2.7. Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)

Obrázok 14.26. Symbol nástroja Inteligentné nožnice v Panely s nástrojmi

Symbol nástroja Inteligentné nožnice v Panely s nástrojmi

Inteligentné nožnice sú veľmi zaujímavý nástroj. Niektoré jeho vlastnosti sú podobné s nástrojom Voľný výber, niektoré s nástrojom Cesty, a niektoré vlastnosti má jedinečné. Tento nástroj nájde svoje miesto pri tvorbe výberu s veľmi dobrým rozlíšením farieb na hraniciach objektu. Nožnice sa používajú tak, že oblasť, ktorú chcete zahrnúť do výberu, označíte kliknutiami. Týmto spôsobom vytvoríte na hranici výberu „kontrolne body“, známe tiež ako kotviace body. Hranica výberu týmito bodmi prechádza a vytvára kontinuálnu krivku, pričom samotná krivka sa snaží sledovať oblasť vysokého farebného kontrastu. Pri troche šťastia sa kontúra, ktorú nájde samotný nástroj, zhoduje s tou, ktorú sa snažíte vykresliť vy.

Žiaľ, logika nástroja sa niekedy potýka s problémami pri detekcií hraníc objektov. Výsledný výber je veľakrát nepoužiteľný. Pri náprave môže byť nápomocný režim Rýchla maska (QuickMask). V tomto režime môžete pomocou kresliacich nástrojov chybný výber opraviť. Väčšinou však používatelia považujú nástroj Cesty za užitočnejší ako nástroj Nožnice. Hoci nástroj Cesty nemá schopnosť detegovať hranice objektu, pri práci s ním sa vyznačená oblasť zachová dovtedy, kým ju nevymažete. Do tej doby ju môžete ľubovoľne upravovať.

2.7.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Inteligentné nožnice môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Selection Tools (Nástroje výberu)Intelligent Scissors (Inteligentné nožnice);

  • kliknutím na symbol nástroja v Panely s nástrojmi;

  • Použitím klávesovej skratky, kláves I.

2.7.2. Modifikačné klávesy

Štandardné nastavenia klávesov Shift, Ctrl a Alt sú popísané v časti 2.1.1, „Modifikačné klávesy (Štandardné nastavenie)“ pre všetky nástroje výberu.

Existuje však jeden modifikačný kláves, ktorý má špecifické vlastnosti ak sa použije počas tvorby výberu, t. j. po umiestnení prvého kontrolného uzla.

Shift

V štandardnom nastavení je funkcia automatickej detekcie okrajov zapnutá. To znamená, že pri každom kliknutí a potiahnutí kurzora myši nástroj Nožnice nájde bod s maximálnym prechodom (t. j. bod, v ktorom je maximálna zmena farieb). Do tohto miesta umiestni nový kontrolný uzol alebo presunie už existujúci uzol.

Stlačením tohto klávesu počas kliknutia a ťahania túto funkciu vypnete. Kontrolný bod bude umiestnený presne na aktuálne miesto kurzora.

2.7.3. Manipulácia s nástrojom

Obrázok 14.27. Použitie nástroja Inteligentné nožnice

Použitie nástroja Inteligentné nožnice

Každým kliknutím na ľavé tlačidlo myši umiestnite nový kontrolný bod. Ten bude spojený s predchádzajúcim krivkou, ktorá sa bude snažiť sledovať hranicu objektu. Cestu uzatvoríte kliknutím na prvý bod (zmena kurzora indikuje presné miesto tohto bodu). Krivku môžete upraviť presunutím kontrolných bodov alebo vytvorením nového kontrolného bodu. Ak ste s výsledkom spokojní, krivku prevediete na výber jednoduchým kliknutím ľubovoľne do vnútra vybraného objektu.

Ako už bolo spomenuté vyššie, prevedením krivky na výber stratíte kontrolné body. Hranica výberu vedie cez tieto kontrolné body. Počas tvorby výberu môžete každý z týchto bodov, okrem začiatočného a koncového bodu, posúvať spôsobom kliknúť a ťahať. Výber uzatvoríte umiestnení posledného bodu nad počiatočný. Po uzatvorení výberu sa, podľa polohy, zmení aj tvar kurzora: vnútri , na hranici a mimo výberu . Výber môžete upraviť vytvorením nových bodov kliknutím na hranicu výberu alebo presunutím každého z existujúcich bodov (prvý a posledný bod sú spojené). Kliknutím do vnútra výber potvrdíte.

Majte na pamäti, že vytvoriť môžete iba jeden výber. Keď začnete vytvárať druhý výber a potvrdíte ho, ten prvý vymažete.

Upozornenie Upozornenie

Ak ste výber ešte neupravili do vnútra kriviek neklikajte. Keď už raz krivky prevediete na výber, vrátiť späť tento krok nie je možné. Celý proces budete musieť opakovať od začiatku. Taktiež nikdy neaktivujte iný nástroj. Aj v tomto prípade kontrolné body stratíte. (Avšak ešte vždy môžete výber previesť na cestu a pracovať na nej pomocou nástroja Cesta.)

Viac informácií nájdete v časti Presun výberov.

2.7.4. Voľby

Obrázok 14.28. Voľby pre nástroj Inteligentné nožnice

Voľby pre nástroj Inteligentné nožnice

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Modes (Režim); Antialiasing (Vyhladzovanie); Feather edges (Zaoblenie hrán)
[Note] Poznámka

Viac informácií o voľbách, ktoré sú spoločné pre všetky tieto nástroje nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú popísané iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Interactive boundary (t. j. interaktívna hranica)

Ak je táto voľba aktivovaná, počas umiestňovania nového bodu spôsobom kliknúť a ťahať bude vykresľovaná cesta, ktorá bude sledovať hranicu výberu. Ak táto voľba nie je aktivovaná, pri tvorbe nového bodu spôsobom kliknúť a ťahať, spojenie s predchádzajúcim bodom sa zobrazí ako rovná čiara. Výslednú krivku sledujúcu hranicu objektu budete vidieť až po uvoľnení tlačidla myši. Ak vytvárate body, ktoré ležia ďaleko od seba môžete vypnutím tejto voľby o máličko urýchliť prácu pomalého počítača.