6.9. Rotation (Otočenie)

Obrázok môžete otáčať o 90° v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, alebo o 180° pomocou príkazov v podponuke Transform (Transformácia) nachádzajúce sa v ponuke Image (Obrázok). Tieto príkazy môžete použiť pri zmene orientácie obrázka na výšku alebo na šírku. Príkazy sa aplikujú na celý obrázok. Ak obrázok chcete otočiť pod iným uhlom, otočiť výber alebo vrstvu, použite nástroj Rotate (Otočenie). Vrstvu môžete otočiť aj pomocou podponuky Layer Transform (Vrstva - Transformácia).

6.9.1. Aktivácia príkazu

Z hlavnej ponuky môžete aktivovať nasledovné tri príkazy:

  • Image (Obrázok)Transform (Transformácia)Rotate 90 degrees CW (t. j. Otočenie o 90° v smere hod. ručičiek),

  • Image (Obrázok)Transform (Transformácia)Rotate 90 degrees CCW (t. j. Otočenie o 90° proti smeru hod. ručičiek) a

  • Image (Obrázok)Transform (Transformácia)Rotate 180° (Otočenie o 180°).