3.6. NL Filter

3.6.1. Prehľad

Obrázok 17.25. Príklad na NL-Filter

Príklad na NL-Filter

Pôvodný obrázok

Príklad na NL-Filter

Aplikovaný NL Filter


NL je skratka z angl. Non Linear, (t. j. nelineárny). Je derivátom Unix-ového programu pnmnlfilt. Spája funkcie vyhladzovania, vyčistenia a doostrenia. Filter môžete použiť na celú vrstvu, ale nie na výber.

Je to filter na spôsob švajčiarskeho noža. Obsahuje 3 rôzne operačné režimy. Vo všetkých režimoch je každý pixel obrázka testovaný a spracovaný podľa hodnôt tohto konkrétneho pixla a zároveň pixlov okolitých. Namiesto použitia 9 pixlov v bloku 3x3, filter používa hexagonálny blok. Veľkosť tohto bloku môžete nastaviť pomocou voľby Radius (Polomer).

3.6.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)NL Filter.

Ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál, filter nebude fungovať. V tomto prípade je položka šedá, t. j. neaktívna.

3.6.3. Voľby

Obrázok 17.26. Voľby pre NL Filter

Voľby pre NL Filter

Preview (Náhľad)

Ak je táto voľba označená, výsledok nastavených parametrov vidíte priamo v náhľade.

Filter

Operačný režim je popísaný nižšie.

Alpha (Alfa)

Určuje mieru použitého filtra. Platný rozsah spadá medzi hodnoty 0,00-1,00. Presný zmysel týchto hodnôt závisí od zvoleného operačného režimu. Majte na pamäti, že tento parameter je príbuzný, ale nie rovnaký, ako parameter alpha používaný v programe pnmnlfilt.

Radius (Polomer)

Určuje veľkosť efektívnej oblasti vzorkovania okolo každého pixla. Rozsah hodnôt sa pohybuje v rozpätí 0,33 - 1,00. Hodnota 0,33 predstavuje samotný pixel (filter tak ostane bez efektu). Hodnota 1,00 znamená, že vzorkovaniu podliehajú všetky pixly v mriežke 3x3.

3.6.4. Operačné režimy

Filtru môžete priradiť niekoľko rôznych funkcií:

Alpha trimmed mean (Alfou riadený význam)

Hodnota stredného pixla sa nahradí priemernou hodnotou 7 hexagónov, pričom 7 hodnôt sa zoradí podľa veľkosti. Vrchná a spodná hodnota Alpha (Alfa) sa z priemeru vyradí. Toto naznačuje, že hodnota Alpha (Alfa) rovná 0,0 dáva rovnaký výstup ako normálna konvolúcia (t. j. spriemerovanie alebo filter vyhladenia), kde Radius (Polomer) určuje silu filtra. Ak chcete dosiahnuť jemný efekt filtra, môžete začať s hodnotami Alpha (Alfa) = 0,0 a Radius (Polomer) = 0,55. Pre silnejší efekt, skúste hodnoty Alpha (Alfa) = 0,0 a Radius (Polomer) = 1,0.

Hodnota Alpha (Alfa) rovná 1,0 spôsobí výmenu hodnoty stredného pixla z priemernej hodnoty 7 šesťuholníkov. Tento filter sa dá použiť na odstránenie šumu jednotlivých pixlov bez toho, aby sa šum rozšíril do okolia alebo aby sa v obrázku oblasti so šumom rozmazali. Rozumným nastavením parametra Radius (Polomer) dosiahnete jemné odstupňovanie účinku filtra.

Efekt stredných hodnôt Alpha bude niekde medzi vyhladením a znížením šumu. Jemný účinok filtra dosiahnete nastavením hodnôt Alpha (Alfa) = 0,8 a Radius (Polomer) = 0,6. Silnejší efekt dosiahnete nastavením Alpha (Alfa) = 1,0 a Radius (Polomer) = 1,0 .

Optimal estimation (Optimálny odhad)

Týmto typom filtra aplikujete filter vyhladenia prispôsobiaci sa obrázku. Variácie hodnôt susediacich šesťuholníkov sú prepočítané pre každý pixel. Pointa je, že ak je rozdiel malý, potom môže byť spôsobený šumom v obrázku. Ak je veľký, príčinou je chcená zmena v obrázku. Parameter Radius (Polomer) ovplyvňuje efektívnu oblasť účinku filtra. Vo všeobecnosti sa kôli zmysluplnému prepočítaniu variácie doporučuje polomer nastaviť v rozpätí 0,8 až 1,0. Parametrom Alpha (Alfa) nastavíte prah šumu, cez ktorý filter vykoná menej vyhladzovania. To znamená, že menšia hodnota Alpha (Alfa) dáva jemnejší efekt filtra. Naopak, vyššie hodnoty majú tendenciu vyhladiť celý obrázok. Na začiatok môžete hodnoty nastaviť nasledovne: Alpha (Alfa) = 0,2 a Radius (Polomer) = 1,0. Postupne vyskúšajte zvýšiť alebo znížiť hodnotu Alpha (Alfa), až kým nedosiahnete želaný efekt. Tento typ filtra sa hodí na odstránenie rozptýleného šumu z bitmapových ako aj farebných obrázkov.

Edge enhancement (Vylepšenie hrán)

Tento typ filtra svojim efektom účinkuje presne opačne, ako filter vyhladzovania. To znamená, že zvýrazňuje hrany. Parametrom Alpha (Alfa) nastavíte silu zvýraznenia hrán; od najjemnejšieho (0,1) po najsilnejšie (0,9). Parameter Radius (Polomer) určuje efektívny polomer ako bolo popísané vyššie, ale užitočné hodnoty sa pohybujú od 0,5 po 0.9. Na začiatok doporučujeme nastaviť nasledovné parametre: Alpha (Alfa) = 0,3 a Radius (Polomer) = 0,8.

Kombinované použitie

Želaný výsledok môžete dosiahnuť aj postupným využívaním rôznych operačných režimov. Napríklad pri zmene monochromatického obrázka do obrázka v odtieňoch šedej môžete vyskúšať nasledovný postup: jeden alebo dvakrát použite filter vyhladzovania, nasleduje aplikácia filtra Optimálny odhad, potom vyskúšajte niektorý z filtrov jemného vylepšenia hrán. Majte na pamäti, že použitie filtra vylepšenia hrán je možné s úspechom použiť iba ak ho použijete po nelineárnych filtroch (Alfou riadený význam alebo Optimálny odhad). Účinkuje totiž presne opačne ako vyhladzovanie.

Ak chcete znížiť farebný šum v obrázku (t. j. previesť súbor .gif späť na 24 bitový súbor) môžete vyskúšať jedenkrát aplikovať filter Optimálny odhad (Alpha (Alfa) = 0,2 a Radius (Polomer) = 1,0), jedenkrát filter Alfou riadený význam (Alpha (Alfa) = 1,0 a Radius (Polomer) = 0,55), a možno jedenkrát filter Vylepšenie hrán. Aplikácia filtra Optimálneho odhadu niekoľkokrát za sebou so znižujúcimi sa hodnotami Alpha (Alfa) je častokrát efektívnejšia ako jedenkrát použiť vysokú hodnotu Alpha (Alfa). Ako obyčajne, pri použití filtra treba zvážiť efektivitu a stratu detailov. Treba experimentovať.