7.49. Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy)

V GIMPe nie vždy je veľkosť vrstvy rovná veľkosti obrázku. Niekedy môže byť menšia, niekedy väčšia, v niektorých prípadoch je časť vrstvy prekrytá. Príkazom Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy) zobrazíte dialóg v ktorom môžete nastaviť rozmery aktívnej vrstvy. Týmto príkazom zmeníte rozmery vrstvy ale nezmeníte mierku jej obsahu.

7.49.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy).

7.49.2. Popis dialógu Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy)

Obrázok 16.116. Dialóg Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy)

Dialóg Layer Boundary Size (Veľkosť ohraničenia vrstvy)

Layer Size (Veľkosť vrstvy)
Width; Height (Šírka; Výška)

V zobrazenom dialógu nájdete pôvodné rozmery aktívnej vrstvy. Tieto rozmery môžete v textových oknách zmeniť. Ak sa vedľa oboch hodnôt nachádza symbol spojenej reťaze, rozmery sa automaticky menia v rovnakom pomere. Kliknutím na tento symbol, prepojenie zrušíte. Rozmery tak môžete zadávať osobitne.

Prednastavené jednotky sú pixely. V rozbaľovacom zozname ich však môžete zmeniť. Použiť môžete aj % z pôvodného rozmeru obrázka.

X; Y Offset (Posun)

Štandardne sa vrstva so zmenenými rozmermi uloží v ľavom hornom rohu obrázka. Prostredníctvom tejto voľby môžete nastaviť posun uloženia zmenenej vrstvy relatívne od ľavého horného rohu obrázka. Hodnoty sú štandardne nastavené v pixloch, ale v rozbaľovacom zozname ich môžete meniť. Vrstvu môžete uložiť aj do stredu obrázka. Slúži na to tlačidlo Center (Centrovať).