2.5. Približný výber (Fuzzy selection)

Obrázok 14.20. Symbol Magická palička v Panely s nástrojmi

Symbol Magická palička v Panely s nástrojmi

Nástroj Približný výber je určený na výber oblasti aktuálnej vrstvy alebo obrázka s podobným sfarbením.

Pri práci s týmto nástrojom je veľmi dôležité vybrať správny štartovací bod. Ak zvolíte nesprávny bod, výsledok môže byť veľmi rozdielny od toho, čo ste pôvodne zamýšľali. Výsledok môže byť dokonca úplne protichodný.

Nástoj Približný výber je vhodný pri tvorbe výberov objektov s ostrými hranicami. Začiatočníci tento nástroj používajú často, lebo je s ním zábava. Neskôr však pri jeho častom používaní budete čím ďalej tým viac frustrovaní jeho možnosťami. Zistíte, že vybrať presne to, čo chcete nie je také jednoduché. Skúsenejší používatelia zistia, že nástroje Cesty (Path) a Výber farby (Color Select) sú pri práci efektívnejšie. Nástroj Približný výber používajú menej. Nástroj Približný výber však stále nájde svoje využitie pri kontúrami vymedzených oblastiach alebo opravách nedokonalého výberu. Veľmi dobre sa hodí pri tvorbe výberu s jednofarebným (alebo takmer jednofarebným) pozadím.

Pamätajte však na to, že ako výber postupuje od stredu k okraju, nemusí zákonite obsiahnuť všetky susediace pixly. Výber môže preskočiť malé oblasti s iným farebným odtieňom. Je to závislé od nastavenia voľby Threshold (Prah). Počas používania nástroja Približný výber Treshhold zvýšite alebo znížite ak po stlačení tlačidla potiahnete kurzor smerom dole (alebo doprava), alebo hore (alebo doľava).

2.3.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Približný výber môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Selection Tools (Nástroje výber)Fuzzy Select (Približný výber);

  • kliknutím na symbol nástroja v Panely s nástrojmi;

  • Použitím klávesovej skratky, kláves U.

2.1.1. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Nástroj Približný výber nemá žiadne špeciálne modifikačné klávesy okrem tých, ktoré sú spoločné pre všetky nástroje výberu. Viac informácií nájdete v časti 2.1, „Spoločné vlastnosti“.

2.3.3. Manipulácia s nástrojom

Obrázok 14.21. Použitie nástroja Približný výber: pixly výberu sú súvislé

Použitie nástroja Približný výber: pixly výberu sú súvislé

Prácu s nástrojom začnete kliknutím na oblasť obrázka s požadovaným farebným odtieňom. Do výberu sa potom zaradia pixly s podobným farebným odtieňom, aký mala oblasť, kde ste pôvodne klikli. Prah podobnosti zväčšíte, ak kurzor myši (pri stlačenom tlačidle) posuniete smerom dole alebo vpravo. Čím ďalej zájdete, tým väčšia oblasť bude do výberu zaradená. Prah podobnosti zmenšíte, ak kurzorom potiahnete smerom hore, alebo doľava.

Viac informácií o presune výberov nájdete v časti Presun výberov.

2.4.4. Voľby

Obrázok 14.22. Voľby pre nástroj Približný výber

Voľby pre nástroj Približný výber

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

[Note] Poznámka

Viac informácií o voľbách, ktoré sú spoločné pre všetky tieto nástroje nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú popísané iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Mode (Režim); Antialiasing (Vyhladzovanie); Feather edges (Zaoblenie hrán)

Spoločné voľby pre výber.

Finding Similar Colors (Hľadať podobné farby)

Tieto voľby ovplyvňujú spôsob, akým nástroj Približný výber vyberá pixly od počiatočného kliknutia k okraju objektu.

Select Transparent Areas (Vybrať priesvitné oblasti)

Táto voľba dáva nástroju Približný výber schopnosť zahrnúť do výberu aj priesvitné oblasti. Ak táto voľba nie je označená, priesvitné oblasti nikdy nebudú zahrnuté do výberu.

Sample Merged (Vzorka zahrnutá)

Táto voľba prichádza do úvahy len v tých prípadoch, keď pracujete na obrázku s niekoľkými vrstvami pričom aktívna vrstva je buď polopriesvitná alebo je v inom režime než je režim Normálne. Ak je to váš prípad, farby v jednotlivých vrstvách budú odlišné od tých, z ktorých je kombináciou tvorený celkový farebný nádych obrázka. Aj je voľba „<s2>Sample Merged (Vzorka zahrnutá)“ neoznačená, nástroj Približný výber zahrnie do výberu iba farby aktívnej vrstvy. Ak je táto voľba označená, nástroj do výberu zahrnie farby všetkých viditeľných vrstiev. Ďalšie informácie nájdete v slovníku pojmov pod položkou Sample Merged (Vzorka zahrnutá).

Threshold (Prah)

Posuvníkom nastavíte rozsah farieb, ktoré budú zahrnuté do výberu. Čím vyšší prah (treshold) nastavíte, tým väčší rozsah bude mať výsledný výber. Od prvého kliknutia do farebnej oblasti obrázka a potiahnutím kurzora smerom dolu, alebo doprava, veľkosť výsledného výberu zväčšíte. Potiahnutím kurzora smerom nahor alebo doľava, výber zmenšíte. Takže, čo sa týka nastavenia prahu máte rovnaké možnosti. Rozdiely sú iba v množstve práce s kurzorom myši, kým dosiahnete želaný výsledok.

Selection by (t. j. výber podľa)

Táto voľba umožňuje vybrať si parameter podľa ktorého bude GIMP počítať mieru podobnosti.

Na výber máte tieto možnosti: Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá), Hue (Odtieň), Saturation (Sýtosť) a Value (Jas).