9. PREKLAD

Preklad sa považuje za druh modifikácie a z toho vyplýva, že môžete rozširovať preklady dokumentu v súlade s podmienkami uvedenými v časti 5. Nahrádzanie invariantných častí prekladom si vyžaduje zvláštne povolenie držiteľa autorských práv, avšak môžete uviesť preklad niektorých, prípadne všetkých invariantných častí spolu s pôvodnými verziami daných invariantných častí. V dokumente môžete uviesť preklad tejto licencie, všetkých oznamov o licencii zahrnutých v dokumente a všetkých oznamov o neposkytnutí záruky, a to za predpokladu, že v dokumente uvediete aj pôvodný text licencie v anglickom jazyku, pôvodné verzie oznamov o licencii a oznamov o neposkytnutí záruky. V prípade rozdielov vo význame medzi textom prekladu a textom pôvodnej verzie licencie, alebo oznamu o licencii, alebo oznamu o neposkytnutí záruky, je právne záväzným textom text pôvodnej verzie.

Ak sa časť dokumentu nazýva "Poďakovanie", "Venovanie" alebo "História", podmienka (časť 5) o "zachovaní názvu" (časť 2) bude splnená zmenou aktuálneho názvu.