3.7. Váš skript a jeho funkcionalita

3.7.1. Čo ste napísali

Nasleduje kompletný skript:

 (script-fu-register
      "script-fu-text-box"            ;meno funkcie
      "Text Box"                 ;meno popisu
      "Creates a simple text box, sized to fit\
       around the user's choice of text,\
       font, font size, and color."       ;popis
      "Michael Terry"               ;autor
      "copyright 1997, Michael Terry;\
       2009, the GIMP Documentation Team"    ;copyright
      "October 27, 1997"             ;dátum vzniku
      ""           ;typ obrázku s ktorým skript pracuje
      SF-STRING   "Text:"     "Text Box"  ;premenná reťazca
      SF-FONT    "Font:"     "Charter"  ;premenná písma
      SF-ADJUSTMENT "Font size"   '(50 1 1000 1 10 0 1)
                            ; tlačidlo
      SF-COLOR    "Color:"    '(0 0 0)   ;premenná farby
      SF-ADJUSTMENT "Buffer amount" '(35 0 100 1 10 1 0)
                            ;posuvník
 )
 (script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Image>/File/Create/Text")
 (define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor inBufferAmount)
  (let*
   (
    ; definujeme lokálne premenné
    ; vytvorime nový obrázok:
    (theImageWidth 10)
    (theImageHeight 10)
    (theImage)
    (theImage
         (car
           (gimp-image-new
            theImageWidth
            theImageHeight
            RGB
           )
         )
    )
    (theText)       ;deklarácia pre text
    (theBuffer)      ;vytvorenie novej vrstvy v obrázku
    (theLayer
         (car
           (gimp-layer-new
            theImage
            theImageWidth
            theImageHeight
            RGB-IMAGE
            "layer 1"
            100
            NORMAL
           )
         )
    )
   ) ;koniec lokálnych premenných
   (gimp-image-add-layer theImage theLayer 0)
   (gimp-context-set-background '(255 255 255) )
   (gimp-context-set-foreground inTextColor)
   (gimp-drawable-fill theLayer BACKGROUND-FILL)
   (set! theText
          (car
             (gimp-text-fontname
             theImage theLayer
             0 0
             inText
             0
             TRUE
             inFontSize PIXELS
             "Sans")
           )
    )
   (set! theImageWidth  (car (gimp-drawable-width theText) ) )
   (set! theImageHeight (car (gimp-drawable-height theText) ) )
   (set! theBuffer (* theImageHeight (/ inBufferAmount 100) ) )
   (set! theImageHeight (+ theImageHeight theBuffer theBuffer) )
   (set! theImageWidth (+ theImageWidth theBuffer theBuffer) )
   (gimp-image-resize theImage theImageWidth theImageHeight 0 0)
   (gimp-layer-resize theLayer theImageWidth theImageHeight 0 0)
   (gimp-layer-set-offsets theText theBuffer theBuffer)
   (gimp-display-new theImage)
   (list theImage theLayer theText)
  )
 )
   

3.7.2. Čo ste dosiahli

Obrázok 13.5. Výsledok na obrazovke.

Výsledok na obrazovke.