4.9. Preklopenie (Flip)

Obrázok 14.122. Nástroj Preklopenie (Flip)

Nástroj Preklopenie (Flip)

Nástrojom Preklopenie môžete prevrátiť vrstvy alebo výbery buď horizontálnym alebo vertikálnym smerom. Po prevrátení výberu vznikne nová vrstva s plávajúcim výberom. Tento nástroj nájde svoje využitie pri tvorbe odrazov.

4.9.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Preklopenie môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)/ Transform Tools (Transformačné nástroje) Flip (Preklopiť),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesov Shift+F.

4.9.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Klávesom Ctrl prepínate medzi horizontálnym (vodorovným) alebo vertikálnym (zvislým) preklopením.

4.9.3. Voľby

Obrázok 14.123. Voľby pre Nástroj Preklopenie (Flip)

Voľby pre nástroj Preklopenie (Flip)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Affect (Ovplyvniť)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

Flip Type (t. j. spôsob preklopenia)

Touto voľbou môžete nastaviť spôsob preklopenia vo vodorovnom alebo zvislom smere. Ako prepínač medzi jednotlivými spôsobmi preklopenia môžete využiť aj modifikačný kláves Ctrl.