7.19. Príkaz Reverse Layer Order (Otočiť poradie vrstiev)

Význam tohto príkazu je obsiahnutý už v samotnom názve.

7.19.1. Aktivácia príkazu

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Layers (Vrstva)Stack (Zásobník)Reverse Layer Order (Otočiť poradie vrstiev).