8. ZLÚČENIE S AUTONÓMNYMI DIELAMI

Spojením dokumentu alebo jeho derivátov s inými autonómnymi a nezávislými dokumentmi alebo dielami do jednej alebo na jednu jednotku nosiča s cieľom uchovať ich alebo distribuovať vzniká "zlúčený dokument", a to v prípade, ak sa autorské právo vyplývajúce zo zlúčeného dokumentu nepoužije na obmedzovanie práv používateľov zlúčeného dokumentu nad rámec stanovený jednotlivými zložkami zlúčeného dokumentu. Ak sa dokument stane súčasťou zlúčeného dokumentu, táto licencia neplatí pre ostatné diela obsiahnuté v zlúčenom dokumente, ak tieto nie sú dielami odvodenými z daného dokumentu.

Ak sa požiadavka o zverejnení textov na obale, stanovená v časti 4 tejto licencie, týka týchto kópií dokumentu v zlúčenom dokumente a ak dokument predstavuje menej než polovicu zlúčeného dokumentu, texty určené na zverejnenie na obale dokumentu môžu byť umiestnené na obal, ktorý vymedzuje dokument v zlúčenom dokumente, prípadne na elektronický ekvivalent obalu, ak je dokument v elektronickej forme. V ostatných prípadoch musia byť texty uvedené na tlačenom obale, ktorý vymedzuje celý zlúčený dokument.