9.3. Film (Filmový pás)

9.3.1. Prehľad

Obrázok 17.165. Príklad na filter Film (Filmový pás)

Príklad na filter Film (Filmový pás)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Film (Filmový pás)

Aplikovaný filter Film (Filmový pás)


Filter film umožňuje zlúčiť niekoľko obrázkov do „filmového pásu“.

[Note] Poznámka

Tento filter neinvertuje farby. Neimituje tak negatívny film, ako je to pri tvorbe printových materiálov. Výsledok aplikácie filtra si môžete predstaviť ako imitáciu snímkov filmu.

9.3.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Combine (Kombinácia)Film (Filmový pás).

9.3.3. Voľby

9.3.3.1. Selection (Výber)

Obrázok 17.166. Voľby filtra Film (Filmový pás) (Selection - Výber)

Voľby filtra Film (Filmový pás) (Selection - Výber)

Film (Filmový pás)

Fit height to images (Upraviť výšku podľa obrázkov)

Výsledný obrázok bude mať výšku pôvodných obrázkov.

Height (Výška)

Touto voľbou definujete výšku výsledného obrázka. Ak mal pôvodný obrázok inú veľkosť, výsledný obrázok bude upravený na túto výšku.

Color (Farba)

Kliknutím na farebné pole môžete v otvorenom dialógu nastaviť ľubovoľnú farbu filmu (priestor okolo a medzi obrázkami).

Numbering (Číslovanie)

Start index (Počiatočný index)

Definuje číslovanie obrázkov filmu.

Font (Písmo)

Definuje typ písma.

Color (Farba)

Kliknutím na farebné pole otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť farbu písma.

At top (Hore), At bottom (Dole)

Definuje pozíciu číslovania.

Image Selection (Výber obrázka)

Available images (Dostupné obrázky)

Zobrazenie obrázkov, ktoré budú použité do zlúčenia. Do výberu sa dostanú iba tie obrázky, ktoré už sú otvorené v GIMPe.

On film (Na film)

Zobrazuje obrázky vybrané do zlúčenia.

Add (Pridať)

Toto tlačidlo umožňuje pridať obrázky do výberu použiteľných obrázkov On film (Na film).

Remove (Odstrániť)

Týmto tlačidlom môžete obrázky preniesť zo sekcie On film (Na film) do sekcie Available images (Dostupné obrázky). Potom už obrázky nebudete môcť použiť do výsledného dokumentu.

9.3.3.2. Advanced (Pokročilé)

Obrázok 17.167. Voľby filtra Film (Filmový pás) (Advanced - Pokročilé)

Voľby filtra Film (Filmový pás) (Advanced - Pokročilé)

Image height (Výška obrázka)

Vo výslednom obrázku definuje výšku každého obrázka.

Image spacing (Rozostup obrázkov)

Definuje medzery medzi jednotlivými obrázkami výsledného filmu.

Hole offset (Posun otvorov)

Definuje pozíciu otvorov od okraja obrázka.

Hole width (Šírka otvorov)

Definuje šírku otvorov výsledného filmu.

Hole height (Výška otvorov)

Definuje výšku otvorov výsledného filmu.

Hole spacing (Rozostup otvorov)

Definuje medzery medzi otvormi.

Number height (Výška číslic)

Definuje výšku číslic proporcionálne k výške obrázka.