3.7. Guma (Eraser)

Obrázok 14.65. Symbol nástroja Guma (Eraser) v Panely s nástrojmi

Symbol nástroja Guma (Eraser) v Panely s nástrojmi

Nástroj Guma sa používa na odstránenie farebných oblastí aktuálnej vrstvy alebo výberu tejto vrstvy. Ak gumu použijete na niečo, čo nepodporuje priesvitnosť (kanál masky výberu, masku vrstvy alebo vrstvu pozadia bez alfa kanála), gumovaním odhalíte farbu pozadia. Farba pozadia je zobrazená vo farebnej oblasti v Panely s nástrojmi (v prípade masky bude výber zmenený). V ostatných prípadoch gumovaním vytvoríte čiastočnú alebo úplnú priesvitnosť. To závisí od nastavenia pre tento nástroj. Viac informácií o tom, ako k vrstve pridáte alfa kanál sa dočítate v Časti 7.32, „Pridanie alfa kanála“.

Obrázok 14.66. Guma a Alfa kanál

Guma a Alfa kanál

Farba pozadia je biela. Obrázok nemá Alfa kanál. Gumovaním (Opacity (Krytie) 100%) sa odhalí farba pozadia.

Guma a Alfa kanál

Obrázok má Alfa kanál. Gumovaním získaná priesvitnosť.


Ak potrebujete odstrániť určitú skupinu pixlov tak, aby neostala po nich žiadna stopa, mali by ste vo voľbách pre nástroj označiť voľbu „Hard edge (Ostré hrany)“. Inak podprahové odstránenie pixlov zapríčiní, že sa čiastočne odstránia aj pixly z okolia ťahu štetca. A to aj v tom prípade, že použijete voľbu Ostré hrany.

Tip Tip

V prípade, že GIMP používate v spojení s tabletom zistíte, že opačný koniec stylusu celkom dobre poslúži ako guma. Aby to však fungovalo, musíte v Panely s nástrojmi označiť voľbu Reverze end. Koniec stylusu slúži ako samostatné zariadenie, a každé také zariadenie má priradené svoje vlastné nastavenie. Opačný koniec bude fungovať ako guma dovtedy, kým mu nepriradíte inú funkciu.

3.7.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Eraser (Guma);

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol ;

  • alebo stlačením kláves Shift+E.

3.7.2. Modifikačné klávesy

Detailnejšie informácie o modifikačných klávesoch, ktoré majú rovnaký efekt na všetky nástroje kreslenia nájdete v Časti 3.1, „Spoločné vlastnosti“.

Ctrl

Stlačením klávesu Ctrl sa prepnete do režimu farebná pipeta. Takto môžete kliknutím na ľubovoľný pixel v obrázku „načítať“ farbu. Narozdiel od iných nástrojov kreslenia, nástroj Guma takto nastaví farbu pozadia, nie popredia. Je to celkom užitočné v prípadoch, keď obrázky nepodporujú priesvitnosť. Takto odstránenú oblasť nahradíte aktuálnou farbou pozadia.

Alt

Stlačním klávesu Alt sa prepnete do režimu anti-erase. Tento režim bude detailnejšie popísaný nižšie v časti Voľby nástroja. Pamätajte, že na niektorých systémoch je kláves Alt zadržaný správcom okien. Ak sa toto stane, môžete namiesto toho použiť kombináciu kláves Alt+Shift.

3.7.3. Nastavenia nástrojov

Obrázok 14.67. Voľby pre nástroj Guma

Voľby pre nástroj Guma

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (t. j. dynamika kreslenia); Fade Out (Zoslabenie); Apply Jitter; Incremental (Postupný)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Opacity (Krytie)

Posuvník pre Opacity (Krytie), napriek svojmu pomenovaniu, označuje účinnosť nástroja. Takže ak gumujete vo vrstve s alfa kanálom, čím vyššie krytie nastavíte, tým väčšiu priesvitnosť dosiahnete.

Hard Edge (Ostré hrany)

Touto voľbou sa vyhnete čiastočnému odstráneniu okrajov okolo stopy štetca. Viď vyššie.

Anti Erase

Touto voľbou môžete nastaviť „opak“ gumovania. A to aj v tých prípadoch, keď sú oblasti obrázka úplne priesvitné. Táto voľba však funguje iba na vrstvách, ktoré obsahujú alfa kanál. Anti erase funkciu môžete aktivovať nielen označením začiarkávacieho okienka v Panely s nástrojmi, ale aj stlačením klávesu Alt (alebo, ak je kláves Alt blokovaný správcom okien, súčasným stlačením klávesov Alt+Shift).

[Note] Poznámka

Aby ste pochopili, ako anti erase voľba funguje, mali by ste si uvedomiť, že gumovanie (alebo rezanie v prípade hmoty) vykonávate na alfa kanály, nie na kanáli RGB. RGB kanál obsahuje obrázkové dáta. Ak v prípadoch, kedy je výsledok úplne priesvitný, RGB dáta sú vždy prítomné. A to aj v prípadoch, kedy nie sú viditeľné. Voľba anti erase zvyšuje hodnotu alfa, takže RGB dáta sú znovu viditeľné.