5.2. Gradient Flare (Žiara prechodu)

5.2.1. Prehľad

Obrázok 17.90. Príklad na filter Gradient Flare (Žiara prechodu)

Príklad na filter Gradient Flare (Žiara prechodu)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Gradient Flare (Žiara prechodu)

Aplikovaný filter Gradient Flare (Žiara prechodu)


Tento filter pripomína fotografiu, ktorá obsahuje zdroj svetla a halo alebo žiaru okolo tohto svetelného zdroja. Obrázok s filtrom Gradient Flare (Žiara prechodu) obsahuje tri prvky: Žiaru, tzv. veľká centrálna žiara, Lúče a Druhú žiaru

5.2.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Gradient Flare (Žiara prechodu)

5.2.3. Voľby

Na karte Settings (Nastavenia) môžete parametre nastaviť manuálne, kým na karte Selector vyberáte prednastavené parametre zo zoznamu.

Preview (Náhľad)

Ak je voľba Auto update preview (Auto aktualizácia náhľadu) označená, výsledky nastavených parametrov sú zobrazené v náhľade bez ovplyvnenia samotného obrázka, až kým nekliknete na tlačidlo OK.

5.2.3.1. Settings (Nastavenia)

Obrázok 17.91. Voľby filtra Gradient Flare (Žiara prechodu) (Settings-Nastavenia)

Voľby filtra Gradient Flare (Žiara prechodu) (Settings-Nastavenia)

Center (V strede)

Súradnice žiary X a Y (v pixloch) môžete nastaviť priamo ich zadaním do vstupných polí alebo kliknutím do náhľadu. Súradnice sú nastavené od ľavého horného rohu.

Parameters (Parametre)
Radius (Polomer)

Polomer účinku efektu. Posuvníkom ohraničíte rozsah možných hodnôt. Avšak do vstupného poľa môžete zadať aj vyššie hodnoty.

Rotation (Otočenie)

Efekt otočenia.

Hue rotation (Otočenie odtieňa)

Zmena farebného nádychu efektu.

Vector angle (Uhol vektora)

Otočenie druhej žiary.

Vector length (Dĺžka vektora)

Ovplyvňuje dĺžku druhej žiary.

Adaptive Supersampling (Adaptívne prevzorkovanie)

Nastavenie parametrov vyhladzovania ako sú Depth (Hĺbka) a Threshold (Prah). (Viď. Supersampling (Prevzorkovanie) .)

5.2.3.2. Selector (t. j. výber)

Obrázok 17.92. Voľby pre filter Gradient Flare (Žiara prechodu) (Selector)

Voľby pre filter Gradient Flare (Žiara prechodu) (Selector)

Karta Selector umožňuje výber vzorky filtra, ako aj jej zmenu a uloženie.

New (Nový)

Kliknutím na toto tlačidlo vytvoríte nový vzor pre filter Gradient Flare (Žiara prechodu). Vzorke môžete dať ľubovoľné meno.

Edit (Upraviť)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (viď. nižšie).

Copy (Kopírovať)

Pomocou tohto tlačidla môžete vytvoriť kópiu zvolenej vzorky filtra. Kópiu môžete upravovať bez toho, aby ste ovplyvnili pôvodný vzor.

Delete (Odstrániť)

Týmto tlačidlom vymažete zvolený vzor filtra.

5.2.4. Editor filtra Gradient Flare (Žiara prechodu)

Editor filtra Gradient Flare sa nachádza aj na kartách:

5.2.4.1. General (Všeobecné)

Obrázok 17.93. Voľby Editora Gradient Flare (Žiara prechodu) (General - Všeobecné)

Voľby Editora Gradient Flare (Žiara prechod) (General - Všeobecné)

Glow Paint Options (Nastavenie kreslenia žiary)
Opacity (Krytie)

Pomocou posuvníka a vstupného poľa môžete znížiť priehľadnosť žiary (0-100).

Paint mode (Režim kreslenia)

Na výber máte štyri možnosti:

Normal (Normálne)

V tomto režime žiara obrázok pokrýva bez toho, aby sa bralo do úvahy, čo je pod žiarou.

Addition (Súčet)

Hodnoty jasu RGB pixlov žiary sa pripočítajú k RGB hodnotám zodpovedajúcich pixlov obrázka. Farby budú svetlejšie, pričom sa môžu objaviť aj biele oblasti.

Overlay (Prekrytie)

Svetlé / tmavé oblasti žiary zvýraznia zodpovedajúce svetlé / tmavé oblasti obrázka.

Screen (Obraz)

Tmavé oblasti obrázka budú osvetlené zodpovedajúcimi oblasťami žiary. Môžete si to predstaviť ako prekrývanie sa dvoch snímkov na jednej obrazovke.

Voľby Rays Paint (Voľby kreslenia)

Voľby sú rovnaké ako v prípade volieb Glow Paint (Nastavenie kreslenia žiary).

Second Flare Paint Options (Nastavenie kreslenia druhej žiary)

Voľby sú rovnaké ako v prípade volieb Glow Paint (Nastavenie kreslenia žiary).

Obrázok 17.94. Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Glow - Žiarenie)

Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Glow - Žiarenie)

Gradients (Prechody)

Kliknutím na tlačidlá rozviniete dlhý zoznam prechodov. % prechodu patrí k editoru.

Radial gradient (Lúčový prechod)

Zvolený prechod sa vykresľuje lúčovito od stredu k okraju.

Angular gradient (Uhlový prechod)

Zvolený prechod sa vykresľuje okolo stredu, proti smeru hodinových ručičiek, s počiatkom o tretej hodine, t. j. v prípade, že voľba Rotation (Otočenie) je nastavená na hodnotu 0. Lúčové a uhlové prechody môžete kombinovať podľa režimu Multiply (Násobenie): svetlé oblasti budú zvýraznené a farby budú zmiešané podľa farebného systému CMYK (také, ako vaša tlačiareň).

Angular size gradient (Prechod uhlovej veľkosti)

Táto voľba predstavuje prechod s polomerom, ktorý sa vyvíja pod určitým uhlom. Polomer je určený gradientom Luminosity (Svetlosť): ak je svetlosť nulová (čierna), polomer je 0%. Ak je svetlosť 100% (biela), polomer je 100%.

Parameters (Parametre)
Size (Veľkosť) (%)

Rozmer žiary v percentách (0-200).

Rotation (Otočenie)

Nastavenie počiatku uhlového prechodu (-180 +180).

Hue rotation (Otočenie odtieňa)

Nastavenie farby žiary, podľa farebného kruhu HSV (-180 +180). (Cf. Trojuholníkový selektor farby.)

5.2.4.3. Rays (Lúče)

Obrázok 17.95. Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Rays - Lúče)

Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Rays - Lúče)

Gradients (Prechody)

Voľby sú rovnaké ako pre Glow (Žiarenie).

Parameters (Parametre)

Prvé tri voľby sú rovnaké ako pre Glow (Žiarenie). Dve voľby sú nové:

# of Spikes (Počet hrotov)

Touto voľbou nastavíte počet lúčov (1-300), ale aj ich textúru.

Spike thickness (Hrúbka hrotov)

Čím sú hroty hrubšie (1-100), tým viac sa podobajú na lupienky kvetov.

5.2.4.4. Second Flares (Druhá žiara)

Obrázok 17.96. Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Second Flares - Druhá žiara)

Voľby pre Editor Gradient Flare (Žiara prechodu) (Second Flares - Druhá žiara)

Gradients (Prechody)

Voľby sú rovnaké ako pre Glow (Žiarenie).

Parameters (Parametre)

Voľby sú rovnaké ako v prípade položky Glow (Žiarenie).

Shape of Second Flares (Tvar druhej žiary)

Druhá žiara, satelit hlavnej žiary, môže nadobúdať dva tvary: Circle (Kruh) a Polygon (Mnohouholník). Nastaviť môžete Počet (Number) strán mnohouholníka. Zadať môžete 1 stranu (!), nie 2.

Random seed (Náhodné semeno)

Náhodný generátor použije túto hodnotu ako semeno, ktoré generuje náhodné čísla. Rovnakú hodnotu môžete použiť znovu, čím opakujete rovnakú náhodnú sekvenciu niekoľkokrát.

Randomize (Náhodne)

Kliknutím na toto tlačidlo vytvoríte náhodné semeno, ktoré použije náhodný generátor. Vždy je rôzne.