5.9. Xach-Effect (Efekt Xach)

5.9.1. Prehľad

Obrázok 17.120. Príklad na filter Xach-Effect

Príklad na filter Xach-Effect

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Xach-Effect

Aplikovaný filter Xach-Effect


K zvolenej oblasti alebo k alfa kanálu filtrom pridáte jemne priesvitný 3D efekt. Tento 3D efekt dosiahnete:

  1. Zvýraznením výberu: nad aktívnou vrstvou sa vytvorí nová vrstva (Highlight (Zvýraznenie)), vyplnená bude farbou zvýraznenia. K tejto vrstve sa pridá maska vrstvy. Nemaskované pixly budú čiastočne priesvitné.

    Zvýraznená vrstva s maskou vrstvy

  2. Maľovanie ľavého a vrchného okraja výberu farbou zvýraznenia: Vrstva Zvýraznenia bude zväčšená o jeden pixel naľavo a hore. Tieto malé oblasti budú nepriehľadné.

  3. Vytvorenie tieňa v pravej spodnej časti výberu.

Toto štandardné nastavenie môžete zmeniť; napr. zmeniť farbu zvýraznenia alebo tieňa, zmeniť mieru a smer posunu.

5.9.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Xach-Effect (Efekt Xach).

5.9.3. Voľby

Na výber máte dve skupiny volieb, každá ovplyvňuje zvýraznenie alebo tieň, a začiarkavacie okienko pre výber správania sa.

Obrázok 17.121. Voľby filtra Xach-Effect (Efekt Xach)

Voľby filtra Xach-Effect (Efekt Xach)

Highlight X offset (Posun X svetiel), Highlight Y offset (Posun Y svetiel)

Ľavý a vrchný okraj výberu je vymaľovaný farbou zvýraznenia. Posun svetiel je rozmer (šírka a výška) príslušnej oblasti. Ak je posun menší ako 0 (prednastavené), vymaľovaná bude ľavá (X posun < 0) alebo vrchná (Y posun < 0) oblasť. Ak je posun väčší ako 0, vymaľovaná bude pravá (X posun > 0) alebo spodná (Y posun > 0) oblasť.

Highlight color (Farba zvýraznenia)

Táto voľba predstavuje farbu, ktorá sa použije na zvýraznenie zvolenej oblasti. Štandardne je nastavená biela. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť ľubovoľnú farbu.

Highlight opacity (Krytie svetiel)

Výber bude pokrytý čiastočne priesvitnou oblasťou vyplnenou farbou zvýraznenia. Touto voľbou môžete nastaviť úroveň priesvitnosti. Keďže sa tu využíva maska vrstvy, hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 (úplná priesvitnosť) po 255 (plné krytie).

Krytie svetiel je štandardne nastavené na 66, čo je ekvivalent k 26% krytiu.

Drop shadow options (Vlastnosti vrhaného tieňa)

Tieto voľby účinkujú ako vlastné voľby pre funkciu Drop Shadow (Vrhnúť tieň) (bez zmeny veľkosti). V krátkosti:

Drop shadow color (Farba vrhaného tieňa)

Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialógové okno farieb.

Drop shadow opacity (Krytie vrhaného tieňa)

Krytie vrstvy (0% - 100%) obsahujúcej tieň.

Drop shadow blur radius (Polomer rozmazania vrhaného tieňa)

Polomer filtra Gaussian blur (Gaussovo rozostrenie), ktorý sa aplikuje na tieň.

Drop shadow X offset (Posun X vrhaného tieňa), Drop shadow Y offset (Posun Y vrhaného tieňa)

Miera a smer posunu tieňa od výberu.

Keep selection (Uchovať výber)

Ak je voľba označená, aktívny výber ostane aktívny aj po aplikácii filtra.