6.15. Scale Image (Zmeniť mierku)

Príkazom Scale Image (Zmeniť mierku) zväčšíte alebo zmenšíte reálnu veľkosť obrázka zmenou počtu pixlov, ktoré obrázok obsahuje. Zmeníte tak veľkosť obsahu obrázka, pričom sa podľa toho zmení aj veľkosť plátna.

Príkaz ovplyvňuje celý obrázok. Ak váš obrázok obsahuje rôzne veľké vrstvy, zmenšením obrázka sa môžu niektoré z nich „stratiť“. Vrstva nesmie mať rozmery šírky a výšky menšie ako jeden pixel. Ak sa toto stane, pred vykonaním tejto operácie budete varovaní.

Ak potrebujete zmeniť veľkosť len určitej vrstvy, použite príkaz Scale Layer (Zmeniť mierku vrstvy).

[Note] Poznámka

Ak je výsledkom zmeny veľkosti obrázok väčší ako je nastavené v položke Maximum new image size (Maximálna veľkosť nového obrázka), v dialógu Preferences (Nastavenia), položka Environment (Prostredie), systém vydá pred vykonaním tejto operácie varovanie a bude vyžadovať potvrdenie. Potvrdenie tejto operácie nemusí znamenať žiadny problém. Majte však na pamäti, že veľmi veľké obrázky vyžadujú značné množstvo zdrojov počítača. Príliš veľké obrázky môžu potrebovať viac zdrojov ako váš systém má. To môže spôsobiť krach GIMPu ale jeho spomalenie.

6.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Scale Image (Zmeniť mierku).

6.15.2. Dialóg Scale Image (Zmeniť mierku)

Obrázok 16.69. Dialóg Scale Image

Dialóg „Scale Image (Zmeniť mierku)“

Image size (Veľkosť obrázka)

Pamätajte na to, že obrázok môže byť umiestnený na štyroch miestach: v súbore obrázka, v RAM po jeho načítaní, na obrazovke, ak je zobrazený, alebo na papieri, ak bol vytlačený. Zmenou veľkosti obrázka zmeníte aj počet pixlov (množstvo informácií) ktoré obrázok obsahuje. Tým priamo ovplyvníte množstvo pamäte, ktoré obrázok vyžaduje (v RAM alebo v súbore).

Avšak veľkosť vytlačeného obrázka závisí aj od jeho rozlíšenia. To určuje koľko pixlov bude pripadať na jeden palec. Ak chcete zmeniť veľkosť tlače bez zmeny veľkosti obrázka a zmeny počtov pixlov v ňom, môžete použiť dialóg Print Size (Veľkosť tlače). Veľkosť obrázka na obrazovke závisí nielen od počtu pixlov ale tiež od rozlíšenia monitora, faktora zväčšenia a nastavenia voľby Dot for Dot (Bod na bod).

Ak obrázok zväčšíte nad rámec jeho pôvodných rozmerov GIMP chýbajúce pixly dopočíta interpoláciou. Nepridáva však žiadny nový detail. Čím viac obrázok zväčšíte, tým bude menej ostrý. Vzhľad zväčšeného obrázka závisí od zvolenej metódy interpolácie. Vzhľad zväčšeného obrázka môžete vylepšiť pomocou filtra Sharpen (Doostriť). Lepšia voľba je použiť vysoké rozlíšenie pri skenovaní, fotiť digitálne alebo tvoriť digitálne obrázky iným spôsobom. Rastrové obrázky sa normálne nezväčšujú ľahko.

Ak obrázok plánujete uverejniť na webe mali by ste obrázok zmenšiť. Treba si uvedomiť, že väčšina používateľov internetu má k dispozícií relatívne malé monitory na ktorých sa veľké obrázky aj tak nedajú zobraziť úplne. Veľa monitorov má rozlíšenie 1024x768 alebo dokonca menej.

Pridanie alebo odobratie pixlov sa nazýva Resampling.

Width; Height (Šírka; Výška)

Kliknutím na príkaz Scale (Mierka) otvorený dialóg zobrazuje rozmery pôvodného obrázka v pixloch. Ak chcete pridať alebo odobrať pixly z obrázka môžete použiť Width (Šírku) a Height (Výšku). Ak sa vedľa polí pre šírku a výšku nachádza symbol spojenej reťaze, šírka a výška sa bude meniť v rovnakom pomere. Kliknutím na symbol reťaze zachovanie rovnakého pomeru zrušíte. Toto má za následok deformáciu obrázku.

Rozmery nemusíte zadávať v pixloch. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať iné jednotky. Ak ako jednotky zvolíte percentá, veľkosť obrázka môžete zmeniť v relatívnom pomere k pôvodnému obrázku. Použiť môžete aj jednotky ako sú napr. palce alebo milimetre. Ak použijete tieto jednotky, do polí pre rozlíšenie X resolution a Y resolution môžete zadať reálne hodnoty. Tieto hodnoty sú prepočítané do rozmerov obrázka v pixloch.

X resolution; Y resolution (X a Y rozlíšenie)

Do polí pre rozlíšenie X resolution a Y resolution môžete nastaviť rozlíšenie vytlačeného obrázka. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete použiť aj iné jednotky.

Quality (Kvalita)

Pri zmene veľkosti obrázka musia byť niektoré pixly odobraté alebo naopak pridané. Zvolený proces odpovedá kvalite výsledku. Rozbaľovací zoznam Interpolation (Interpolácia) obsahuje dostupné metódy interpolácie:

Interpolation (Interpolácia)
  • None (Žiadna): Interpolácia sa nepoužije. Pixly sú jednoducho zväčšené alebo odstránené, podobne ako je to pri „zoomovaní“. Táto metóda je rýchla ale nekvalitná.

  • Linear (Lineárna): Táto metóda je relatívne rýchla, pričom ešte stále dosahuje celkom dobré výsledky.

  • Cubic (Kubická): Táto metóda dosahuje najlepšie výsledky ale je aj najpomalšia.

  • Sinc (Lanczos 3): Nová metóda od verzie GIMP-2.4., ktorá môže znížiť blur pri dôležitých úpravách veľkosti.

[Note] Poznámka

Pozri tiež nástroj Scale (Mierka), pomocou ktorého môžete zmeniť veľkosť vrstvy, výberu alebo cesty.