byť príliš svetlý obrázok. Táto voľba znižuje svetlosť kanálov farieb, pričom udržuje dobrý správny vizuálny pomer. Takto môžete meniť relatívnu váhu farieb bezo zmeny celkovej svetlosti.

8.14.4. Tlačidlá

Open (Otvoriť)

Načíta nastavenia zo súboru.

Save (Uložiť)

Uloží nastavenia do súboru.

Reset (Vynulovať)

Nastaví na pôvodné hodnoty.

8.14.5. Ako mixér kanálov funguje?

V režime RGB

V tomto režime musíte zvoliť Výstupný kanál (Output Channel). Tento kanál je jediný, ktorý bude modifikovaný. V tomto dialógovom okne je štandardná hodnota 100%. Predstavuje hodnotu kanála v pôvodnom obrázku. Môžete ju zvýšiť alebo znížiť. To je dôvod, prečo má tento posuvník rozpätie hodnôt od -200 po 200.

Tri RGB posuvníky umožňujú nastaviť percento ku každému kanálu. Pre každý pixel v obrázku platí, že súčet hodnôt pre každý kanál z tohto percenta sa pripočíta k Výstupnému kanálu. Tu je príklad:

Obrázok 16.147. Pôvodný obrázok a jeho kanále

Pôvodný obrázok a jeho kanále

Hodnoty RGB pixlov v červenom, zelenom, modrom a šedom štvorci. Čierny obdĺžnik má špeciálne postavenie. S čiernou (0;0;0) tento príkaz nepočíta (0 násobená akýmkoľvek percentom dáva vždy 0). Výsledok nemôže presiahnuť 255 alebo byť negatívny.


Obrázok 16.148. Výstupný kanál je červený. Zelený kanál (Green channel) +50

Výstupný kanál je červený. Zelený kanál (Green channel) +50

V prípade červeného štvorca sú hodnoty pixla 230;10;10. Relatívne hodnoty sú 1;0.5;0. Výsledok po výpočte 230*1 + 10*0,5 + 10*0 =235. Podobné zdôvodnenie platí pre zelený aj modrý štvorec.

Pri šedom štvorci, ktorý obsahuje červenú, výsledok presahuje 255. Výsledok je znížený na hodnotu 255. Negatívne hodnoty sú znížené na 0.


Obrázok 16.149. Výstupný kanál je červený. Zelený kanál (Green channel) +50 Voľba Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) je označená.

Výstupný kanál je červený. Zelený kanál (Green channel) +50 Voľba Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) je označená.

Hodnoty pripísané k červenému výstupnému kanálu sú nižšie. Tým sa má zabrániť presvetlenému obrázku.


V Monochromatickom režime

Ak je táto voľba označená, náhľad na obrázok sa zmení na šedý. Samotný obrázok však stále ostáva v režime RGB s tromi kanálmi pokým príkaz neodsúhlasíte.

Obrázok 16.150. Voľba Monochromaticky (Monochrome) je označená Red (Červená): 100%; Green (Zelená): 50%; Blue (Modrá): 0%. Voľba Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) je neoznačená.

Voľba Monochrome (Monochromaticky) je označená. Red (Červená): 100%; Green (Zelená): 50%; Blue (Modrá): 0%. Voľba Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) je neoznačená.

V každom štvorci boli pixly konvertované na šedé v závislosti na hodnote červeného kanála v pôvodnom obrázku (Pozadie bolo neskôr vyplnené ružovou aby boli všetky štvorce viditeľné).


Nasledujúci popis ukazuje, ako príkaz Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) funguje v monochromatickom režime: Napríklad, predpokladajme, že hodnoty posuvníka sú pre Červenú (Red):75%, Zelenú (Green):75%, Modrú (Blue):0%. V Monochromatickom (Monochrome) režime a pri vypnutej možnosti Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť), výsledný obrázok bude v súčte 75%+75%+0% =150%, t. j. veľmi svetlý. Pixel s hodnotou, povedzme, R,G,B=127,100,80 bude pre každý kanál mapovaný ako 127*0.75+100*0.75+80*0=170. Pri aktivovanej voľbe Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) budú hodnoty posuvníka dopočítané do 100%. V našom príklade je hodnota počítaná spôsobom 1/(75%+75%+0%) alebo 0.667. Takže hodnoty pixla by mali byť okolo 113. Voľba Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť) zabezpečí, že rozsah hodnôt z posuvníkov bude vždy do 100%. Niekedy sa stávajú čudné veci, najmä ak niektorý z posúvníkov má veľmi negatívne hodnoty (priamo od autora zásuvného modulu).

[Note] Poznámka

Ktorý kanál budete upravovať? To závisí od toho, čo chcete robiť. V princípe červený kanál je vhodný na úpravu kontrastu. Zelený kanál sa dobre hodí na úpravu detailov, modrý kanál na úpravu šumu a zrna. Môžete použiť príkaz Decompose (Dekompozícia).