13.9. CML Explorer (CML Prieskumník)

13.9.1. Prehľad

Obrázok 17.299. Príklad na filter CML Explorer (CML Prieskumník)

Príklad na filter CML Explorer (CML Prieskumník)

Aplikovaný filter CML Explorer (CML Prieskumník), východzie nastavenia


Tento filter je kráľom medzi filtrami vytvárajúcimi textúry. Je veľmi účinný ale aj veľmi zložitý. Využíva matematickú metódu nazývanú Cellular Automata [WKPD-CA].

13.9.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzory)CML Explorer (CML Prieskumník).

13.9.3. Voľby

Všeobecné nastavenia

Voľby filtra sú usporiadané na kartách Hue (Odtieň),Saturation (Sýtosť), Value (Hodnota), Advanced (Pokročilé), Others (Ostatné) a Misc Ops. (Rôzne operácie). Dostupné sú aj ďalšie voľby. Popísané budú v nasledujúcej časti.

Preview (Náhľad)

Tento filter obsahuje Náhľad. V ňom vidíte výsledok nastavení ešte predtým, ako budú aplikované na obrázok.

New Seed (Nové semeno), Fix Seed (Opraviť semeno), Random Seed (Náhodné semeno)

Náhodnosť hrá pri tvorbe vzorov dôležitú úlohu. Pomocou týchto volieb môžete ovplyvniť spôsob, akým sa náhodnosť bude generovať. Kliknutím na tlačidlo New Seed (Nové semeno) môžete vynútiť použitie nového zdroja náhodnosti. Výsledok môžete vidieť v náhľade. Voľbou Fix Seed (Opraviť semeno) zachováte rovnaké semeno, a tak môžete zopakovať rovnaký efekt filtra. Voľba Random Seed (Náhodné semeno) vytvára semeno náhodne.

Open (Otvoriť), Save (Uložiť)

Pomocou týchto dvoch tlačidiel vzorku uložíte do súboru a neskôr ju vyvoláte späť.

Voľby filtra CML Prieskumník (Hue - Odtieň)

Obrázok 17.300. Karta Hue (Odtieň)

Karta Hue (Odtieň)

Tento filter je účinný na farebnom modely HSV. Na tejto karte nájdete voľby pre Odtieň.

Function type (Typ funkcie)

V tomto rozbaľovacom zozname môžete nastaviť metódu, ktorou budete upravovať aktívnu vrstvu. Medzi tieto metódy patria:

Keep image's values (Zachovať hodnoty z obrázka)

Pomocou tejto voľby zachováte hodnoty odtieňov obrázka.

Keep the first value (Zachovať prvú hodnotu)

Touto voľbou počiatočnú farbu nastavíte na štandardnú azúrovú.

Fill with parameter k (Vyplniť s parametrom k)

Výzor vzorky bude závisieť od hodnoty k, ktorú nastavíte neskôr.

Rôzne f(k)

Viď. vyššie, Fill with k parameter (Vyplniť s parametrom k).

Delta function (Delta funkcia), Delta function stepped (Delta funkcia po krokoch)

// Ostáva dorobiť

sin^p-based function (Funkcia založená na sin^p), sin^p, stepped (po krokoch)

Týmito voľbami vytvoríte vlnovité vzorky.

Composition (Kompozícia)

Tieto voľby sa vzťahujú na Odtieň. Na výber máte niekoľko funkcií. Popis výsledkov týchto funkcií by vystačil na knihu. Treba vyskúšať!

Misc. arrange (Rôzne usporiadanie)

Tento rozbaľovací zoznam obsahuje niekoľko ďalších parametrov. Aj v tomto prípade by vysvetlenie všetkých možností parametrov vystačilo na knihu.

Use cyclic range (Použiť cyklický rozsah)

// Ostáva dorobiť

Mod. rate (Miera mod.)

Týmto posuvníkom a príslušného vstupného poľa môžete nastaviť mieru modifikácie od 0,0 do 1,0. Nízkymi hodnotami vytvoríte líniovú vzorku.

Env. sensitivity (Citlivosť prost.)

Hodnoty sa pohybujú v rozsahu od 0,0 do 1,0.

Diffusion dist. (Vzdialenosť rozptylu)

Hodnoty sa pohybujú v rozsahu: od 2 do 10.

# of subranges (Počet podrozsahov)

Hodnoty sa pohybujú v rozsahu: od 1 do 10.

(P)ower factor (P(faktor mocniny))

Touto voľbou môžete ovplyvniť Typ funkcie (Function types) použitím parametra p. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 0,0 do 10,0.

Parameter k

Touto voľbou môžete ovplyvniť Typ funkcie (Function types) použitím parametra k. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 0,0 do 10,0.

Range low (Dolný rozsah)

Voľbou nastavíte obmedzenia odtieňov, ktoré budú použité pre kalkuláciu. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 0,0 do 1,0.

Range high (Horný rozsah)

Voľbou nastavíte obmedzenia odtieňov, ktoré budú použité pre kalkulácie. Hodnoty sa pohybujú v rozsahu od 0,0 do 1,0.

Plot a Graph of the Settings (Rysovať graf nastavení)

Kliknutím na toto veľké tlačidlo otvoríte okno zobrazujúce graf aktuálnych nastavení.

Obrázok 17.301. Graf aktuálnych nastavení

Graf aktuálnych nastavení

Voľby filtra CML Prieskumník (Saturation - Sýtosť)

Obrázok 17.302. Karta Saturation (Sýtosť)

Karta Saturation (Sýtosť)

Pomocou volieb karty môžete nastaviť spôsob, akým bude sýtosť farebného modelu HSV použitá pri kalkulácii vzoru.

Tieto voľby sú podobné ako sme videli pri popise karty Hue (Odtieň).

Obrázok 17.303. Karta Value (Jas)

Karta Value (Jas)

Pomocou volieb tejto karty môžete nastaviť ako bude zložka Jas vo farebnom modely HSV použitá pri kalkuláciách vzoru.

Tieto voľby sú podobné ako sme videli pri popise karty Hue (Odtieň).

Voľby filtra CML Explorer (CML Prieskumník) (Advanced - Pokročilé)

Obrázok 17.304. Karta Advanced (Pokročilé)

Karta Advanced (Pokročilé)

Nastavenia tejto karty sa vzťahujú na tri kanále HSV.

Channel sensitivity (Zmena citlivosti)

// Ostáva dorobiť

Mutation rate (Miera mutácie)

// Ostáva dorobiť

Mutation distance (Vzdialenosť mutácie)

// Ostáva dorobiť

Voľby filtra CML Explorer (CML Prieskumník) (Others - Ostatné)

Obrázok 17.305. Karta Others (Ostatné)

Karta Others (Ostatné)

Na tejto karte nájdete rôzne parametre vplývajúce na zobrazenie obrázka a mieru náhody.

Initial value (Počiatočná hodnota)

// Ostáva dorobiť

Zoom scale (Miera zmeny veľkosti)

// Ostáva dorobiť

Start offset (Počiatočný posun)

// Ostáva dorobiť

Seed of Random (Hniezdo)

// Ostáva dorobiť

Voľby filtra CML Explorer (CML Priezkumník) (Misc Ops. - Rôzne operácie)

Obrázok 17.306. Karta Miscellaneous options (Rôzne operácie)

Karta Miscellaneous options (Rôzne operácie)

Na tejto karte nájdete voľby týkajúce sa kopírovania a načítania.

Copy Settings (Kopírovať nastavenia)

Pomocou týchto volieb môžete informácie z jedného HSV kanála prenášať do ďalšieho.

Selective Load Settings (Výberové načítanie nastavení)

Kliknutím na tlačidlo Open (Otvoriť) načítate predtým uložené nastavenia. Ak nechcete načítať všetky nastavenia, na tomto mieste môžete zvoliť zdrojový a cieľový kanál.