13.15. Sinus (Sínus)

13.15.1. Prehľad

Obrázok 17.317. Príklad na filter Sinus (Sínus)

Príklad na filter Sinus (Sínus)

Aplikovaný filter Sinus (Sínus)


Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Sinus (Sínus).

Pomocou tohto filtra vytvoríte sinusoidné textúry, ktoré vyzerajú ako navlhnutý hodváb alebo preglejka. Zásuvný modul využíva dve rôzne farby, ktoré nastavíte na karte Colors (Farby). Tieto dve farby vytvoria na základe funkcie sínus vlnovité vzorky.

V súradnicovom systéme X a Y môžete nastaviť mierku, ktorou určíte roztiahnutie alebo zmrštenie výslednej textúry. Nastaviť môžete aj Komplexnosť (Complexity) funkcie: vysokými hodnotami dosiahnete väčšiu interferenciu alebo opakovanie vzorky. Príklad je uvedený nižšie.

13.15.3. Voľby

13.15.2.1. Nastavenia

Obrázok 17.318. Voľby filtra Sinus (Sínus) (Settings - Nastavenia)

Voľby filtra Sinus (Sínus) (Settings - Nastavenia)

Drawing Settings (Voľby kresby)

X scale (Mierka X), Y scale (Mierka Y)

Nízkymi hodnotami X/Y maximalizujete vodorovné/zvislé roztiahnutie textúry, kým vysokými ju stlačíte.

Complexity (Komplexnosť)

Touto voľbou nastavíte spôsob interakcie medzi farbami (miera opakovania).

Calculation Settings (Nastavenie výpočtu)

Random seed (Náhodné semeno)

Touto voľbou určujete správanie sa filtra na základe náhody. Ak v rovnakej situácii použijete rovnakú hodnotu, výsledok filtra bude rovnaký. Rozdielne hodnoty voľby znamenajú rozdielne výsledky. Náhodné semeno môžete nastaviť manuálne alebo náhodným generovaním pomocou tlačidla New Seed (Nová báza).

Ak je začiarkavacie políčko Randomize (Náhodne) označené, hodnotu voľby nemôžete zadať manuálne. Vytvorí sa náhodne, a to vždy pri každom použití filtra. Ak políčko ostane neoznačené, filter si bude pamätať naposledy použitú hodnotu Náhodného semena.

Force tiling? (Vynútiť dláždenie?)

Ak toto políčko označíte, získate vzorku, ktorú môžete použiť na tvorbu dlaždíc. Takúto dlaždicu môžete použiť napr. ako pozadie pre webovú stránku. Spojenia jednotlivých dlaždíc budú vyhladené.

Ideal (Ideálne), Distorted (Skreslený)

Touto voľbou získavate dodatočnú možnosť, ako kontrolovať interakciu medzi dvoma farbami. Voľba Distorted (Skreslený) vytvára skreslenejšiu interferenciu medzi dvoma farbami ako je to pri voľbe Ideal (Ideálne).

13.15.2.2. Colors (Farby)

Obrázok 17.319. Voľby filtra Sinus (Sínus) (Colors - Farby)

Voľby filtra Sinus (Sínus) (Colors - Farby)

Colors (Farby)

Na tomto mieste môžete nastaviť dve farby, ktoré použijete pri tvorbe textúry. Na výber máte voľby: Black & white (Čierna a biela), Foreground & background (Popredie a pozadie), nastavené v Panely s nástrojmi, Choose (Zvoľte tu:).

Alpha Channels (Alfa kanál)

Týmto posuvníkom môžete nastaviť krytie každej z farieb. (Ak vrstva, na ktorej pracujete, alfa kanál neobsahuje, voľba bude šedá, neaktívna.)

13.15.2.3. Prechod (Blend)

Obrázok 17.320. Voľby filtra Sinus (Sínus) (Blend - Prechod)

Voľby filtra Sinus (Sínus) (Blend - Prechod)

Gradient (Prechod)

Tvar vĺn môžete nastaviť pomocou troch funkcií: Linear (Lineárny), Bilinear (Bilineárny) a Sinusoidal (Sínusoidný).

Exponent

Voľbou Exponent určíte, ktorá z dvoch farieb bude dominantná a v akej miere. Ak nastavíte hodnotu exponentu na -7,5, ľavá farba bude úplne dominovať. Ak nastavíte +7,5 bude to opačne. Nula je neutrálna.