5.8. Perspective (Perspektíva)

5.8.1. Prehľad

Obrázok 17.113. Príklad na filter Perspective (Perspektíva)

Príklad na filter Perspective (Perspektíva)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Perspective (Perspektíva)

Aplikovaný filter Perspective (Perspektíva)


Týmto filtrom zvolenej oblasti pridáte tieňom perspektívu alebo alfa kanál. Tieňu môžete nastaviť farbu, dĺžku a smer, ako aj vzdialenosť horizontu.

Ak je to potrebné, filter môže zmeniť veľkosť obrázka. Nepridá však pozadie, aby bol tieň viditeľný.

5.8.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Perspective (Perspektíva).

5.8.3. Voľby

Obrázok 17.114. Voľby pre filter Perspective (Perspektíva)

Voľby pre filter Perspective (Perspektíva)

Angle (Uhol)

Uhlom nastavíte smer vrhnutého tieňa alebo imaginárny zdroj svetla. Hodnoty sa pohybujú v rozsahu od 0° do 180°, pričom 90° predstavuje prednú stranu výberu alebo vrstvy. Pre uhol menší ako 90° platí, že tieň bude vrhnutý napravo, zdroj svetla sa bude nachádzať naľavo. Pre uhol väčší ako 90°to bude opačne. Tip: posuvník považujte za zdroj svetla.

Obrázok 17.115. Príklad na voľbu Angle (Uhol)

Príklad na voľbu Angle (Uhol)

Angle (Uhol) 15°

Príklad na voľbu Angle (Uhol)

Angle (Uhol) 45° (prednastavené)

Príklad na voľbu Angle (Uhol)

Angle (Uhol) 105° (90° + 15°)


Relative distance of horizon (Relatívna vzdialenosť horizontu)

Touto voľbou nastavíte vzdialenosť imaginárneho horizontu. Relatívna vzdialenosť predstavuje vzdialenosť výberu alebo vrstvy od základnej línie. Jednotka merania bude v tomto prípade výška výberu alebo vrstvy.

Rozsah hodnôt sa pohybuje v rozmedzí od 0,1 do 24,1, pričom 24,1 znamená nekonečno (takmer). Majte na pamäti, že relatívna dĺžka tieňa nesmie presiahnuť vzdialenosť horizontu.

Obrázok 17.116. Príklad na voľbu Distance of horizon (Vzdialenosť horizontu)

Príklad na voľbu Distance of horizon (Vzdialenosť horizontu)

Uhol = 45° Vzdialenosť = 2,4. Dĺžka = 1,8


Žltá oblasť, vo vyššie uvedenom príklade, predstavuje výber na ktorý sa filter aplikuje. Modrá línia navrchu predstavuje imaginárny horizont. Uhol medzi základnou líniou výberu a červenou líniou zviera uhol 45°. Dĺžka červenej línie je 1,8 násobok výšky žltého výberu. Perspektíva natiahnutá k horizontu má dĺžku 2,4 násobku výšky výberu.

Relative length of shadow (Relatívna dĺžka tieňa)

Touto voľbou môžete nastaviť dĺžku tieňa v závislosti od výšky výberu alebo vrstvy. Vo vyššie uvedenom príklade červená línia reprezentuje dĺžku tieňa. Jej dĺžka je 1,8 násobkom relatívne k výške žltého výberu.

Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0,1 do 24,1. Avšak dĺžka tieňa nesmie presiahnuť Relatívnu vzdialenosť horizontu - nemôžete ísť za horizont.

Obrázok 17.117. Príklad na voľbu Length of Shadow (Dĺžka tieňa)

Príklad na voľbu Length of Shadow (Dĺžka tieňa)

Dĺžka = 1,0 (prednastavené)

Príklad na voľbu Length of Shadow (Dĺžka tieňa)

Dĺžka = 1,5


Blur Radius (Polomer rozostrenia)

Po vytvorení tieňa sa na túto vrstvu aplikuje Gaussian blur (Gaussovo rozostrenie) s nastaveným polomerom. Výsledkom je realistický vzhľad tieňa.

Obrázok 17.118. Príklad na Blur (Rozostrenie)

Príklad na Blur (Rozostrenie)

Blur radius (Polomer rozostrenia) = 3 (prednastavené)

Príklad na Blur (Rozostrenie)

Bez rozostrenia (polomer rozostrenia = 0)


Color (Farba)

Štandardná farba je, ako inak, čierna. Avšak kliknutím na tlačidlo s farbou otvoríte dialógové okno, kde farbu tieňa môžete zmeniť.

Opacity (Krytie)

Krytie tieňa je krytie novej vrstvy obsahujúcej tieň (viď. Časť 1.1, „Vlastnosti vrstvy“). Štandardné nastavenie činí 80%. Túto hodnotu však môžete zmeniť v rozmedzí od 0 (úplná priesvitnosť) po 100 (plné krytie). Po aplikácii filtra môžete v dialógu Vrstvy zmeniť krytie.

Interpolation (Interpolácia)

V rozbaľovacom zozname môžete vybrať metódu interpolácie. Táto metóda sa použije pri transformácii vrstvy tieňa, napr. rotáciou o určený uhol. Výsledkom voľby None (Žiadna) je zvyčajne vyhladenie. Použitím iného typu interpolácie môžete v niektorých oblastiach zmeniť farbu tieňa. Nastavenie Linear (Lineárna) je dobrá voľba.

Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Ak je táto voľba označená, filter zmení veľkosť obrázka podľa potreby. Tým sa uvolní priestor pre tieň.

Žltá oblasť, v nižšie uvedenom príklade, predstavuje aktívny výber, pozadie je svetlomodré. Biele oblasti boli pridané po zmene veľkosti. To aby bol tieň viditeľný.

Obrázok 17.119. Príklad na voľbu Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Príklad na voľbu Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Príklad na voľbu Allow resizing (Povoliť zmenu veľkosti)

Zmenu veľkosti radšej nepovoľte.