6.4. Zoom (Mierka)

Obrázok 14.169. Nástroj Zoom (Mierka)

Nástroj Zoom (Mierka)

Nástroj Mierka (Zoom) slúži na zväčšenie oblasti obrázka na ktorej pracujete. Ak kliknete do obrázka, mierka sa aplikuje na celý obrázok. Spôsobom kliknúť a ťahať však môžete vytvoriť tzv. zväčšovací obdĺžnik. V tomto prípade princíp zväčšovacieho obdĺžnika najlepšie pochopíte, ak voľba Allow window resizing ostane neaktivovaná. Môžete sledovať, ako sa obsah tohto obdĺžnika zväčšuje alebo zmenšuje. Najväčší rozmer zodpovedá rozmerom obrázkového okna (ak najväčší rozmer obdĺžnika je šírka, šírka bude zodpovedať šírke obrázkového okna).

6.4.1. Aktivácia nástroja

  • Nástroj Zoom (Mierka) môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Zoom (Mierka),

  • alebo z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: .

6.4.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím do požadovanej oblasti obrázka zmeníte režim „zväčšenie“ na „zmenšenie“.

Ctrl+Koliesko myši

Otáčaním kolieska myši pri súčasne stlačenom klávese Ctrl meníte mieru zväčšenia.

6.4.3. Voľby

Obrázok 14.170. Voľby nástroja Zoom (Mierka)

Voľby nástroja Zoom (Mierka)

Auto-resize window (Auto-zmena veľkosti okna)

Touto voľbou umožníte, aby sa veľkosť pracovnej plochy obrázka menila podľa toho, ako to vyžadujú okolnosti zväčšenia.

Tool Toggle (t. j. prepínanie)

Na výber máte dve voľby: režim „Zväčšiť“ a „Zmenšiť“.

6.4.4. Ponuka Zoom (Mierka)

Zmeniť mierku obrázka môžete nielen pomocou nástroja Zoom (Mierka). V ponuke Zoom (Mierka) nájdete ďalšie funkcie, ktorými meníte zväčšenie obrázka. Z tejto ponuky môžete napr. presne nastaviť úroveň zväčšenia.