3. Kresliace nástroje (Paint Tools)

Obrázok 14.36. Kresliace nástroje (ponuka Nástroje - Tools)

Kresliace nástroje (ponuka Nástroje - Tools)

3.1. Spoločné vlastnosti

GIMP obsahuje trinásť kresliacich nástrojov. Všetky sú (v štandardnom nastavení) zoskupené v spodnej časti Panela s nástrojmi.

Obrázok 14.37. Kresliace nástroje (Nástroje (Tools) v hlavnej ponuke)

Kresliace nástroje (Nástroje (Tools) v hlavnej ponuke)

Ich spoločnou vlastnosťou je, že sa rovnako používajú, t. j. ťahom kurzora myši cez obrázok. Vytvárajú tak charakteristickú stopu štetca. Štyri z nich

sa správajú ako reálne nástroje. Ceruzka (Pencil), Štetec (Paintbrush) a Rozprašovač (Airbrush) sa nazývajú základné nástroje kreslenia alebo kresliace nástroje.

Ostatné nástroje používajú štetec na určitú modifikáciu obrázkov ale nie na kreslenie. Do tejto skupiny patria:

Pri práci s nástrojmi kreslenia sa výhody použitia tabletu ukážu asi najvýraznejšie. Získanie kontroly pri práci s jemnými detailami je na nezaplatenie. Tieto nástroje disponujú špeciálnou voľbou, tzv. Pressure sensitivity, vo voľnom preklade citlivosť na pritlačenie. Táto vlastnosť sa dá použiť iba s tabletom.

Okrem klasického kreslenia rukou, štetec môžete použiť aj „automaticky“. Táto metóda sa používa v dvoch krokoch: najprv vytvoríte výber alebo cestu a následne ju obkreslíte. Objekt môžete obkresliť pomocou ľubovoľného štetca, dokonca aj neštandardnými nástrojmi ako sú Guma, Rozmazanie atď. Pre tieto nástroje môžete nastaviť rôzne voľby. Viac informácii nájdete v časti Obkreslenie.

3.1.1. Modifikačné klávesy

Ctrl

Každý nástroj kreslenia reaguje na stlačenie klávesu Ctrl inak. Nástroje Ceruzka, Štetec, Rozprašovač, Atrament a Guma sa prepnú do režimu výberu farieb. Ak v tomto režime kliknete do obrázka, aktívnej vrstve nastavíte farbu pozadia podľa farby pixla, do ktorého ste klikli (pre nástroje Guma nastavíte farbu pozadia). Nástroj Klonovacia pečiatka stlačením klávesu Ctrl prepnete do režimu, v ktorom kliknutím do obrázka túto referenčnú oblasť skopírujete. Pre nástroj Rozostrenia, klávesom Ctrl prepínate medzi režimami Rozostriť a Doostriť; pre nástroj Zosvetlenie/Stmavenie zase prepínate medzi zosvetlením a stmavením.

Shift

Stlačenie klávesu Shift má rovnaký efekt na všetky nástroje kreslenia: uvedie ich do režimu rovnej čiary. Kliknutím do obrázka vytvoríte počiatočný bod, následným stlačením klávesu Shift vytvoríte rovnú čiaru. Počas toho, ako máte zatlačený kláves Shift sa medzi predchádzajúcim bodom kliknutia a aktuálnou pozíciou kurzora zobrazí tenká čiara. Ak počas stále zatlačeného klávesu Shift kliknete do obrázka znovu, vytvoríte rovnú čiaru. Týmto spôsobom môžete pokračovať v tvorbe prepojených úsekov.

Ctrl+Shift

Stlačením oboch klávesov súčasne aktivujete režim kreslenia obmedzený na rovné čiary. Tento efekt je podobný tomu, aký by ste dosiahli stlačením klávesu Shift. Rozdiel je v tom, že v tomto režime môžete otočiť čiary po krokoch v 15 stupňových uhloch. Túto funkciu využijete pri tvorbe dokonalých horizontálnych, vertikálnych alebo diagonálnych čiar.

3.1.2. Nastavenia nástrojov

Obrázok 14.38. Nastavenie nástrojov spoločné pre všetky nástroje kreslenia

Nastavenie nástrojov spoločné pre všetky nástroje kreslenia

Mnohé nastavenia sú spoločné pre viaceré nástroje kreslenia. Tieto voľby sú popísané v tejto časti. Voľby, ktoré sa vzťahujú len na jediný alebo len na niektoré nástroje, sú popísané v častiach pre tieto konkrétne nástroje.

Mode (Režim)

Rozbaľovací zoznam pre voľbu Mode (Režim) obsahuje rôzne možnosti nastavenia režimu kreslenia. Predstavte si, že kreslíte na vrstvu nad aktuálnou vrstvou. Kombináciou rôznych režimov z dialógového okna pre Vrstvy vyskúšajte, aký efekt majú jednotlivé režimy na obrázok. Takto asi najlepšie pochopíte princíp jednotlivých režimov. Týmto spôsobom môžete získať množstvo rôznych efektov. Voľba Mode (Režim) sa dá aplikovať iba na nástroje, ktoré môžu do obrázka pridať farbu, t. j. Ceruzka, Štetec, Rozprašovač, Atrament a nástroj Klonovanie. Pre ďalšie nástroje sa tieto voľby objavia len v záujme zachovania konzistencie zobrazenia, ale vždy sú v konečnom dôsledku neaktívne (zošednuté). Zoznam Režimov môžete nájsť v časti 2, „Režimy vrstvy“.

V tomto zozname sa nachádzajú niektoré zvláštne režimy ktoré sú popísané nižšie.

Opacity (Krytie)

Posuvníkom Opacity (Krytie) nastavíte hodnotu priesvitnosti pre prácu so štetcom. Problematiku pochopíte ľahšie ak si predstavíte, že namiesto zmien na aktívnej vrstve, vytvoríte nad ňou novú, priesvitnú vrstvu a pracujete na nej. Zmena krytia vo Voľbách nástrojov má rovnaký efekt ako neskoršia zmena krytia v dialógovom okne Vrstvy. V dialógovom okne pre vrstvy meníte silu všetkých nástrojov kreslenia, nielen tých, ktorými kreslíte v aktívnej vrstve. V prípade nástroja Guma je to trochu mätúce. Čím vyššie krytie použijete, tým dostanete viac priesvitnosti.

Brush (Štetec)

Štetec určuje do akej miery sa ťah kurzorom myši v obrázku prejaví. V GIMPe máte na výber z niekoľkých typov štetcov. Všetky sú popísané v časti Štetce. Pre všetky nástroje kreslenia máte na výber z rovnakých volieb. Výnimku tvorí iba nástroj Atrament, ktorý používa jedinečné stopy. Farba stopy prichádza do úvahy iba pri kresliacich nástrojoch, kde to dáva zmysel, t. j. Ceruzka, Štetec a Rozprašovač. Pre ostatné nástroje kreslenia je relevantná iba intenzita nanášanej stopy.

Mierka (Scale)

Táto voľba umožňuje presnejšie nastaviť veľkosť stopy štetca. Môžete pritom použiť šípkové klávesy, ktorými upravíte veľkosť v rozhraní ±0.01 alebo klávesy Page-Up a Page-Dow, ktorými upravíte veľkosť o ±0.05. Rovnaký výsledok môžete dostať aj vtedy, ak máte v Nastaveniach (Preferences) nastavené koliesko myši správne. Viď. Ako zmeniť veľkosť stopy štetca

Dynamika kreslenia štetcom

Obrázok 14.39. Začiarkavacie okno Dynamika kreslenia štetcom.

Začiarkavacie okno Dynamika kreslenia štetcom.

Voľbami v dynamike štetca alebo stopy môžete nastaviť rôzne parametre ako sú Veľkosť (Size), Krytie (Opacity), Tlak (Pressure), Velocity (t. j. rýchlosť) a Random (t. j. miera náhody). Svoje uplatnenie nájdu najmä pri práci s tabletom, ale parametre pre Velocity (t. j. rýchlosť) a Random (t. j. miera náhody) sa dajú použiť aj pri práci s myšou. Nástroj Atrament bol prepracovaný a teraz pracuje s voľbou Velocity (t. j. rýchlosť) oveľa lepšie.

Možnosť obkresliť cestu bola pridaná ako nová voľba. Voľby Stoke Path (Obkresliť cestu) a Stroke Selection (Obkresliť výber) teraz obsahujú začiarkavacie políčko. Jeho označením simulujete reálnu dynamiku štetca. To znamená, že ak obkresľujete určitý objekt, tlak a rýchlosť štetca sa budú počas ťahu meniť. Tlak sa zvyšuje z nulovej hodnoty do svojho vrcholu a potom zase klesá k nulovému tlaku. Rýchlosť začína z nulovej hodnoty a stúpa k maximu ku koncu ťahu.

Senzitivita na tlak (Pressure) má zmysel iba ak používate tablet. Umožňuje kontrolovať tlak stylusu na podložku a tak ovplyvňovať výsledný efekt. Hodnoty pre Opacity (krytie), Hardness (tvrdosť), Rate (miera), Size (veľkosť) a Color (farba) môžete nastaviť. Zvoliť môžete toľko možností, koľko len chcete. Voľby sa dajú kombinovať. Pre jednotlivé nástroje sú prístupné iba voľby, ktoré majú pre daný nástroj zmysel. Tu je ich krátky popis:

Opacity (Krytie)

Efekt tejto voľby je popísaný nižšie.

Hardness (Tvrdosť)

Táto voľba sa vzťahuje na štetec s neostrým okrajom. Ak túto voľbu označíte, čím tvrdšie zatlačíte, tým tmavšie budú okraje stopy.

Rate (Frekvencia)

Táto voľba sa vzťahuje na nástroje Rozprašovač, Rozostrenie/Doostrenie a Šmuha. Výsledný efekt všetkých uvedených nástrojov je závislý od časového pôsobenia. Tvrdšie zatlačenie spôsobí rýchlejší efekt nástroja.

Size (Veľkosť)

Táto voľba sa vzťahuje na všetky nástroje kreslenia, ktoré sú senzitívne na tlak. Ak je táto voľba aktivovaná, s narastajúcim tlakom sa bude zväčšovať oblasť pôsobenia nástroja.

Color (Farba)

Táto voľba sa vzťahuje len na nástroje kreslenia: Ceruzka, Štetec a Rozprašovač. Aj to iba v prípade, že použijete farby z prechodu. Ak sa tieto podmienky splnia, s narastajúcim tlakom sa použijú farby, ktoré sú umiestnené v prechode vyššie.

Fade Out (Zoslabenie)

Táto voľba sa prejaví zoslabením stopy štetca na určitom úseku. Pri použití tejto voľby dosiahnete najlepší efekt pri skutočných nástrojoch kreslenia, ale aplikovať ich môžete na všetky nástroje, ktoré majú niečo spoločné s kreslením. Efekt tejto voľby je porovnateľný s postupným znižovaním krytia v trajektórií ťahu. Ak používate tablet majte na pamäti, že táto voľba efekt tlaku na štetec nezmení.

Apply Jitter (t. j. použiť chvenie)

Viete, že spacing (rozostup) v ponímaní stôp štetca znamená nasledovné: stopy štetca sa vytvárajú postupným, za sebou idúcim nanášaním odtlačku štetca. Ak sú jednotlivé odtlačky štetca veľmi blízko seba, celá stopa sa javí ako neprerušená čiara. V tomto prípade sú jednotlivé odtlačky štetca rozmiestnené skrze obrázok pričom vzdialenosť jednotlivých odtlačkov môžete nastaviť posuvníkom Quantity (Amount).

Obrázok 14.40. Príklad na voľbu Jitter

Príklad na voľbu Jitter (t. j. chvenie)

Od vrchu smerom dole: bez nastavenia hodnoty jitter, jitter = 1, jitter = 4.


Incremental (Postupný)

Označením začiarkavacieho okienka Incremental (Postupný) aktivujete „prírastkový“ režim pre konkrétny nástroj. Ak táto voľba nie je aktivovaná, maximálny efekt jedného ťahu je závislý od nastaveného krytia. Opakovaným ťahom štetca už efekt nezvýšite. Ak je táto voľba aktívna, každý ďalší ťah efekt štetca zvýši. Krytie však nemôže presiahnuť hodnotu krytia nastavenú pre konkrétny nástroj. Táto voľba sa dá použiť pre všetky nástroje kreslenia. Výnimku tvoria nástroje, ktoré majú prírastkový režim nastavený automaticky. Viď. Časť 2, „Režimy vrstvy“.

Color from Gradient (Použiť farbu z prechodu)

Obrázok 14.41. Voľba Použiť farbu z prechodu

Voľba Použit farbu z prechodu

Namiesto použitia farby popredia (farebná oblasť Panelu s nástrojmi) môžete označením tejto voľby použiť nastavený prechod. Dané farby sa budú nanášať pozdĺž trajektórie ťahu štetca. Základné informácie o prechodoch nájdete v časti Prechody.

Vlastnosti prechodu môžete ovplyvňovať pomocou viacerých volieb:

Gradient (Prechod)

V tomto okienku vidíte aktuálne nastavený prechod. Kliknutím dovnútra zobrazíte dialógové okno v ktorom môžete vybrať z rôznych prechodov.

Reverse (Opačne)

V štandardnom nastavení sa farby prechodu aplikujú z ľavej strany smerom doprava. Ak je aktivovaná voľba Reverse (Opačne) , farby prechodu sa nanášajú opačne, t. j. od svojej pravej strany smerom doľava.

Length (Dĺžka)

Touto voľbou nastavíte vzdialenosť po ktorej sa bude prechod znovu opakovať. Vzdialenosť je štandardne nastavená v pixloch. Zvoliť si však môžete z viacerých jednotiek uvedených v zozname.

Repeat (Opakovanie)

Obrázok 14.42.  Názorná ukážka efektu voľby Trojuholníková vlna aplikovaná na prechod Abstract 2.

Názorná ukážka efektu voľby Trojuholníková vlna aplikovaná na prechod Abstract 2.

Prechod Abstract2

Názorná ukážka efektu voľby Trojuholníková vlna aplikovaná na prechod Abstract 2.

None (Nič)

Názorná ukážka efektu voľby Trojuholníková vlna aplikovaná na prechod Abstract 2.

Sawtooth (Pílová vlna)

Názorná ukážka efektu voľby Trojuholníková vlna aplikovaná na prechod Abstract 2.

Triangular (Trojuholníková vlna)


Touto voľbou nastavíte to, čo sa bude diať v prípade, keď ťah štetca presiahne nastavenú hodnotu Length (Dĺžka). Tu sú tri možnosti:

  • None (Žiadne) znamená, že posledná farba v prechode sa použije až do konca ťahu;

  • Sawtooth wave (Pílová vlna) znamená, že prechod sa použije znovu od začiatku. Výsledkom je však často farebná nesúrodosť;

  • Triangular wave (Trojuholníková vlna) znamená, že prechod sa najprv aplikuje v opačnom slede farieb, potom zase normálne.

3.1.3. Príklady režimov na kreslenie

Nasledujúce príklady znázorňujú niektoré z kresliacich režimov GIMPu.

Dissolve (Rozpustenie)

Obrázok 14.43. Príklad na režim Dissolve (Rozpustenie)

Príklad na režim Dissolve (Rozpustenie)

Dva ťahy nakreslené rovnakým štetcom pomocou nástroja Rozprašovač. Vľavo: Režim Normálne (Normal). Vpravo: Režim Rozpustenie (Dissolve).


Pre ľubovoľný nástroj s nastaveným krytím menej ako 100% tento tento, inak veľmi užitočný režim, nekreslí priesvitne. Namiesto toho určuje pravdepodobnosť aplikovania kreslenia. Takto dostanete pekný bodkovaný vzor ťahu štetca alebo výplne.

Obrázok 14.44. Kreslenie v režime Dissolve (Rozpustenie)

Kreslenie v režime Dissolve (Rozpustenie)

Tento obrázok obsahuje len vrstvu pozadia a neobsahuje Alfa kanál. Farba pozadia je nastavená na nebovo modrú. Tri ťahy nástrojom Ceruzka s nastaveným rôznym krytím: 100%, 50%, 25%. Pixly farby popredia sú rozmiestnené pozdĺž ťahu štetca.


Behind (Pod kresbou)

Obrázok 14.45. Príklad na vrstvu v režime Behind (Pod kresbou)

Príklad na vrstvu v režime Behind (Pod kresbou)

Kresba Wilbera na vrstve modrého pozadia

Príklad na vrstvu v režime Behind (Pod kresbou)

Dialógové okno vrstiev

Príklad na vrstvu v režime Behind (Pod kresbou)

Vyplnenie vzorkou


Tento režim sa dá použiť len pri priesvitných častiach vrstvy. Čím je nastavené nižšie krytie, tým viac farby sa použije. Takže to na maľovanie cez nepriesvitné oblastí nemá význam. Maľovanie na priesvitných častiach obrázka má rovnaký efekt ako maľovanie v štandardnom (normálnom) režime. Výsledkom je vždy zvýšenie krytia. Avšak nič z toho na nedá použiť na vrstvu, ktorá neobsahuje alfa kanál.

Na hornom obrázku sa Wilber nachádza na vrchnej vrstve. Okolie je priesvitné. Spodná vrstva je svetlomodrá. Na vyplnenie vrstvy farbou sme použili nástroj Plechovka, nastavenie Fill Whole Selection (Vyplniť celý výber) a farbu sme aplikovali na celú vrstvu. Vrstvu sme vyplnili vzorkou pomocou nástroja Plechovka.

Ďalší obrázok (nižšie) obsahuje dve vrstvy. Vrchná vrstva je aktívna. Nástrojom Ceruzka sme nakreslili tri čiary červenou pri 100%, 50%, 25%. Zobrazia sa iba priesvitné alebo polopriesvitné pixly vrstvy.

Obrázok 14.46. Maľovanie v režime Behind (Pod kresbou)

Maľovanie v režime Behind (Pod kresbou)

Maľovanie s 100%, 50%, 25% priesvitnosťou (zľava doprava)


Color Erase (Vymazanie farby)

Obrázok 14.47. Príklad na vrstvu v režime Color erase (Vymazanie farby)

Príklad na vrstvu v režime Color erase (Vymazanie farby)

Kresba Wilbera na vrstve modrého pozadia

Príklad na vrstvu v režime Color erase (Vymazanie farby)

Vymazaná biela farba popredia


Výsledkom aplikácie tohto režimu je vymazanie farby popredia a jej čiastočné nahradenie priesvitnosťou. Funguje podobne ako filter Color to Alpha (Farba do alfy) použitá v oblasti pod ťahom štetca. Treba si uvedomiť, že tento režim pracuje len ak vrstva obsahuje alfa kanál. V opačnom prípade tento režim pracuje ako štandardný režim, t. j. Normálne.

Na hornom obrázku bola farba nástroja Plechovka nastavená na bielu. Takýmto spôsobom vo Wilberovi odstránime bielu a skrze obrázok bude presvitať modré pozadie.

Spodný obrázok obsahuje iba jednu vrstvu - pozadie. Farba pozadia je nebovomodrá. Tri ťahy ceruzkou:

  1. S presne rovnakou modrou farbou: tento odtieň modrej sa vymaže.

  2. S presne rovnakou červenou farbou, akú ma červená oblasť. Len oblasť s týmto odtieňom červenej sa vymaže a to bez ohľadu na priesvitnosť. Vymazané oblasti budú priesvitné.

  3. S presne nebovomodrou farbou pozadia: len táto farba sa vymaže.

Obrázok 14.48. Maľovanie v režime Color Erase (Vymazanie farby)

Maľovanie v režime Color Erase (Vymazanie farby)

Maľované s 1. modrou; 2. červenou; 3. farbou pozadia


3.1.4. Ďalšie informácie

Skúsených používateľov by mohlo zaujímať, ako fungujú nástroje kreslenia na sub-pixlovej úrovni. Takto by sa mohli vyhnúť „zubatým“ obrázkom. Jedným z výsledkov tohto postupu je, že aj keď pracujete s nástrojom, ktorý má presne definované okraje stopy, napr. okrúhle štetce, pixly na okraji ťahu budú ovplyvnené len čiastočne. Ak potrebujete pracovať v systéme „všetko alebo nič“ (čo môže byť nevyhnutné, ak chcete dosiahnuť dobrý výber alebo vystrihnutie a vloženie, alebo manipuláciu jednotlivých pixlov pri vysokom zväčšení), použite nástroj Ceruzka. Ceruzka vytvorí ostré hranice ťahu pričom nepoužíva sub-pixlové vyhladzovanie.