3.6. Štetec (Paintbrush)

Obrázok 14.63. Symbol nástroja Štetec (Paintbrush)

Štetec (Paintbrush)

Nástrojom Štetec kreslíte čiary s rozmazaným okrajom. Všetky ťahy štetca vykonávate aktuálne nastavenou stopou štetca.

3.6.1. Aktivácia nástroja

  • Nástroj Štetec môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Paintbrush (Štetec).

  • Nástroj môžete aktivovať aj z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol:

  • alebo stlačiť kláves P.

3.6.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Tento kláves zmení nástroj Štetec na nástroj Farebná pipeta (Color Picker).

Shift

Týmto klávesom nástroj prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift počas kliknutia na Tlačidlo 1 myši, vytvoríte rovnú čiaru. Nasledujúcim kliknutím môžete pokračovať v kreslení rovných čiar, ktoré začínajú z koncového bodu poslednej čiary.

3.6.3. Voľby

Obrázok 14.64. Voľby pre nástroj Štetec

Voľby pre nástroj Štetec

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade Out (Zoslabenie); Apply Jitter; Incremental (Postupný); Use Color from Gradient (Použiť farbu z prechodu)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.